Każda firma pragnie się rozwijać, zdobywać nowe segmenty rynku i osiągać coraz większe zyski. W celu uzyskania szczegółowych informacji o przedsiębiorstwie, co jest niezwykle istotne w procesie decyzyjnym, wykonuje się analizę finansową. Dane dotyczą przychodów i kosztów, a także efektów, jakie przyniosły dotychczasowe inwestycje i przedsięwzięcia. Poznaj szczegółowe informacje o analizie finansowej. analiza finansowa firmy

Analiza finansowa firmy – kiedy należy ją wykonać?

Analiza finansowa to zaawansowany proces badania i oceny danych finansowych firmy. Uzyskane informacje pozwalają rozpoznać zdolność do osiągania zysków, płynności finansowej, stabilności oraz przeanalizować ogólną sytuację finansową jednostki. To podstawowe narzędzie używane w procesie zarządzania. Analiza finansowa jest rekomendowana dla każdego przedsiębiorcy i każdej firmy, bez względu na profil działalności.

Analiza finansowa jest wykorzystywana przez inwestorów, którzy uzyskując szczegółowe dane o firmie, podejmują decyzję o podjęciu współpracy.

Analiza służy do wyznaczenia celów finansowych firmy. Uzyskane informacje ułatwiają zarządowi wyznaczenie minimalnych zysków oraz przychodów, które powinny zostać osiągnięte przez przedsiębiorstwo, aby spłacić akcjonariuszy, inwestorów i pozostałych interesariuszy.

Kredytodawcy także używają analizy finansowej. Żadna instytucja finansowa nie udziela kredytu przed sprawdzeniem sytuacji materialnej potencjalnego klienta. Co więcej, dzięki analizie finansowej można wykryć postępowanie sprzeczne z obowiązującymi przepisami i weryfikację, czy przedsiębiorstwo postępuje zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Z jakich etapów składa się analiza finansowa?

Analiza finansowa służy do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ale ułatwia także podejmowanie decyzji o podłożu biznesowym.

Analiza finansowa składa się z kilku etapów:

 • gromadzenie danych finansowych na temat badanej organizacji – zbieranie sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat, przepływów pieniężnych, danych o długach i innych ważnych informacjach finansowych,
 • podział danych na kilka kategorii – aktywa, pasywa, przychody, koszty, operacyjne i inwestycyjne, dzięki czemu można określić, które obszary działalności firmy mają znaczenie w osiąganym wyniku finansowym,
 • analiza wskaźników finansowych, które odgrywają istotną rolę, w ocenia kondycji finansowej firmy; w praktyce oznacza to wskaźnik płynności, wskaźnik zadłużenia, wskaźnik rentowności i wskaźnik aktywności,
 • kontrola następcza – odbywa się po analizie wstępnej i wskaźnikowej; to proces oceny i badania wykonanych do tego czasu sprawozdań finansowych po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Analiza finansowa wykonana przez firmę pozwala zweryfikować, czy podjęte decyzje i działania przyniosły dobre efekty, czy były błędne. Na podstawie uzyskanych danych można planować przyszłe działania.

Jakie są metody analizy finansowej?

Analiza finansowa jest ściśle związana z działaniem całej firmy. Służy do określenia jej kondycji i ma wpływ na przyszłościowe rezultaty oraz sytuacje. Można wybrać jedną z trzech metod, uwarunkowanych potrzebami firmy.

Metody analizy finansowej:
 • Metoda indukcyjna – do wyznaczenia ogólnych trendów służą dokładne dane albo obserwacje. Analitycy weryfikują bilanse, rachunki zysków oraz strat i przepływy pieniężne. Uzyskane informacje służą do wydania ogólnych wniosków związanych z możliwościami firmy co osiągania zysków, płynności finansowej i pozostałych aspektów finansowych – bardzo często służy do wykonywania prognoz i planów finansowych. Ta metoda sprawdzi się do tworzenia hipotez z uwzględnieniem posiadanych danych.
 • Metoda dedukcyjna – przeciwieństwo metody indukcyjnej. Zostaje wykonana w celu przygotowania ogólnych wniosków albo teorii, zgodnie z ogólnymi zasadami używanymi w określonej sytuacji. Wyznaczone zasady zarządzania finansami albo teorie finansów odnoszące się do konkretnych przypadków umożliwiają weryfikację, czy firma postępuje w sposób odpowiadający wyznaczonym zasadom. Przedstawiana metody służy do oceny zgodności z teorią finansów.
 • Metoda redukcyjna – rozłożenie konkretnej sprawy na czynniki, do których zalicza się aktywa, pasywa, przychody i koszty. Dzięki podjętym działaniom analiza jest dokładniejsza i pozwala zwrócić uwagę na obszary, w których konieczne jest wykonanie dodatkowych działań. Analiza pozwala sprawdzić także skuteczność elementów finansowych firmy.
Wybór odpowiedniej metody zależy od celów, jakie przyświecają przedsiębiorcy, a także od posiadanych danych i dostępnych narzędzi. Chociaż najczęściej wykorzystywane są wszystkie metody równocześnie.

Rodzaje analizy finansowej

Analiza finansowa dzieli się na:
 • analizę wstępną – przed podjęciem pierwszych działań – powstaje w celu przygotowania planu działania; pozwala stwierdzić, czy przedsiębiorstwo prosperuje w sposób efektywny i czy podejmowane działania nie wymagają modyfikacji,
 • analizę bieżącą – dedykowana do usystematyzowania kontroli procesów biznesowych w firmie. Analiza umożliwia wykrywanie nieprawidłowości, będących konsekwencją podejmowanych decyzji,
 • analizę następną – jej celem jest ocena rezultatów działań, które miały miejsce w przeszłości wraz z wyznaczeniem ich skuteczności. Dla firmy oznacza to możliwość uniknięcia błędnych decyzji w przyszłości.

Znając sytuację finansową firmy, można także zwiększyć osiągane zyski.

Oprócz metod ogólnych wykorzystywane są także metody szczegółowe, które służą do wykonania dokładnych badań analitycznych, oceny stanu zjawisk wraz z ich przyczyną.

Metody szczegółowe:
 • metoda porównań – porównanie dwóch wielkości, gdzie jedną z nich jest przedmiot porównania, a druga to podstawa porównania, dzięki czemu można określić różnice między badanym zjawiskiem a zjawiskiem używanym do porównania,
 • metoda badań przyczynowych – pogłębienie badań wskaźników ekonomicznych, zgodnie z którymi można wyznaczyć wpływ konkretnych czynników na różnice wyznaczone podczas analizy porównawczej.

Etapy analizy wstępnej i wskaźników sprawozdań finansowych

Analiza finansowa składa się z analizy wstępnej sprawozdań finansowych, podczas której gromadzone są informacje o strukturze i dynamice finansowej firmy.

Analiza wstępna:
 • Analiza pionowa – określa udział aktywów trwałych i aktywów obrotowych we wszystkich aktywach firmy oraz wyznacza udział w pasywach kapitału własnego, zobowiązań i rezerwy na zobowiązania. Pozwala wyznaczyć udział konkretnych przychodów i kosztów w całości sprawdzanych składników. Uzyskane informacje pozwalają określić kompletny obraz struktury finansów firmy.
 • Analiza pozioma – weryfikacja, jak zmieniały się wartości w danych pozycjach bilansu.

Na drugi etap składa się analiza wskaźników sprawozdań finansowych, co umożliwia rozwinięcie wyników analizy wstępnej, dzięki sprawdzeniu czterech obszarów działalności firmy.

W analizie finansowej wskaźnikowej weryfikowane są cztery wskaźniki:
 • wskaźnik rentowności – informacja o zyskowności firmy (ogólna sytuacja finansowa); weryfikowana jest rentowność sprzedaży, aktywów i kapitał własny,
 • wskaźnik płynności – zapewnia informacje czy przedsiębiorstwo ma zdolność do opłacenia aktualnych zobowiązań; dostępny jest wskaźnik płynności bieżącej, płynności przyspieszonej i wskaźnik środków pieniężnych,
 • wskaźnik rotacji należności — wskazuje, czy firma nie mierzy się z trudnościami w opłacaniu i ściąganiu należności w wyznaczonym terminie; wskaźnik wskazuje, po ilu przeciętnie dniach jednostka uzyskuje płatności od kontrahentów,
 • wskaźnik zadłużenia – w jakim stopniu aktywa jednostki pokrywa kapitał obcy (wysoki wskaźnik to dowód, że firma jest zadłużona).


Data publikacji: 2024-03-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU