4 lipca 2019 roku Sejm uchwalił ustawę zgodnie, z którą osoby do 26 roku życia, które nie przekroczyły limitu ulgi nie zapłacą podatku dochodowego (tzw. ulga dla młodych). zerowy PIT dla mlodych

Ulga dla pracujących osób do 26 roku życia

Przepisy dotyczące ulgi dla młodych weszły w życie 1 sierpnia 2019 roku, co oznacza, że mogły z niej skorzystać uprawnione osoby dla dochodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 roku.  

Limit uprawniający do skorzystania z ulgi

 • w 2019 roku
  W 2019 roku limit zwolnienia wyniósł 35 636,67 zł, ponieważ czas obowiązywania ulgi nie trwał pełnego roku (5/12 rocznego limitu – zwolnienie obowiązywało przez 5 miesięcy od sierpnia do grudnia). Kwota przekroczenia limitu w roku wynosi 85 528 zł (za 2019 rok – 35 636,67 zł). Nadwyżka przychodów ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej. Pracodawca ma obowiązek odprowadzenia za pracownika 17% podatku, a po przekroczeniu progu podatkowego 32% podatku. 
 • od 2020 roku
  Od 2020 roku limit uprawniający do skorzystania z ulgi dla młodych wynosi 85 528 zł, a nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 
  Przy ustalaniu limitu pod uwagę brana jest kwota brutto określona w umowie o pracę lub umowie zlecenia. Ulga obowiązuje w stosunku do wszystkich zawartych umów, co oznacza, że przyznany limit jest łączny i obowiązuje dla wszystkich umów.

Czas obowiązywania ulgi 

Zgodnie z przepisami ulga obowiązuje do czasu ukończenia przez pracownika 26 roku życia i dotyczy wszystkich przychodów wypłaconych przed ukończeniem 26 lat. 

PRZYKŁAD 1
Pracownik 7 czerwca skończył 26 lat. Wynagrodzenie za maj wypłacone 10 czerwca zostanie wyliczone bez zastosowania ulgi bez PIT. Obowiązkiem pracodawcy jest pobranie i odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia. 

PRZYKŁAD 2
Pracownik 17 czerwca skończył 26 lat. Wynagrodzenie za maj zostało wypłacone 10 czerwca z uwzględnieniem ulgi bez PIT. Pracodawca nie musi pobrać ani odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia. Zaliczki zostaną wyliczone i pobrane od kolejnych wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

Zasady korzystania z ulgi dla młodych

 • w 2019 roku
  Pracownik, który chciał skorzystać z ulgi w 2019 roku musiał złożyć oświadczenie, że jego dochody zostały całkowicie objęte zwolnieniem z PIT. Jeżeli pracodawca nie otrzymał takiego oświadczenia to był zobowiązany do naliczenia i pobrania podatku. Pracownik mógł go odebrać na podstawie złożonego zeznania rocznego PIT za 2019 rok.
 • od 2020 roku
  Począwszy od przychodów za 2020 rok, pracownik nie musi składać oświadczenia. Od uzyskanego wynagrodzenia nie zostanie pobrana zaliczka i tym samym w kieszeni podatnika pozostanie więcej pieniędzy. Jeżeli pracownik wystąpi do pracodawcy z wnioskiem o pobieranie zaliczek bez uwzględnienia ulgi dla młodych, to wtedy pracodawca musi obliczyć i odprowadzić za pracownika zaliczki na podatek dochodowy. 

Zwolnienie z PIT – których umów dotyczy?

 • umowa o pracę
 • stosunek służbowy
 • praca nakładcza
 • spółdzielczy stosunek pracy
 • umowa zlecenie.

Zwolnienie z PIT – których umów nie dotyczy?

 • umowa o dzieło
 • umowa zlecenie w nieprzekraczającej wysokości 200 zł podlegająca opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 17% przychodu
 • umowa zlecenie ze zbyciem praw autorskich z 50% kosztów uzyskania przychodów
 • umowa zlecenie z nierezydentem Polski. 

Ulga dla młodych – cudzoziemcy

Ulga dla młodych nie dotyczy zatrudnionych cudzoziemców na umowę zlecenia, którzy nie są rezydentami w Polsce. W ich przypadku pracodawca ma obowiązek pobrać podatek w formie ryczałtu w wysokości 20% od przychodu. Prawo do ulgi przysługuje cudzoziemcom zatrudnionym na umowę zlecenia posiadającym certyfikat rezydencji polskiej oraz zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. 

Składki na ZUS

Składki na ZUS opłacane są zgodnie z obowiązującymi zasadami. Płatnik ma obowiązek zapłaty składek społecznych do ZUS-u oraz składki zdrowotnej za pracownika. W celu ustalenia wysokości składki zdrowotnej musi obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy z pominięciem zastosowania zwolnienia z PIT. Jeżeli zaliczka na podatek dochodowy będzie niższa niż składka zdrowotna, to w takiej sytuacji należy obniżyć ją do wysokości podatku. Pracownik, który zarabia niewiele nie płaci podatku, a jego składka zdrowotna zostaje obniżona. 

PRZYKŁAD 3
Pracodawca zatrudnił pracownika na umowę o pracę na 1/3 etatu z wynagrodzeniem w wysokości 800 zł brutto. Koszty uzyskania przychodu wynikające z umowy wynoszą 111,25 zł. Pracownik złożył u pracodawcy PIT-2. Kwota wolna od podatku w wysokości 43,76 zł zostanie rozliczona w ramach umowy o pracę. 

Wynagrodzenie brutto: 800 zł
1. Odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne ZUS
Od podstawy 800 zł należy odliczyć składki:
 • emerytalną – 9,76% od podstawy (800 zł x 9,76% = 78,08 zł)
 • rentową – 1,5% od podstawy (800 zł x 1,5% = 12 zł)
 • chorobową – 2,45% od podstawy (800 zł x 2,45% = 19,60 zł)
 • RAZEM: 78,08 zł + 12 zł + 19,60 zł = 109,68 zł
2. Ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej
Podstawą wymiaru składki jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika. Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 109,68 zł. 
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 
800 zł – 109,68 zł = 690,32 zł

3. Obliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
Podstawa składki wynosi 690,32 zł. Od tej wysokości należy obliczyć 9%, czyli”
690,32 zł x 9% = 62,12 zł

4. Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy
Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (dla pracowników mieszkających i zatrudnionych w tej samej miejscowości – 111,25 zł oraz dla pracowników mieszkających poza miejscowością, w której są zatrudnieni – 139,06 zł). W omawianym przykładzie koszty wynoszą 111,25 zł. Przychód stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne.
Wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenia społeczne – koszty uzyskania przychodu = zaliczka na podatek dochodowy
800 zł – 109,68 zł – 111,25 zł = 579,07 zł, po zaokrągleniu 579 zł
Jeżeli dochód pracownika nie przekracza wartości 85 528 zł w roku, to podatek dochodowy obliczany jest zgodnie ze stawką 17%. Od dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy należy odjąć kwotę wolną od podatku, która w miesiącu wynosi 43,76 zł
Dochód x stawka podatku 17%:
579 zł x 17% = 98,43 zł
Następnie od otrzymanego wyniku należy odjąć kwotę wolną od podatku:
98,43 zł – 43,76 zł = 54,67 zł
Otrzymany wynik jest zaliczką na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej. Należy obliczyć składkę zdrowotną wg stawki 7,75%, czyli: podstawa wymiaru stawki na ubezpieczenie zdrowotne x 7,75% 
690,32 zł x 7,75% = 53,49 zł, po zaokrągleniu 53,50 zł
Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy do zapłaty. Od wyliczonej zaliczki należy odjąć składkę zdrowotną możliwą do odliczenia: 
54,67 zł – 53,50 zł = 1,17 zł, po zaokrągleniu 1 zł
Zaliczka do zapłaty wynosi 1 zł

5. Obliczenie wynagrodzenia netto
Od wynagrodzenia brutto należy odjąć składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. 
800 zł – 109,68 zł – 54,67 zł – 0 zł = 635,65 zł
Składka ubezpieczenia zdrowotnego została obniżona do wysokości zaliczki na podatek. 
Wysokość zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z przepisami wynosi 0 zł. 
Różnica w wynagrodzeniu netto pracownika, który nie może skorzystać z ulgi wynosi 1 zł. 

Wynagrodzenie 800 zł z ulgą dla młodych (PIT zerowy) w porównaniu z zasadami standardowymi przy kosztach uzyskania przychodu 111,25 zł oraz kwoty wolnej od podatku w wysokości 43,76 zł

  Wynagrodzenie z uwzględnieniem ulgi Wynagrodzenie bez ulgi
Suma składek na ubezpieczenia społeczne płatna przez pracownika 109,68 zł 109,68 zł
Składka zdrowotna naliczona 9% 54,67 zł (z obliczenia: 62,12 zł) 54,67 zł (z obliczenia: 62,12 zł)
Zaliczka na podatek dochodowy odprowadzona do US 0,00 zł 1,00 zł
Wynagrodzenie netto 635,65 zł 634,65 zł


W przypadku kiedy wyliczona kwota składki zdrowotnej jest wyższa od kwoty zaliczki, to składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna zostać obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Zerowy PIT, a koszty uzyskania przychodu

Jeżeli pracownik korzysta ze zwolnienia z PIT, to nie może mieć miejsca sytuacja kiedy koszty uzyskania przychodu będą wyższe od przychodów podlegających opodatkowaniu. 
W przypadku zastosowania kosztów uzyskania przychodu z przekazaniem praw autorskich należy mieć na uwadze, aby suma łącznych 50% kosztów uzyskania przychodu oraz przychodów podlegających zwolnieniu nie była wyższa niż kwota pierwszego progu podatkowego (85 528 zł), zgodnie z równaniem: 
50% kosztów uzyskania przychodu + przychód zwolniony z PIT < 85 528 zł

Brak jest jednoznacznego wskazania jak powinny być rozliczane koszty uzyskania przychodu po przekroczeniu w danym roku limitu kwotowego lub wiekowego zastosowanej ulgi dla młodych. Zdania w tym temacie nie ma także Krajowa Informacja Skarbowa. Jedną z dopuszczanych opcji jest zbiorcze rozliczanie kosztów uzyskania przychodu po przekroczeniu limitu i naliczeniu podatku. Inną z możliwości jest też niedopuszczenie do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów za okres, w którym pracownik korzystał z ulgi.

Stosowanie ulgi dla młodych, a PIT-11

W deklaracjach rocznych PIT-11 oraz PIT-4R płatnik zobowiązany jest do wykazania w całości wypłacanych wynagrodzeń, co wskazuje, że pracodawca powinien wykazać w zeznaniu rocznym także przychody, które w trakcie roku były zwolnione z podatku w ramach ulgi dla młodych do 26 roku życia, a także te, które podlegały opodatkowaniu. 
Wszelkie objaśnienia związane z ulgą dla młodych, bez PIT zostały zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów. 

Zysk dla osób do 26 roku życia

Przykładowy zysk w zestawieniu przygotowanym przez Ministerstwo Finansów

  Wynagrodzenie miesięczne brutto Zysk miesięczny Zysk roczny
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku 2 250 zł 133 zł 1 592 zł
Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 rok 4 765 zł 355 zł 4 261 zł
Na poziomie rocznego limitu 85 528 zł 7 127,33 zł 564 zł 6 768 zł


Data publikacji: 2021-07-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU