W ostatnim czasie coraz częściej wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zawierają umowy stosunku pracy lub cywilnoprawne (zlecenia lub o dzieło) z własną spółką. Takie działanie jest legalne i jednocześnie opłacalne dla samej spółki. umowa zlecenia z wlasna spolka

Kiedy umowa zlecenia z własną spółką jest możliwa? 

Zgodnie z przepisami spółka z o. o. może zawierać umowy cywilnoprawne oraz umowy w ramach stosunku pracy, ale tylko w określonych sytuacjach. Wspólnik spółki ma prawo zawrzeć umowę ze spółką o świadczenie usług pod warunkiem, że czynności te nie będą wchodziły w zakres jego obowiązków wynikających z bycia wspólnikiem, jak np. spotkania biznesowe dotyczące spraw spółki czy dbanie o sytuację gospodarczą spółki. 

W ramach podpisanej umowy wspólnik może wykonywać np. czynności związane z pracami konserwatorskimi, świadczeniem usług konsultingowych i innych podobnych. 

W sytuacji, kiedy spółka posiada tylko jednego wspólnika, to podpisanie umowy może okazać się dość skomplikowane, zwłaszcza jeżeli będzie on pełnił także funkcję jedynego członka zarządu. Taki wspólnik musiałby podpisać umowę z jednej strony jako reprezentant spółki, a z drugiej jako reprezentant samego siebie. Wyjściem z sytuacji jest podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Wyjątek stanowią tylko czynności dokonane z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. 

Umowa zlecenia, a pełniona funkcja członka zarządu spółki z o. o. 

Wspólnik spółki może jednocześnie pełnić funkcję w jej zarządzie. Członek zarządu może zostać zatrudniony w spółce w ramach umowy o pracę. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to koniecznie od wynagrodzenia członka zarządu muszą zostać odprowadzone składki ubezpieczeniowe na ZUS. Członek zarządu może też pełnić swoją funkcję na podstawie powołania przez uchwałę wspólników spółki. W tym przypadku nie ma obowiązku odprowadzania składek na ZUS, ponieważ nie występuje stosunek pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy spółka liczy tylko jednego wspólnika lub wspólnik dysponuje większością udziałów.

Wynagrodzenie wspólnika spółki wynikające z umowy zlecenia

Wspólnik koniecznie musi oddzielić dochody z tytułu podziału zysków osiągniętych przez spółkę (wypłata dywidendy) od dochodów z innych źródeł, w tym wypadku z umowy zlecenia zawartej z własną spółką. Wynagrodzenie wspólnika w związku z dodatkowymi obowiązkami w spółce może zostać ustalone na świadczenia niepieniężne, co powinno być zawarte w umowie spółki. Wynagrodzenie z tytułu takich świadczeń może okazać się korzystne dla wspólnika. Warunkiem jest, żeby nie było ono wyższe od cen lub stawek przyjętych w obrocie, czyli stawki te nie mogą przekraczać stawek rynkowych.


Data publikacji: 2022-08-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU