Wprowadzenie nowej struktury pliku JPK spowodowało, że zmienił się sposób korzystania z procedury przewidzianej dla nieściągalnych wierzytelności. Zmiany dotyczą wykazywania ulgi na złe długi w nowym pliku JPK VAT. ulga na zle dlugi jpk

Ulga na złe długi – plik JPK_V7

Ulgę na złe długi w podatku VAT wykazuje się w części deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku JPK_V7. W tym celu należy oznaczyć pole „Korekta podstawy opodatkowania”, w pliku oznaczenie „1” w polu „KorektaPodstawyOpodt”, a następnie pozycje w pliku JPK_V7, w których podaje się kwoty podstaw i stawki podatku (poszczególne korygowane kwoty). Nierzetelni dłużnicy, którzy odliczyli VAT, ale nie zapłacili należności za zakupiony towar lub usługi muszą wypełnić plik JPK_V7 w inny sposób.

Ulga na złe długi – plik JPK_V7 u wierzyciela na minus i plus

Podatnik ma prawo dokonać korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu wierzytelności nieuregulowanych przez dłużnika oraz tych, które nie zostały zbyte w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności jaki został podany na fakturze lub umowie. Jeżeli minie termin 90 dni, to wtedy dług staje się uprawdopodobniony. Korekty należy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym uznano, że wierzytelność jest nieściągalna. Dzięki temu podatnik może obniżyć podatek należny, który powinien zapłacić od dostawy towarów lub świadczonej usługi. Korekta powoduje, że w pliku JPK_V7 pojawiają się zapisy ze znakiem minus oraz niższa kwota podstawy opodatkowania i podatku za okres jej przeprowadzenia. Korekt dokonuje się na bieżąco. Jeżeli korekta wynika z art. 89a ustawy o VAT, to nie można dokonać jej zapisu za okres wsteczny, w którym pierwotnie faktura została wprowadzona do pliku JPK_V7.

W sytuacji kiedy należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie już po rozliczeniu okresu, w którym została dokonana korekta (odliczenie za pomocą ulgi na złe długi pierwotnie wykazanego i zapłaconego podatku), to obowiązkiem wierzyciela jest zwiększenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego. Musi tego dokonać w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W takiej sytuacji należy w pliku JPK_V7 odpowiednio wpisać kwoty zwiększające podatek do zapłaty w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Korekta podatku VAT na minus w pliku JPK_V7, a ulga na złe długi

W nowym pliku JPK_V7 nie ma obowiązku wypełniania deklaracji VAT_ZD. Za to występuje obowiązek (zgodnie z art. 89a ust. 1 lub 4) zaznaczenia pola korekty symbolem „1” w okienku „KorektaPodstawyOpodt”. Powyższe pole zastąpiło deklarację VAT_ZD. 
Wierzyciel, który nie otrzymał zapłaty, wypełnia pole sprzedaży w części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Kwotę ulgi wprowadza do pola sprzedaży ze znakiem minus z minusową kwotą podatku z właściwą stawką.  

Korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego zmniejszające i zwiększające z powodu uregulowania należności po wykazaniu nierzetelnej płatności oraz zmniejszeniu podatku VAT po stronie sprzedawcy powinny być ewidencjonowane pojedynczo. Korektę zmniejszającą podstawę opodatkowania i podatek należny należy wprowadzić ze znakiem „in minus”, co powoduje, że oznaczenia podatków i podstawy w kwotach dodatnich są wprowadzane ze znakiem minus.

W części deklaracyjnej pliku JPK_V7 wartości korekt wpisuje się do: 
• pól zbiorczych podstaw opodatkowania i zbiorczych kwot podatku zgodnie z poszczególnymi stawkami podatku (korekty obniżają kwoty)
• pól wskazujących wartości korekty wykazanej w art. 89a ust. 1 (pola wykazywane są jako zbiorcza wysokość korekty podstawy opodatkowania i zbiorcza wysokość korekty kwoty podatku). Wartości te muszą zostać wykazane tylko ze znakiem minus, gdzie dla:
P_68 - zbiorcza wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mówi art. 89a ust. 1 ustawy. W polu wykazuje się wyłącznie wartości ujemne lub „0”
P_69 – zbiorcza wysokość korekty podatku należnego, o której mówi art. 89a ust. 1 ustawy (pole opcjonalne). W polu wykazuje się wyłącznie wartości ujemne lub „0”.

Korekta podatku VAT na plus w pliku JPK_V7, a ulga na złe długi

W przypadku dokonywania korekty podatku VAT na plus należy postępować podobnie jak przy korekcie na minus, czyli: 
  • zgodnie z art. 89a ust. 1 lub 4 pole korekty w pliku JPK_V7 należy oznaczyć symbolem „1” w okienku „KorektaPodstawyOpodt”
  • korekty należy ewidencjonować pojedynczo, muszą zostać podane wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenia usług
  • kwoty należy wpisać do pliku ze znakiem plus podając podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku zwiększające wartości z części ewidencyjnej i deklaracyjnej
  • korekty kwot należy wprowadzić ze znakiem plus po stronie sprzedaży oraz odpowiednio do pola w części deklaracyjnej będącej podsumowaniem kwoty sprzedaży zgodnie z określonymi stawkami podatku. Kwot nie ujmuje się w części ewidencyjnej po stronie zakupów oraz podatku naliczonego (korekta dotyczy jedynie kwot sprzedaży)
  • korekty powinny być dokonywane na bieżąco, nie w okresie wcześniejszego skorzystania z ulgi za złe długi, dlatego też w pliku JPK_V7 korekty powinny być oznaczane jako ”wypełnienie pliku”.

Nierzetelne płatności

Jeżeli należność wynikająca z faktury dokumentującej sprzedaż towaru lub świadczenie usług na terytorium kraju nie została uregulowana w terminie 90 dni licząc od dnia upływu terminu płatności wskazanego na fakturze lub umowie, to dłużnik ma obowiązek dokonać korekty odliczonej kwoty podatku jaka wynika z danej faktury w rozliczeniu za okres kiedy upłynęło 90 dni licząc od dnia upływu terminu płatności wskazanego w umowie lub na fakturze. Korekta taka zgodna jest z zapisem art. 89b ust. 1 i 4 ustawy o VAT

Dłużnik, który nie wywiązał się z zapłaty za towar lub usługę i odliczył VAT z otrzymanej faktury ma obowiązek dokonać korekty wartości odliczanego podatku wg następującego schematu: 
  • pole K_46 wypełnia się jeżeli podatnik nadal nie zapłacił, a minęło 90 dni (nieściągalność uprawdopodobniona) – pole należy wypełnić znakiem minus wpisując w nie kwotę podatku podlegającego wcześniej odliczeniu (wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekty podatku naliczonego, o której mówi art. 89b ust. 1 ustawy). Korektę podatku naliczonego należy ująć pojedynczo (każda transakcja oddzielnie) z podaniem wszystkich elementów wymaganych dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług ze znakiem „in minus”
  • pole K_47 – wypełnia podatnik, który wcześniej skorygował swoje rozliczenie z powodu nie dokonanej płatności, ale w końcu zapłacił i ponownie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku zawartego na fakturze. W takiej sytuacji powinien podać wysokość podatku naliczonego jaka wynika z korekty tego podatku, o której mówi art. 89b ust. 4 ustawy. Korektę podatku naliczonego należy ująć pojedynczo z podaniem wszystkich elementów wymaganych dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług ze znakiem „in plus”
  • pola K_46 i K_47 w ewidencji zakupu należy wypełnić z opisem odliczenia dla wszystkich danych ewidencyjnych, jak: dane kontrahenta, podstawa opodatkowania, czy kwota podatku
  • w części deklaracyjnej kwotę z pola K_46 przeniesioną z części ewidencyjnej należy umieścić w polu P_46 ze znakiem minus. Kwota ta wpływa na wartość podsumowania podatku odliczonego w danym okresie
  • w części deklaracyjnej kwotę podatku z pola K_47 wykazaną w części ewidencyjnej należy umieścić w polu P_47 ze znakiem plus. Oznacza zbiorczą wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o którym mówi art. 89b ust. 4 ustawy.
W wymienionych korektach nie wypełnia się pól przeznaczonych do standardowego odliczenia podatku. Kwoty korekt wpisuje się tylko do pola K_46 i K_47 w części ewidencyjnej.

Ulga na złe długi w programie Faktura XL

Wykazanie ulgi na złe długi w programie odbywa się podobnie jak wystawianie faktury sprzedaży. Należy wejść do działu Przychody i wybrać Wystaw Faktura VAT. Po wprowadzeniu danych dłużnika w polu Nabywca oraz numeru faktury i dat sprzedaży uzupełnić trzeba pozycje faktury. W polu z nazwą wpisuje się "Ulga na złe długi" a w kwotach wartości ze znakiem minusa.
ulga na złe długi w JPK V7

Pełna instrukcja jak dodać ulgę na złe długi w programie Faktura XL


Data publikacji: 2020-12-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Marek
20 Czerwiec 2022

Czy można prosić o zdjęcie formularza "pole korekty w pliku JPK_V7 należy oznaczyć symbolem „1” w okienku „KorektaPodstawyOpodt”? Nie wiem gdzie jest to pole, które należy zaznaczyć.

Czy dobrze rozumiem, że jako datę sprzedaży oznaczamy datę tożsamą z datą sprzedaży wykazaną na nieopłaconej fakturze?

 
Faktura XL
20 Czerwiec 2022

To jest pole w pliku XML, który jest wysyłany. Uzupełnia się ono automatycznie po zastosowaniu się do instrukcji: ://pomoc.fakturaxl.pl/ulga-na-zle-dlugi-w-jpk