Dobrze i sprawnie funkcjonująca firma może liczyć na zyski w dłuższej perspektywie czasu. Dzięki temu może na bieżąco regulować płatności, czyli ma płynność finansową. wskaznik plynnosci finansowej

Płynność finansowa

to zdolność podmiotu do wywiązywania się (płacenia) w terminie wymagalnych, krótkoterminowych zobowiązań, jak np.: zapłata dla kontrahenta za dokonany zakup, czy wypłata wynagrodzeń. Płynność finansowa jest jednym z ważniejszych elementów branych pod uwagę przy ocenie finansowej przedsiębiorstwa. 
Jeżeli przedsiębiorca chce zachować płynność finansową swojej firmy powinien starać się utrzymać odpowiedni stosunek pomiędzy wpływami, a wydatkami. Bieżące wpływy muszą w pełni pokryć niezbędne bieżące wydatki. Dodatkowo, ważnym czynnikiem jest posiadanie pełnej rezerwy środków. Wtedy w przypadku opóźnień w płatnościach od kontrahentów przedsiębiorca może wywiązać się ze swoich bieżących zobowiązań. 
Podsumowując, dzięki analizie płynności finansowej firmy można ustalić, czy przedsiębiorstwo jest w stanie regulować w terminie swoje należności. Chodzi, aby wysokość wpływów (środki od kontrahentów i klientów) zawsze pozwalała na pokrycie wszystkich wydatków firmy.

Ocena płynności finansowej 

powinna zostać dokonana na podstawie wskaźników statycznych lub dynamicznych. Do wykorzystania jest jedno z podanych podejść:
  • Podejście dynamiczne – płynność finansowa określana jest na podstawie danych pochodzących z transakcji pieniężnych, które zostały zrealizowane w określonym czasie, jak: tydzień, miesiąc, rok itd. Źródłem informacji wykorzystywanym do przeprowadzenia analizy jest rachunek przepływów pieniężnych, który wymagany jest jedynie w przypadku przedsiębiorców, u których sprawozdanie finansowe było badane przez biegłego rewidenta
  • Podejście statyczne – płynność finansowa określana jest w oparciu o dane pochodzące z bilansu, księgi przychodów i rozchodów, jak również na podstawie dochodu uzyskanego w danym dniu.

Wskaźniki płynności finansowej i ich znaczenie w przypadku określania płynności finansowej

są ważnym elementem każdej analizy płynności finansowej firmy, którą przeprowadza się przeważnie w dużych firmach o rozbudowanej strukturze, jak np.: spółki jawne, akcyjne, komandytowe, czy z ograniczoną odpowiedzialnością. Chociaż nie ma przeciwwskazań, aby została ona wykonana w firmie prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. 
Wskaźniki płynności finansowej oblicza się na podstawie firmowego bilansu zysków i strat firmy poniesionych w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Wyliczone wskaźniki określają płynność firmy w określonych obszarach. Dzięki nim widoczne są realne możliwości jakie ma przedsiębiorstwo w zakresie spłaty aktualnych zobowiązań. 
Informacje dotyczące płynności finansowej pomagają stworzyć strategię biznesową i inwestycyjną firmy. Dla przedsiębiorcy to niewątpliwa korzyść, dzięki której może określić przyczyny pogorszenia się kondycji finansowej. Na tej podstawie przedsiębiorca może wprowadzić w firmie zmiany, które pozwolą mu szybko odzyskać dawny rozwój. 

Podstawowe wskaźniki płynności finansowej

  • wskaźnik płynności bieżącej – najbardziej podstawowy wskaźnik płynności. Z jego pomocą można zweryfikować bieżącą płynność finansową w firmie. Zawiera informacje dotyczące ogólnych zdolności do regulowania zobowiązań krótkoterminowych za pomocą upłynnionych aktywów. Wyższa wartość wskaźnika – to mniejszy udział zobowiązań bieżących w aktywach obrotowych. Jego prawidłowa wartość powinna wynosić od 1,5 do 2,0. Otrzymany wynik należy porównać z danymi firmy z wcześniejszych okresów oraz z wysokością wskaźników innego podmiotu działającego w tej samej branży. W przypadku sporej różnicy konieczne jest zbadanie dlaczego tak się dzieje
  • wskaźnik płynności natychmiastowej – określa zdolność danej firmy do regulowania bieżących zobowiązań finansowych ze środków pieniężnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (najbardziej aktywnych aktywów obrotowych). Wskaźnik, który służy do oceny stopnia w jakim dane przedsiębiorstwo jest w stanie uregulować swoje zadłużenia w sposób bezzwłoczny za pomocą gotówki. Jego prawidłowa wartość powinna wynosić od 0,1 do 0,2. Z drugiej strony mała ilość pieniędzy nie musi oznaczać utraty płynności finansowej. Ważne, aby firma potrafiła pozyskiwać środki od kontrahentów. Wtedy jest szansa, że jej konto zostanie szybko zapełnione dość sporymi środkami pieniężnymi
  • wskaźnik płynności przyspieszonej – określa w jaki sposób przedsiębiorstwo może pokryć swoje bieżące zobowiązania finansowe wykorzystując aktywa o wyższym stopniu płynności. W tej grupie aktywów znajdują się między innymi inwestycje krótkoterminowe lub należności krótkoterminowe. Nie wchodzą do niej środki produkcji ani towary, ponieważ ich upłynnienie wymaga czasu.


Data publikacji: 2021-04-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU