Od 2024 roku zaczną obowiązywać wyższe stawki dla podatku od środków transportowych niż uchwalone na rok poprzedzający rok podatkowy. podatek od srodkow transportowych 2024

Stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2024 roku

Ministerstwo Finansów wydało obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku. Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 12 października 2023 roku w Monitorze Polskim, poz. 1132. 

W 2024 roku będą obowiązywały wyższe stawki niż w 2023 roku. Spowodowane to jest tym, że procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 3 października 2023 roku w stosunku do kursu euro na dzień 1 października 2022 roku jest wyższy od 5%. 

Minimalne stawki podatku dla pojazdów określone w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Są to samochody ciężarowe o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka minimalna podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 0 146,51
13 14 146,51 404,88
14 15 404,88 570,39
15   570,39 1290,78
Trzy osie
12 17 146,51 254,84
17 19 254,84 522,74
19 21 522,74 678,75
21 23 678,75 1045,46
23 25 1045,46 1625,35
25   1045,46 1625,35
Cztery osie i więcej
12 25 678,75 688,28
25 27 688,28 1074,04
27 29 1074,04 1705,12
29 31 1705,12 2529,10
31   1705,12 2529,10Minimalne stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o opłatach lokalnych. Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użytku razem z naczepą lub przyczepą i masie całkowitej zespoły pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka minimalna podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 0 39,32
18 25 273,92 495,37
25 31 577,53 947,85
31   1456,27 1998,03
Trzy osie i więcej
12 40 1284,82 1776,57
40   1776,57 2627,92Minimalne stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczy przyczep i naczep, które wraz z pojazdem silnikowym mają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (nie dotyczy tych związanych wyłącznie z działalnością rolniczą).

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka minimalna podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 0 26,25
18 25 183,40 329,86
25   329,86 578,72
Dwie osie
12 28 216,76 319,16
28 33 632,30 876,40
33 38 876,40 1331,25
38   1184,79 1752,77
Trzy osie i więcej
12 38 697,80 971,63
38   971,63 1320,54


Waloryzacja minimalnych stawek podatku od środków transportowych 

Od 2004 roku stawki minimalne podatku od środków transportowych jakie zostały określone w załącznikach 1 – 3  art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych przelicza się na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia stawek stosowany jest kurs wymiany euro i walut krajowych ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Każdego roku minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza ten wskaźnik. Jeżeli jest on niższy od 5%, to stawki minimalne podatku nie zmieniają się w stosunku do roku poprzedniego. Obowiązkiem ministra jest ogłoszenie w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitorze Polskim, wysokości stawek obowiązujących w następnym roku podatkowym, które zostały przeliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 3 i zostały zaokrąglone w górę do pełnych groszy. 

Po co ustalane są stawki minimalne?

Czasami maksymalna stawka podatku od środków transportowych, o której mowa jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w: 
  • art. 10 ust. 1 pkt 2 (samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton)
  • art. 10 ust. 1 pkt 4 (ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton)
  • art. 10 ust. 1 pkt 6 (przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem tych związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
jest niższa niż odpowiednia stawka minimalna. W takiej sytuacji rada gminy obowiązkowo musi uchwalić stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości stawki minimalnej. 

Powyższy sposób postępowania zgodny jest z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, który brzmi:

Jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy.
(Górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy są ogłaszane na podstawie art. 20 zmiana wysokości podatku o wskaźnik cen i towarów ust. 2 niniejszej ustawy).

Ostatnia aktualizacja: 2023-11-07
Data publikacji: 2021-11-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU