W 2022 roku będą obowiązywały identyczne jak w 2021 roku, minimalne stawki dla podatku od środków transportowych. podatek od srodkow transportowych 2022

Stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2022 roku

15 października 2021 roku Ministerstwo Finansów wydało komunikat, że niebawem ukaże się obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 roku. Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 26 października 2021 roku w Monitorze Polskim, poz. 968. 

W 2022 roku będą obowiązywały takie same stawki jak w 2021 roku. Spowodowane to jest tym, że procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2021 roku w stosunku do kursu euro na dzień 1 października 2020 roku jest niższy od 5%. 


Minimalne stawki podatku dla pojazdów określone w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka minimalna podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 0 138,95
13 14 138,95 383,99
14 15 383,99 540,96
15   540,96 1224,18
Trzy osie
12 17 138,95 241,69
17 19 241,69 495,77
19 21 495,77 643,73
21 23 643,73 991,52
23 25 991,52 1541,49
25   991,52 1541,49
Cztery osie i więcej
12 25 643,73 652,76
25 27 652,76 1018,62
27 29 1018,62 1617,14
29 31 1617,14 2398,61
31   1617,14 2398,61Minimalne stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o opłatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka minimalna podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 0 37,29
18 25 37,29 469,81
25 31 547,73 898,94
31   1381,13 1894,94
Trzy osie i więcej
12 40 1218,53 1684,91
40   1684,91 2492,33Minimalne stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka minimalna podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 0 24,89
18 25 173,93 312,84
25   312,84 548,86
Dwie osie
12 28 205,57 302,69
28 33 599,67 831,18
33 38 831,18 1262,56
38   1123,66 1662,33
Trzy osie i więcej
12 38 661,79 921,50
38   921,50 1252,40


Waloryzacja minimalnych stawek podatku od środków transportowych 

Od 2004 roku stawki minimalne podatku od środków transportowych jakie zostały określone w załącznikach 1 – 3  art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych przelicza się na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia stawek stosowany jest kurs wymiany euro i walut krajowych ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Każdego roku minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza ten wskaźnik. Jeżeli jest on niższy od 5%, to stawki minimalne podatku nie zmieniają się w stosunku do roku poprzedniego. Obowiązkiem ministra jest ogłoszenie w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitorze Polskim, wysokości stawek obowiązujących w następnym roku podatkowym, które zostały przeliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 3 i zostały zaokrąglone w górę do pełnych groszy. 

Po co ustalane są stawki minimalne?

Czasami maksymalna stawka podatku od środków transportowych, o której mowa jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w: 
  • art. 10 ust. 1 pkt 2 (samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton)
  • art. 10 ust. 1 pkt 4 (ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton)
  • art. 10 ust. 1 pkt 6 (przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem tych związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
jest niższa niż odpowiednia stawka minimalna. W takiej sytuacji rada gminy obowiązkowo musi uchwalić stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości stawki minimalnej. 

Powyższy sposób postępowania zgodny jest z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, który brzmi:

Jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy.
(Górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy są ogłaszane na podstawie art. 20 zmiana wysokości podatku o wskaźnik cen i towarów ust. 2 niniejszej ustawy).


Data publikacji: 2021-11-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU