Od 1 stycznia 2022 roku wybrane transakcje finansowe zostaną opodatkowane. W związku z tym podmioty świadczące usługi finansowe będą mogły zrezygnować ze zwolnienia z VAT. podatek od uslug finansowych

Opodatkowanie usług finansowych w 2021 roku 

W 2021 roku obowiązują przepisy (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT), zgodnie z którymi usługi finansowe zwolnione są z podatku VAT.

Zwolnienie dotyczące usług finansowych obejmuje:
 • transakcje związane z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów używanych będących środkiem płatniczym
 • usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi
 • udzielanie kredytów i pożyczek, w których przedmiotem są instrumenty finansowe
 • usługi ubezpieczeniowe
 • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń transakcji.
Zwolnieniu VAT nie podlegają usługi będące elementem usługi finansowej i ubezpieczeniowej, będącej oddzielną całością, która jest właściwa i niezbędna do świadczenia danej usługi zwolnionej. Usługi pomocnicze, jak między innymi np. usługa likwidacji szkód, szacowania wysokości szkód, wynajem pojazdu zastępczego nie podlegają zwolnieniu z VAT. 

Usługi finansowe od 2022 roku – rezygnacja ze zwolnienia VAT

W 2022 roku usługi finansowe nadal będą zwolnione z VAT. Jednocześnie wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu możliwe będzie opodatkowanie wybranych usług finansowych zgodnie z wprowadzonym pkt 22 – 24 do art. 43 ust. 1 ustawy o VAT

Podatnik będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia z podatku VAT od usług finansowych świadczonych na rzecz podatników oraz będzie miał prawo wybrać możliwość ich opodatkowania po spełnieniu określonych warunków:
 • będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 • złoży do naczelnika urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych usług jeszcze przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie rezygnował ze zwolnienia.
Zawiadomienie powinno zawierać określone dane, jak: 
 • data i miejscowość
 • dane podatnika
 • dane naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zawiadomienie
 • oznaczenie „Zawiadomienie”
 • treść: „Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 22 zawiadamiam, że od ……… (okres rozliczeniowy) rezygnuję ze zwolnienia od podatku VAT usług, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 świadczonych na rzecz podatników i tym samym wybieram opodatkowanie takich transakcji”
 • podpis podatnika.
Podatnik, który zdecyduje się na opodatkowanie usług finansowych, nie będzie mógł zrezygnować z niego przed upływem 2 lat licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego zdecydował się na ich opodatkowanie. 
Powrót do zwolnienia będzie wymagał złożenia do naczelnika urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania, jeszcze przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego znowu będzie chciał skorzystać ze zwolnienia. 

Przykładowe zawiadomienie o powrocie do zwolnienia powinno zawierać niżej wymienione dane:
 • data i miejscowość
 • dane podatnika
 • dane naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zawiadomienie
 • oznaczenie „Zawiadomienie”
 • treść: „Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 23 zawiadamiam, że od ……… (okres rozliczeniowy) rezygnuję z opodatkowania usług, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 świadczonych na rzecz podatników i tym samym wybieram zwolnienie z VAT w stosunku do takich transakcji”
 • podpis podatnika. 
Możliwość wyboru opcji opodatkowania świadczonych usług finansowych zachodzi w oparciu o art. 137 ust. 1 lit. a dyrektywy unijnej VAT

W związku z powyższym od 1 stycznia 2022 roku będzie istniała możliwość opodatkowania podatkiem VAT wybranych usług finansowych, ale tylko w stosunku do transakcji B2B (przedsiębiorca – przedsiębiorca). 
Usługi finansowe świadczone na rzecz osób prywatnych nadal będą objęte obowiązkowym zwolnieniem z VAT

Od stycznia 2022 roku niżej wymienione usługi będą mogły zostać opodatkowane. Są to:
 • usługi dotyczące walut, banknotów, monet używanych będących prawnym środkiem płatniczym (z usługi wyłączone zostały banknoty i monety będące przedmiotami kolekcjonerskimi)
 • usługi zarządzania między innymi funduszami inwestycyjnymi, portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, otwartymi funduszami emerytalnymi, pracowniczymi programami emerytalnymi, obowiązkowym systemem rekompensat i pracowniczymi planami kapitałowymi
 • usługi udzielania, pośrednictwa oraz zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi
 • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych, w tym usługi pośrednictwa oraz zarządzanie gwarancjami kredytowymi
 • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych i prowadzenia rachunków pieniężnych oraz wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie
 • usługi, w tym usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach i innych niż spółki podmiotach, które mają osobowość prawną, z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi
 • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.
Usługi finansowe opodatkowane będą podlegały stawce VAT 23%.  

Podatnicy, którzy wybiorą opodatkowanie usług finansowych będą musieli stosować je w stosunku do wszystkich rodzajów usług wymienionych powyżej. Podatnikom nie wolno stosować jedynie części wymienionych usług, ani opodatkowywać ich przy sprzedaży na rzecz osób prywatnych.  


PRZYKŁAD
Przedsiębiorca jako czynny podatnik VAT podjął decyzję o opodatkowywaniu usług finansowych. W związku z tym złożył zawiadomienie o chęci ich opodatkowywania podatkiem VAT. W czerwcu na rzecz jednego z klientów będącego czynnym podatnikiem VAT świadczył usługę w zakresie depozytu środków pieniężnych, którą opodatkował. W sierpniu przedsiębiorca świadczył taką samą usługę na rzecz innej firmy, zwolnionej z VAT. Czy przedsiębiorca ma prawo zastosować zwolnienie z VAT, w sytuacji kiedy nabywca nie jest zainteresowany opcją wyboru opodatkowania? 

Odpowiedź:
Nie może, ponieważ wcześniej przedsiębiorca złożył zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia i w związku z tym każdą sprzedaż na rzecz firm musi opodatkować niezależnie od statusu VAT danego podatnika (czynny lub zwolniony z VAT). 

Opodatkowanie usług finansowych ma też swoje zalety. Jedną z nich jest możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych ze świadczeniem. 
Z kolei odbiorcy usług finansowych podlegających opodatkowaniu mają możliwość skorzystania z odliczenia podatku naliczonego przy zakupie usług na zasadach ogólnych.


Data publikacji: 2021-12-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU