Przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracują z firmami zagranicznymi często ponoszą dodatkowe koszty związane z wyjazdami poza granice kraju. Do jednych z takich wydatków można zaliczyć zakup paliwa. Czy zakup paliwa na terytorium Unii Europejskiej daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT? jak odliczyc podatek vat od zakupu paliwa za granica w ue

Zakup paliwa w UE – jaka kwalifikacja?

Na gruncie podatku VAT paliwo uznawane jest za towar. Towar zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT stanowi rzecz i części rzeczy oraz wszelkie postacie energii. Towar jest produktem przeznaczonym do sprzedaży. 
Z kolei art. 9 ust. 1 ustawy VAT wyjaśnia czym jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Czynność zakupu paliwa na terytorium Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy paliwo zostaje zużyte na bieżąco nie jest uznawana za WNT, ponieważ paliwo nie jest transportowane ani wysyłane do kraju. W tej sytuacji zastosowanie ma art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zgodnie z nim za miejsce dostawy towarów niewysyłanych i nietransportowanych uznaje się miejsce, w którym te towary znajdują się w chwili dostawy. W związku z tym transakcja podlega pod opodatkowanie w kraju, w którym towar został zakupiony. Tak więc transakcja zakupu paliwa na terytorium Unii Europejskiej powinna zostać rozliczona zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju jego zakupu. 

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca z Polski jest właścicielem firmy przewozowej. Często przewozi towary z innych państw członkowskich do Polski i odwrotnie z Polski do innych krajów UE. Podczas przesyłki z Polski do Francji musiał zakupić paliwo w Niemczech, które zużył w całości zanim wrócił do kraju. W tym przypadku zakup paliwa powinien zostać rozliczony w miejscu tankowania, czyli w Niemczech. 

W przypadku, kiedy paliwo zostanie zakupione na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska, to nie podlega opodatkowaniu w kraju. W związku z tym podatnik nie musi uwzględniać takiej transakcji w rejestrze VAT ani w pliku JPK_V7. Nie musi również składać informacji podsumowującej. W tym przypadku miejsce opodatkowania znajduje się w kraju, w którym zostało zakupione paliwo i w tym kraju rozlicza się podatek zgodnie z przepisami jakie w nim obowiązują. W związku z tym polski podatnik nie ma żadnych obowiązków względem rozliczenia podatku VAT. 

Takie stanowisko jest poprawne, co potwierdzają organy w interpretacjach podatkowych, jak np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 października 2013 roku, nr IPPP3/443-592/13-5/KC, w której między innymi można przeczytać, że: 

Z kolei na mocy art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.
Stosownie do powyższego zauważyć należy, iż zgodnie z cyt. art. 5 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towaru na terytorium kraju. Należy mieć na uwadze terytorialny charakter podatku VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności, których miejscem świadczenia jest terytorium Polski. W przypadku, gdy wykonanie danej czynności opodatkowanej będzie miało miejsce poza terytorium Polski, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce.


PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca z Polski transportuje towar do swojej firmy w Szwecji. Po drodze musiał zatankować samochód na Litwie. W tym przypadku transakcja podlega pod opodatkowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi na Litwie. Przedsiębiorca nie musi wykazywać transakcji w rejestrze VAT, w pliku JPK_V7 ani w informacji podsumowującej. 

Zakup paliwa w UE – czy można odliczyć VAT? (Wniosek VAT-REF)

Zakup paliwa na terytorium Unii Europejskiej opodatkowany jest w kraju zakupu, a polski podatnik nie musi wykazywać takiej transakcji w rejestrze VAT. W związku z tym, czy jednak może od poniesionego wydatku odliczyć podatek naliczony. Jeżeli tak, to w jaki sposób może tego dokonać? Podatnikowi z Polski przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, ale jedynie na podstawie złożonego wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego poza granicami kraju. Wniosek VAT-REF o zwrot podatku od wartości dodanej składa się do właściwego państwa członkowskiego za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie nie późniejszym niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy wniosek. Mówi o tym art. 89 ust. 1h ustawy o VAT
Okres zwrotu nie może być dłuższy od roku kalendarzowego ani też krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe. W przypadku, kiedy wniosek o zwrot dotyczy okresu, który jest krótszy niż rok kalendarzowy, ale nie jest krótszy od 3 miesięcy, to kwota zwrotu podatku VAT nie może być mniejsza niż 400 euro lub jej równowartość w walucie krajowej. Jeżeli wniosek o zwrot dotyczy okresu 1 roku kalendarzowego lub pozostałej części roku, to w tej sytuacji kwota VAT nie może być mniejsza od 50 euro lub jej równowartości w walucie krajowej. 

Państwo członkowskie, do którego został złożony wniosek ma 4 miesiące licząc od dnia jego otrzymania na zawiadomienie wnioskodawcy o podjętej decyzji o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Państwo zwrotu może zażądać od podatnika udzielenia dodatkowych informacji. W tej sytuacji czas na wydanie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku zostaje przedłużony na okres od 6 do 8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Zatwierdzona kwota zwrotu wypłacana jest przez państwo członkowskie w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych od upływu wyżej wskazanych terminów. Polski podatnik może otrzymać zwrot, jeżeli podczas okresu zwrotu nie posiadał na terytorium państwa członkowskiego zwrotu, siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których to miejsc nie były dokonywane transakcje gospodarcze na terytorium innego państwa członkowskiego UE. W przypadku posiadania takiego miejsca przez podatnika na terytorium danego kraju, to zwrot otrzymywany jest na zasadach określonych przez przepisy wewnętrzne tego kraju. 

PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca z Polski prowadzi firmę przewozową. Dokonywał transportu przesyłki z Polski do Francji. Po drodze musiał w Niemczech zatankować pojazd. Przedsiębiorca w tym kraju posiada placówkę swojej firmy zarejestrowaną w Niemczech do celów podatkowych. W jego sytuacji zwrot podatku za zakup paliwa zostanie podjęty zgodnie z niemieckimi przepisami podatkowymi. Podatnik nie musi składać wniosku VAT-REF. 

Podsumowanie

Zakup paliwa na terenie Unii Europejskiej podlega pod przepisy podatkowe w kraju, w którym paliwo zostało kupione. Podatnik ma prawo wystąpić z wnioskiem VAT-REF o zwrot opłaconego podatku o ile spełni określone warunki.


Data publikacji: 2023-09-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU