Rozliczenie PIT za 2024 roku jest obowiązkowe dla każdego podmiotu, który uzyskał w 2023 roku opodatkowany przychód – jego wysokość nie ma znaczenia. Chociaż od tej zasady wyznaczono grupę wyjątków, czyli podatników, którzy nie mają obowiązku rozliczenia rocznego, ale mają do tego prawo. czy nalezy złozyc zerowy pit

Przychody zwolnione od podatku – brak obowiązku rozliczenia

Jednym z obowiązków podatnika jest wykonanie rocznego rozliczenia podatkowego, ale nie dotyczy to wszystkich podatników. Należy jednak zaznaczyć, że brak obowiązku nie oznacza wcale, że nie warto się tym zainteresować, gdyż może się to wiązać z korzyściami dla przedsiębiorcy.

Brak obowiązku składania zeznania podatkowego dotyczy podatników, którzy osiągają tylko przychody zwolnione z podatku (np. młode osoby, którym przysługuje ulga dla młodych). Korzystają oni ze zwolnienia przedmiotowego od PIT, przyznawanego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.).

Na podstawie przytoczonego przepisu, zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są następujące przychody:
  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia,
  • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,
  • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego,
  • z zasiłku macierzyńskiego.
Zwolnienie jest dedykowane dla podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Kolejnym warunkiem jest wyznaczony przez ustawodawcę limit przychodów w wysokości 85 528 zł.

Przychody opodatkowane i zwolnione a obowiązek złożenia deklaracji PIT

Podatnik, któremu przysługuje ulga dla młodych, może spodziewać się uzyskania od płatnika informacji PIT-11. Jak postępować w takim przypadku? W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy podatnik uzyskał tylko przychody podlegające zwolnieniu czy były też inne przychody. Dla młodych podatników przychody są wprowadzane przez płatnika w części E lub części G formularza PIT-11.

Część E służy do udokumentowania przychodów, gdzie płatnik w ciągu roku korzystał z zaliczek na podatek w jednej z następujących sytuacji:
  • jeżeli podatnik dostarczył oświadczenie o rezygnacji ze stosowania w trakcie roku ulgi dla młodych,
  • na skutek przekroczenia limitu przychodu zwolnionego od podatku (sumy kwot podanych w poz. 109 i 114), jeżeli zwolnienie było używane w ciągu roku.

Wiersz 3 jest dedykowany na przychody osiągnięte przez podatnika, który nie ma ukończonego 26 roku życia razem z kwotą kosztów uzyskania przychodów i sumą zaliczek na podatek, które zostały pobrane przez płatnika. Gdy urodziny podatnika przypadają w ciągu roku i jest to równoznaczne z ukończeniem przez niego 26 roku życia, należy uzupełnić dodatkowo część E, jak chociażby wiersz 1 (trzeba podać informację o przychodach ze stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych, ale z zastrzeżeniem, że miały miejsce po ukończeniu 26 roku życia). Należy uzupełnić dodatkowo wiersz 6, czyli umowa zlecenia, wiersz 10 (praktyki absolwenckie lub staże uczniowskie) albo wiersz 12 (zasiłek macierzyński).

Przychody, które osiągnął podatnik do ukończenia 26 roku życia i upoważniających do wykorzystania ulgi dla młodych należy uzupełnić w części G formularza.

Gdy cały uzyskany dochód podatnika podlega zwolnieniu od podatku, nie trzeba wykonywać rozliczenia rocznego.

Na podstawie art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wyznaczono katalog zwolnień, w którym występuje 150 pozycji, dla których dedykowane jest zwolnienie podatkowe (np. rodziny 4+ czy zwolnienie dla powracających, zasiłki, dodatki i inne).

Świadczenia z ZUS i KRUS – brak obowiązkowych rozliczeń

Emeryci oraz podmioty, które pobierają świadczenia z ZUS-u albo KRUS-u także nie są zobligowani do rozliczenia. W formularzu PIT-40 rozlicza się przychody. Gdy emeryt nie chce przekazywać 1,5% podatku albo wykorzystać ulgi podatkowej, nie jest zobligowany do dostarczenia rozliczenia rocznego.

Deklaracja zerowa – dlaczego warto?

Brak obowiązku złożenia rozliczenia przysługuje także podmiotom, które nie osiągnęły żadnego przychodu w roku kalendarzowym. Dysponują za to prawem dostarczenia deklaracji zerowej, dzięki czemu uzyskują podstawowy dokument, który umożliwia staranie się o świadczenie socjalne czy pozwalający zapobiegać wezwaniu do urzędu skarbowego, aby wytłumaczyć powód braku rocznego rozliczenia.


Data publikacji: 2024-04-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU