Podatnicy w każdym roku w terminie do 30 kwietnia zobowiązani są do złożenia rocznej deklaracji podatkowej rozliczającej uzyskany przychód/dochód oraz wynikający z tego podatek dochodowy. Co w sytuacji kiedy podatek nie wystąpi? Czy konieczne jest składanie PIT zerowego? zerowy pit kiedy zlozyc

Obowiązujące zasady przy składaniu deklaracji podatkowych?

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT podatnicy mają obowiązek do składania zeznań o wysokości uzyskanego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli zeznanie zostanie złożone wcześniej, przed datą 15 lutego, to zostaje uznane, że zostało ono złożone 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Podatek dochodowy jaki wynika z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika jakie uzyskał on w danym roku pod warunkiem, że urząd skarbowy nie wyda innej decyzji określającej wysokość podatku, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy

Obowiązujące przepisy podatkowe nakładają na podatnika konieczność składania rocznych deklaracji podatkowych niezależnie od tego czy poniósł on stratę, czy też odnotował dochód. Czasami uzyskany dochód nie podlega opodatkowaniu ze względu na zwolnienie z podatku.  

Czym jest dochód?

Dochód jest przychodem pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu. Dochód wystąpi wtedy jeżeli uzyskany przychód jest wyższy od kosztów uzyskania przychodów. 

Dochód może być :
  • brutto – nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania jeszcze przed opodatkowaniem
  • netto – nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania po wzięciu pod uwagę podatku dochodowego.
W oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, podatkiem dochodowym opodatkowane są wszelkiego rodzaju dochody z wyłączeniem dochodów wymienionych w art. 21, 52,52a i 52c, a także dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej nie został pobrany podatek. 

Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania jaka została osiągnięta w danym roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów będą przekraczały sumę przychodów, to różnica oznacza stratę ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ustawy o PIT), o ile przepisy wynikające z art. 23o, art. 23u, art. 24–24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie mówią inaczej. 

Na podstawie wymienionych przepisów widać, że opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody z wyłączeniem tych zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy PIT. Jeżeli więc podatnik uzyskuje dochody i korzysta z ustawowego zwolnienia od podatku, to nie musi wykazywać tych dochodów w deklaracji podatkowej. W przypadku kiedy dochody wchodzą w wysokość kwoty wolnej od podatku, to podatnik ma obowiązek złożyć roczną deklarację podatkową. 

PIT zerowy – złożenie deklaracji

Obowiązek składania rocznego PIT dotyczy każdego podatnika, nawet wtedy kiedy osiągnął niewielki dochód i nie jest zwolniony z zapłaty podatku. W sytuacji kiedy podatnik w danym roku podatkowym nie uzyska żadnego dochodu, to nie ma obowiązku przesyłania do urzędu skarbowego zerowej deklaracji rocznej, ale jeżeli mimo wszystko będzie chciał taką deklarację sporządzić i złożyć, to nie jest to zabronione. 

Najczęstszym powodem, dla którego podatnicy decydują się do złożenia zerowej deklaracji rocznej jest chęć uzyskania z urzędu skarbowego, zaświadczenia o braku dochodów. Takie zaświadczenie można otrzymać jedynie po złożeniu deklaracji rocznej. 

PIT-28, a zerowy przychód

PIT-28 składają osoby fizyczne, które wynajmują prywatne nieruchomości i wybrały formę opodatkowania jaką jest ryczałt ewidencjonowany. Termin złożenia PIT-28 upływa z dniem ostatniego lutego roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy. 

Art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
mówi, że opodatkowaniu ryczałtem podlegają także otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w danym roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy bądź innych umów o podobnym charakterze. 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 powyższej ustawy, podatnicy mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie wg ustalonego wzoru na druku PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń oraz należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W związku z powyższym, jeżeli podatnik uzyskał w danym roku podatkowym przychód z wynajmu, to ma obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe. Jeżeli nie uzyskał żadnego przychodu z tytułu wynajmu, to nie ma obowiązku składania zeznania PIT-28. Takiego samego zdania jest Dyrektor KIS, który potwierdził je w interpretacji z dnia 6 lutego 2020 roku, nr 0115-KDITI.4011.45.2019.2.MR.

Podsumowanie

Podatnik, który nie osiągnie w danym roku podatkowym dochodu nie ma obowiązku składania zerowego PIT-u, co nie oznacza, że nie może go złożyć. W niektórych sytuacjach, pomimo, że brak jest podatku do zapłaty, to jednak występuje obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. Dzieje się tak jeżeli podatnik osiągnął niewielki przychód/dochód mieszczący się w kwocie wolnej od podatku. Niedopełnienie obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego wiąże się z poniesieniem kary grzywny, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym.


Data publikacji: 2022-04-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU