Rozwój Internetu i przeniesienie wielu czynności do sieci spowodowało, że w ostatnim czasie coraz więcej osób korzysta z możliwości zakupu biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych przez Internet. Czy bilet kupiony w ten sposób może zostać uznany za fakturę i stanowić podstawę do ujęcia wydatku przez przedsiębiorcę w KPiR? czy bilet kupiony przez internet jest faktura

Definicja faktury VAT zawarta w ustawie o VAT

Art. 106e ust. 1 ustawy o VAT zawiera wykaz danych jakie powinna zawierać faktura VAT. Zgodnie z wymienionym przepisem na fakturze powinny znaleźć się niżej wymienione elementy:
1. data wystawienia
2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii jednoznacznie identyfikujący fakturę
3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy towarów bądź usług i ich adresy
4. numer identyfikujący podatnika na potrzeby podatku
5. numer identyfikujący nabywcę towarów lub usług na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
6. data dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła ona przed sprzedażą, pod warunkiem, że taka data została określona i różni się od daty wystawienia faktury
7. nazwa towaru lub usługi
8. miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
9. cena jednostkowa netto towaru lub usługi
10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
11. wartość netto dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją
12. stawka podatku
13. suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną z podatku
14. kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
15. kwota należności ogółem.

Uznanie biletu kupionego przez Internet za fakturę

W określonych przypadkach wskazanych w par. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów, faktury mogą zawierać mniejszy zakres danych od tego podanego w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Do takich przypadków zaliczają się między innymi bilety:
 • za przejazd płatną autostradą lub przejazd na dowolną odległość
 • wystawione w formie biletu jednorazowego przez podatników mających uprawnienia do świadczenia usług polegających na przewozie osób takimi środkami transportu jak:
  • koleje normalnotorowe
  • tabor samochodowy
  • statki pełnomorskie
  • środki transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej
  • promy
  • samoloty i śmigłowce.
Faktury dotyczące w/w przypadków powinny zawierać:
 • numer i datę wystawienia
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika
 • numer identyfikujący podatnika na potrzeby podatku
 • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi
 • kwotę podatku
 • kwotę należności ogółem.

Potwierdzenie zakupu biletu przez Internet – czy może zostać uznane za fakturę?

Bilet kupiony przez Internet najczęściej zawiera wymagane elementy wymienione w par. 3 wspomnianego rozporządzenia. Jeżeli jednak chodzi o potwierdzenie zakupu biletu, który nabywca drukuje, to sprawa wygląda trochę inaczej, ponieważ potwierdzenie nie spełnia pierwszego wymogu wymienionego paragrafu. Bilet jednorazowy może zostać uznany za fakturę pod warunkiem, że zostanie wystawiony przez podatnika mającego uprawnienia do świadczenia usług przewoźnika. Za pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorca sam na własnej drukarce drukuje potwierdzenie zakupu. Aby bilet mógł zostać uznany za fakturę, to musi być wydany przez podmiot świadczący usługę i musi zawierać wszystkie dane określone w par. 3 wymienionego rozporządzenia. 

Podsumowując, potwierdzenie zakupu biletu wygenerowane drogą elektroniczną nie spełnia kryteriów biletu jednorazowego i dlatego nie może zostać uznane za fakturę, co oznacza, że bilet zakupiony przez Internet jest jedynie potwierdzeniem dokonania rezerwacji oraz zapłaty za daną podróż (przejazd lub lot). Potwierdzeniem zakupu dla celów podatkowych może być jedynie faktura wystawiona przez sprzedawcę usługi. Pasażer przy zakupie biletu może wybrać opcję z wystawieniem faktury. Taki dokument będzie mógł odebrać w siedzibie sprzedawcy w wybranym punkcie odbioru lub może go otrzymać drogą elektroniczną w postaci e-faktury na wskazany adres e-mail.


Data publikacji: 2021-12-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU