Niektórzy przedsiębiorcy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą we własnym, prywatnym mieszkaniu. W związku z tym mają prawo do ujęcia w kosztach firmowych części wydatków związanych z eksploatacją mieszkania, takich jak np.: czynsz, opłaty za energię elektryczną, a nawet odsetki od kredytu mieszkaniowego wziętego na zakup mieszkania. odsetki od kredytu na mieszkanie koszty firmy

Kiedy odsetki od kredytu na mieszkanie można ująć w kosztach firmowych?

Odsetki kredytowe są kosztem, jeżeli:
  • występuje związek przyczynowo - skutkowy z przychodami, czyli powinny być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów
  • nie zwiększają kosztów inwestycji w okresie ich realizacji. Za koszty uzyskania przychodów nie są uważane odsetki, prowizje, różnice kursowe od pożyczek lub kredytów, które powiększają koszty inwestycji w okresie realizacji inwestycji
  • zostały faktycznie zapłacone i są prawidłowo udokumentowane, co oznacza, że do kosztów uzyskania przychodu mogą zostać zaliczone jedynie zapłacone odsetki od kredytu na mieszkanie. Do kosztów tych nie zaliczają się naliczone odsetki, które nie zostały zapłacone lub zostały umorzone.
Dowodem uprawniającym do zaliczenia odsetek do wydatków firmowych i ujęcia ich w KPiR jest wyciąg bankowy razem z dołączonym harmonogramem spłat kredytu i wyliczeniem odsetek będących kosztem podatkowym. 

Odsetki od kredytu na mieszkanie niebędące składnikiem majątku firmowego

Przepisy pozwalają na zaliczenie części odsetek od kredytu na mieszkanie prywatne do kosztów firmowych. Warunkiem jest właściwe wyznaczenie proporcji w taki sposób, aby można było wyliczyć część kosztów przypadających na działalność gospodarczą. 

Odsetki od kredytu na mieszkanie w kosztach firmowych

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu ma prawo ująć w kosztach firmowych odsetki od kredytu na mieszkanie za tę część powierzchni lokalu która służy do prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli więc przedsiębiorca właściwie dokona podziału i zastosuje odpowiednią proporcję to będzie mógł zaliczyć odsetki do kosztów firmowych. 

Jeszcze do niedawna w wydawanych interpretacjach podatkowych można było przeczytać, że w celu zaliczenia odsetek kredytowych do kosztów podatkowych konieczne było wyodrębnienie pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie na działalność gospodarczą. Obecnie organy podatkowe uważają inaczej. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił interpretację podatkową wydaną w 2016 roku przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie i 15 września 2022 roku wydał interpretację o numerze DOP3.8220.114.2020.HTCE. Zgodnie z nią odsetki od kredytu hipotecznego na zakup mieszkania w części lokalu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej mogą być kosztem podatkowym w takiej proporcji w jakiej mieszkanie wykorzystywane jest w prowadzonej działalności gospodarczej w oddzielnym pomieszczeniu, jak również w proporcji w jakiej powierzchnie pomieszczeń przeznaczonych do użytku ogólnego, takie jak kuchnia, korytarz, toaleta wykorzystywane są w prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, że brak jest konkretnego przepisu, który wskazuje jak należy wyliczyć wspomnianą proporcję to przedsiębiorca musi ustalić ją samodzielnie. Często przyjmuje się, że proporcję należy wyznaczyć w stosunku do ilości godzin w ciągu doby przeznaczonej na wykonywanie działalności gospodarczej. 


PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie rehabilitacji. Do celów działalności wykorzystuje 20% powierzchni całego mieszkania. Oznacza to, że taką część ponoszonych wydatków związanych z lokalem zalicza do kosztów uzyskania przychodów. Mieszkanie zostało zakupione na kredyt hipoteczny. Raty kredytu razem z odsetkami spłacane są każdego miesiąca. Odsetki wynoszą 600 zł. Przedsiębiorca do kosztów firmowych może zaliczyć w każdym miesiącu 120 zł (600 zł x 20%). Wydatki powinien ująć w kolumnie 13 KPiR
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowego wyliczenia udziału procentowego mieszkania na cele prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej.


Data publikacji: 2022-12-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU