Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest wystawianie faktur. Czasami klient może poprosić o sporządzenie faktury z odroczonym terminem płatności. Jakie mogą być konsekwencje jej wystawienia i czy jest to dla przedsiębiorcy opłacalne? faktura z odroczonym terminem platnosci

Odroczony termin płatności – co należy przez niego rozumieć?

Klient kupując towar lub usługę może zapłacić za nie od razu lub skorzystać z możliwości jaką jest płatność w późniejszym terminie na podstawie wystawionej faktury z odroczonym terminem płatności. Klient, który otrzyma taki dokument ma pewien określony czas na dokonanie zapłaty. W handlu używa się określenia sprzedaż z odroczonym terminem płatności, ale w rzeczywistości płatność odroczona jest tzw. kredytem kupieckim. 

Czas trwania odroczonego terminu płatności w 2021 roku

Od 1 stycznia 2020 roku w Polsce obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z nią odroczona płatność może wynieść 30 lub 60 dni
W art. 7 w/w ustawy można przeczytać, że:

2. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela, z wyłączeniem ust. 2a.
2a. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca. W przypadku gdy strony ustalą harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, termin ten stosuje się do zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego.


Najważniejsze zasady obowiązujące przy odroczonym terminie płatności 

  • odroczony termin płatności może wynieść maksymalnie 30 dni pod warunkiem, że płatnikiem jest podmiot publiczny, który jednocześnie nie jest podmiotem leczniczym
  • odroczony termin płatności może wynieść maksymalnie 60 dni jeżeli płatnikiem są mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także wtedy kiedy firma przedsiębiorcy zalicza się do MŚP, a jego dłużnikiem jest duża firma. Odroczony termin 60 dni możliwy jest również wtedy kiedy wystawcą faktury dla klienta z grupy MŚP jest duży przedsiębiorca lub w sytuacji kiedy stronami transakcji są duże przedsiębiorstwa.

Długi termin płatności faktury – czy jest opłacalny?

Przedłużony termin płatności za fakturę korzystny jest w przypadku stron transakcji, które zobowiązane są do zapłaty za towar/usługę. Składa się na to kilka powodów. Najważniejszym jest możliwość korzystania z własnych środków przez dłuższy okres czasu. Przedsiębiorca na płatność może mieć nawet 60 dni, co zapewne zapobiegnie powstaniu zatorów płatniczych. 
Z kolei dla drugiej strony transakcji, czyli wystawcy faktury, odroczenie terminu płatności może oznaczać większą konkurencyjność na rynku. Wiele firm szuka wykonawców, dla których odroczenie terminu płatności nie jest problemem, co w konsekwencji może przełożyć się na dłuższą współpracę przy jednoczesnym uniknięciu negatywnych konsekwencji związanych z dłuższym oczekiwaniem na płatność. 

Faktury z odroczonym terminem płatności, a faktoring

Faktoring jest jedną z form finansowania przeznaczoną przede wszystkim dla firm, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Czasami przedłużone oczekiwanie na płatność może stać się przyczyną słabszej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Niekiedy może dojść nawet do utraty płynności finansowej. Rozwiązaniem tego typu kłopotów jest podjęcie współpracy z firmą faktoringową. W skrócie, faktoring polega na tym, że przedsiębiorca niemal zaraz po wystawieniu faktury z odroczonym terminem płatności może otrzymać pieniądze bez oczekiwania na przelew od klienta. Idealne rozwiązanie szczególnie dla firm wystawiających duże ilości faktur z odroczoną płatnością.


Data publikacji: 2021-09-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU