W prawie podatkowym istnieje pojęcie podatek EXIT TAX. Dotyczy zarówno osób prawnych jak i fizycznych. Bez znaczenia jest fakt, czy prowadzą one działalność gospodarczą, czy nie. podatek exit tax

Czym jest podatek EXIT TAX?

EXIT TAX, to inaczej podatek od wyjścia. Płaci się go od niezrealizowanych zysków w przypadku kiedy np. podatnik utraci polską rezydencję podatkową, a także w sytuacji kiedy majątek przenoszony jest poza granice kraju. Celem jego stworzenia było ograniczenie sytuacji kiedy podatnik będzie chciał przenieść składniki swojego majątku związanego z prowadzoną działalnością do innego państwa. Opodatkowaniem podatkiem EXIT TAX objęte są jedynie przenoszone składniki majątku o wartości rynkowej większej niż 4 000 000 zł. W przypadku małżonków limit wartości rynkowej danego składnika majątku obejmuje oboje małżonków łącznie. Jeżeli dany składnik majątku wchodzi w skład wspólności majątkowej małżonków, to wartość podatku EXIT TAX będzie równa połowie wartości rynkowej tych składników u każdego z małżonków. Graniczne 4 000 000 zł obejmują łącznie dwójkę małżonków.  

EXIT TAX – zmiana rezydencji podatkowej

Zmiana polskiej rezydencji podatkowej ma miejsce wtedy kiedy łącznie zostaną spełnione dwa warunki: 
 • łączna długość pobytu podatnika w Polsce liczona w dniach wynosi mniej niż 184 dni w ciągu danego roku
 • podatnik nie posiada w kraju ośrodka interesów życiowych: centrum interesów osobistych lub ekonomicznych. 
Jeżeli chodzi o podatek EXIT TAX, to zostanie on naliczony jeżeli dodatkowo zostaną spełnione inne warunki, takie jak:
 • terytorium Polski jest miejscem zamieszkania podatnika przez minimalny łączny okres 5 lat w ciągu 10 lat jakie poprzedzały dzień utraty polskiej rezydencji podatkowej
 • łączna wartość przenoszonych składników majątku przekracza kwotę 4 000 000 zł. Składniki te mogą zostać przeniesione jednorazowo lub etapami. Do składników objętych podatkiem EXIT TAX należy:
  • ogół praw i obowiązków w spółce nieposiadającej osobowości prawnej
  • udziały w spółce
  • akcje, papiery wartościowe
  • pochodne instrumenty finansowe
  • tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Podatek EXIT TAX – jak się go rozlicza?

Podatek EXIT TAX rozliczany jest w cyklu miesięcznym. Jeżeli w danym miesiącu zostanie przekroczona kwota 4 000 000 zł, to podatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji w terminie do 7 dnia kolejnego miesiąca. Poniżej wykaz deklaracji:
 • PIT-NZ – osoby fizyczne
 • PIT-NZS – przeniesienie majątku przedsiębiorstwa otrzymanego w spadku przez osobę fizyczną 
 • CIT-NZ – osoby prawne
 • CIT-NZS – przeniesienie majątku przedsiębiorstwa otrzymanego w spadku przez osobę prawną. 
Przedsiębiorcy odprowadzają podatek w wysokości stawki 3% lub 19% podstawy opodatkowania zależnie od rodzaju i funkcji przenoszonego majątku. 

Na rozliczenie podatku EXIT TAX nie ma wpływu sposób opodatkowania dochodów. Podatek zawsze opłacany jest oddzielnie niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego. 

Podatek EXIT TAX w świetle działalności gospodarczej

Jeżeli przenoszony jest majątek przedsiębiorstwa, to w takiej sytuacji podatek EXIT TAX nalicza się w związku ze zmianą siedziby działalności lub w związku z przeniesieniem majątku do przedsiębiorstwa zagranicznego. W tym wypadku jego wysokość wynosi 19% podstawy opodatkowania

Podatek EXIT TAX płaci:
 • podatnik posiadający w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, który przenosi składniki majątku swojej firmy do zagranicznego przedsiębiorstwa
 • podatnik posiadający w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, który prowadzi firmę w kraju za pośrednictwem własnego przedsiębiorstwa zagranicznego i przenosi majątek firmowy do miejsca rezydencji podatkowej bądź do kraju innego niż Polska, w którym prowadzi działalność za pośrednictwem zagranicznej firmy
 • podatnik posiadający w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, który przenosi całą lub część firmy, która do tej pory prowadzona była przez zagraniczne przedsiębiorstwo na terenie Polski, do innego państwa.


Data publikacji: 2021-12-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU