Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma przeciwwskazań, aby działalność gospodarza była prowadzona w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy albo w jego części. Jakie podatki powinien regulować przedsiębiorca? Odpowiadamy. dzialalnosc we wlasnym mieszkaniu podatki

Podatek od nieruchomości a prowadzona działalność

Własny dom lub mieszkanie może służyć do prowadzenia działalności gospodarczej, ale należy mieć świadomość, iż wielokrotnie przyczyni się to do podwyższenia podatku, jaki trzeba uregulować za nieruchomość. Wyższy podatek nie jest związany z jego kwalifikacją w ewidencji gruntów i budynków, ale kluczową rolę odgrywa tu funkcja lokalu, jaka jest pełniona w rzeczywistości.

Stawki podatku od nieruchomości są wyznaczone w drodze uchwały Rady Gminy.

Maksymalne stawki roczne przedstawiają się następująco:
  • 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w przypadku budynków mieszkalnych lub ich części,
  • 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych, lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli prowadzona firma nie wpływa na warunki używania lokalu mieszkalnego, może być prowadzona na dotychczasowych zasadach, a przedsiębiorca nie musi pamiętać o dodatkowych formalnościach.

Dobrym przykładem, kiedy przedsiębiorca nie reguluje wyższego podatku od nieruchomości, jest jednoosobowa działalność gospodarcza, w której przedsiębiorca jest informatykiem i pracuje z wykorzystaniem laptopa w jednym z pomieszczeń.

Sytuacja przedstawia się inaczej, kiedy wykonywany zawód wiąże się z koniecznością modyfikacji warunków używania części lokalu mieszkalnego, czyli przeznaczeniem jednego pomieszczenia na salon kosmetyczny czy gabinet lekarski – wymaga to zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania do właściwego organu administracji publicznej.

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego albo jego części należy rozumieć:
  • podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń
  • podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wyższy podatek musi zostać uregulowany bez względu na to, czy wykonywanie działalności w tym miejscu wiąże się z remontem, przebudową, czy nie jest to zupełnie potrzebne. Stosowna informacja musi trafić do urzędu gminy albo miasta właściwego dla miejsca zamieszkania. Uregulowany podatek za mieszkanie w części, w której prowadzona jest tam działalność gospodarcza, stanowi dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu.

Jako przykład można tutaj podać fryzjerkę, która zarejestrowała własną działalność gospodarczą. Świadczy usługi w jednym z pomieszczeń w swoim domu. W pierwszej kolejności wykonała dokładny remont, nabyła potrzebne meble i sprzęty. Fryzjerka jest zobligowana do uregulowania wyższe stawki podatku od nieruchomości od powierzchni pomieszczenia, które służy jej na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatek VAT a działalność w miejscu zamieszkania

Przedsiębiorca ma możliwość pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary oraz usługi służą do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak to rozumieć? Używając mieszkania do celów prywatnych oraz firmowych, konieczne jest wyznaczenie procentowego udziału, w jakim nieruchomość służy do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obliczony procent umożliwia odliczenie podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych, które są związane z nieruchomością, czynszu, a także mediów, które są używane w lokalu, czyli wody i energii elektrycznej.

PRZYKŁAD
W celu lepszego zobrazowania przepisów przedstawimy przykład, w którym fryzjerka przeznaczyła 15 m² swojego 60 m² na prowadzenie salonu. Czynsz, jaki reguluje każdego miesiąca to 1 230 zł brutto, gdzie 230 zł to podatek VAT. Z kolei kwota 615 zł brutto jest co miesiąc regulowana za media, z których 115 zł to podatek VAT.

Część ponoszonych opłat może zostać zakwalifikowana jako koszty firmowe. W tym celu konieczne jest obliczenie, w jakiej części (%) pomieszczenie służy do prowadzenia działalności gospodarczej względem powierzchni całego lokalu.

Obliczenie % mieszkania wykorzystywanego w działalności:
15m2 : 60 m2 *100% = 25%

25% powierzchni mieszkania służy do prowadzenia działalności gospodarczej, stąd można obliczyć, w jakiej wysokości pani Anna ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami ponoszonymi na jego utrzymanie.

Obliczenie kwot przysługujących do odliczenia:
Czynsz: 230 zł * 25% = 57,5 zł
Media: 115 zł *25% = 28,75 zł
Razem = 86,25 zł

Wykorzystując 25% powierzchni mieszkania do prowadzenia działalności gospodarczej, pozwala odliczyć podatek naliczony od miesięcznych wydatków na jego utrzymanie (czynsz i media) w kwocie 86,25 zł. Dodatkowo przedsiębiorca ma możliwość odliczyć podatek VAT w pełnej wysokości od wydatków ponoszonych jedynie na prowadzoną działalność gospodarczą.

W praktyce, jeżeli przedsiębiorca zakupi specjalny sprzęt, meble i inne, które są używane jedynie do świadczenia usług związanych z prowadzoną działalnością, nie ma przeciwwskazań do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od wydatków na ich nabycie.

PIT a działalność prowadzona w miejscu zamieszkania

Koszty uzyskania przychodów są ponoszone w celu uzyskania przychodów albo zachowania lub opcjonalnie zabezpieczenia źródła przychodów. Z zastrzeżeniem, iż ustawodawca wyznaczył katalog wydatków, które nie mogą zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów (art. 23 ustawy o PIT).

Za koszty uzyskania przychodów uznaje się każdy racjonalnie i gospodarczo uzasadniony wydatek, który jest ściśle związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Działalność prowadzona w miejscu zamieszkania umożliwia zakwalifikowanie jako koszty uzyskania przychodu wydatki ponoszone na czynsz, media oraz część odsetkową raty kredytu. Używając części mieszkania, konieczne jest wyliczenie, w jakiej części wydatek został poniesiony na działalność gospodarczą.

Jeżeli przedsiębiorca reguluje opłaty związane z energią elektryczną albo Internetem, operator ma możliwość przygotować rachunki dedykowane do prowadzonej działalności gospodarczej i można je w pełnej kwocie wprowadzić do kosztów uzyskania przychodu.


Data publikacji: 2024-06-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU