Sam pomysł na biznes to jeszcze za mało, aby odnieść sukces. Dzisiaj konkurencyjna jest każda branża, dlatego powodzenie pomysłu zależy w dużej mierze od dobrego planu. Narzędziem przydatnym w poszukiwaniu kapitału na rozwój firmy może być biznesplan. Świetnie przygotowany pozwoli inwestorom ocenić powodzenie przedsięwzięcia i podjąć decyzję o finansowaniu. biznesplan 6 krokow

6 najważniejszych elementów, które składają się na atrakcyjny biznesplan

1. OPIS PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardzo ważny element. Opis firmy musi zawierać oprócz podstawowych danych (adres, struktura organizacyjna, dane finansowe) także informacje o największych sukcesach przedsiębiorstwa odnoszonych na rynku. Warto jest napisać w czym firma jest najlepsza, jakie posiada doświadczenie, pokazać sposób w jaki przekonuje klientów do swoich produktów oraz jakie ma plany na przyszłość.

2. OPIS RYNKU, BRANŻY W KTÓREJ FIRMA DZIAŁA

Dużo miejsca należy poświęcić na opis najbliższego otoczenia oraz opis konkurencji. Podane informacje pozwolą ocenić ewentualnym inwestorom jak agresywny jest rynek, czy nie będzie problemu, aby wejść na niego z nowym produktem. Istotne też są informacje określające trendy panujące wśród klientów, informacje o sezonowości usług itp.

3. CHARAKTERYSTKA NOWO WPROWADZANEGO PRODUKTU

Jedna z najważniejszych części biznesplanu. W tym miejscu należy szczegółowo opisać produkt. Przede wszystkim warto napisać o przyczynach, które spowodowały, że powstał taki pomysł. Dobrze jest też opisać wszystkie parametry techniczne oraz zastosowaną strategię cenową. Jest to miejsce na porównanie naszego rozwiązania z pomysłem konkurencji. Musimy udowodnić dlaczego nasz produkt jest lepszy.

4. PLAN FINANSOWY

Ten punkt biznesplanu inwestorzy sprawdzają w pierwszej kolejności. Na podstawie przedstawionej analizy finansowej inwestor podejmuje decyzję o ewentualnym finansowaniu projektu. W planie finansowym muszą znaleźć się wszystkie informacje o kosztach wytworzenia, sprzedaży oraz dystrybucji produktu wraz z informacją o kosztach wynagrodzenia pracowników. Plan finansowy musi zawierać bilans aktywów i pasywów, rachunek zysków i strat oraz rachunek obrotów pieniężnych. Ważne są też informacje o źródłach finansowania i rentowności inwestycji.

5. STRATEGIA MARKETINGOWA

To opis sposobu reklamowania produktu. Należy wskazać do jakiego typu klienta będzie on skierowany. Na tej podstawie można zdecydować jakie kanały reklamy zostaną wybrane. Ta część oceniana jest pod kątem jej zasięgu jak i kosztów całej kampanii.

6. PLAN REALIZACJI PROJEKTU

Biznesplan powinien zawierać harmonogram realizacji poszczególnych kroków. Inwestorzy przed podjęciem ostatecznej decyzji o inwestowaniu muszą mieć przejrzystą informację odnośnie całego procesu i poszczególnych dat końcowych dotyczących poszczególnych etapów. Plan realizacji projektu musi wskazywać okres, w którym zostanie on wdrożony w życie. Jest to konieczne ze względów planowania zapotrzebowania środków finansowych potrzebnych na rozpoczęcie projektu.

Podsumowanie

Wszystkie 6 kroków jest niezbędne do stworzenia idealnego biznesplanu. Na koniec warto sporządzić podsumowanie zawierające najważniejsze informacje dotyczące inwestycji. Jeżeli zostanie dobrze napisane i będzie zawierało informacje istotne dla całego planu, to jest większa szansa na to, że inwestorzy zainteresują się na tyle pomysłem, że będą chcieli zainwestować środki w jego rozwój.


Data publikacji: 2020-08-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU