Obowiązkiem przedsiębiorcy jest przygotowywanie i składanie plików JPK_V7 za dany okres nawet w sytuacji kiedy wystąpiły czynności inne niż opodatkowane. składanie zerowego jpk_v7

Obowiązek sporządzania plików JPK_V7

Podatnik zobowiązany jest do okresowego sporządzania i przekazywania do organów podatkowych plików JPK_V7 za okresy, w których występują czynności opodatkowane VAT oraz w innych sytuacjach kiedy:
  • u podatnika VAT czynnego nie wystąpiły transakcje opodatkowane ani dające prawo do odliczania VAT
  • wystąpiły jedynie czynności dające prawo do odliczenia VAT
  • krajowy podatnik VAT mający siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania w Polsce dokonywał wyłącznie transakcji opodatkowanych za granicą.
Jeżeli w danym okresie wystąpi brak czynności opodatkowanych VAT, to w elemencie pliku „Deklaracja” podatnik powinien wypełnić pola P_38 oraz P_51 wpisując w nie wartość „0”. W polach LiczbaWierszySprzedazy oraz LiczbaWierszyZakupow również trzeba wpisać wartość „0”, a w polach PodatekNalezny i PodatekNaliczony wykazuje się wartość „0,00”. 

Oznacza to, że czynny podatnik VAT ma obowiązek złożenia pliku JPK_V7 nawet jeżeli w danym okresie nie wystąpiły u niego transakcje opodatkowane. Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni tego obowiązku może liczyć się z nałożeniem na niego kary. Podatnikom rozliczającym się kwartalnie nie wolno wysyłać plików JPK_V7 z wartością „0” za pierwsze dwa miesiące kwartału, a następnie umieszczać wszystkich zakupów i sprzedaży z całego kwartału w trzecim miesiącu zestawienia JPK_V7. 

Zawieszenie działalności gospodarczej, a raporty JPK_V7

W zasadzie przedsiębiorca, który zawiesi działalność gospodarczą powinien także składać raporty JPK_V7.

Obowiązek składania JPK_V7 mają podatnicy, którzy:
  • dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
  • dokonują importu usług lub nabywają towary w zakresie, których występują jako podatnicy
  • wykonują czynności opodatkowane VAT
  • w okresach rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego
  • w okresach rozliczeniowych, w których mieli obowiązek do rozliczania podatku VAT z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych lub korekty podatku.
W pozostałych nie wymienionych przypadkach składanie raportów JPK_V7 w okresie zawieszenia działalności nie jest obowiązkowe. Jeżeli w okresie zawieszenia dokonywane są dostawy i dotyczą one wyłącznie działalności zwolnionej z VAT, to podatnik może nie wypełniać JPK_V7 za ten okres i wykazać sprzedaż w pliku JPK_V7 dopiero w zestawieniu za pierwszy okres po odwieszeniu działalności. 

Podsumowanie

Obowiązkiem podatnika zarejestrowanego do VAT jest składanie miesięcznych raportów JPK_V7 za wszystkie okresy działalności, również raportów zerowych.


Data publikacji: 2021-09-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU