Podatnicy VAT mają obowiązek rozliczania i regulowania należności wynikających z podatku VAT oraz PIT w ustawowych terminach. Czy możliwe jest odroczenie terminu płatności? odroczenie terminu platnosci, unikanie korekty VAT u dłużnika

Regulowanie należności podatkowych, a przepisy

Art. 89b ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 roku wskazuje, że w przypadku nieuregulowania należności wynikających z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju, dłużnik powinien w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonej w umowie lub na fakturze, dokonać korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury. Powinien to zrobić w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień liczony od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. 

Z kolei art. 26i ust. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 1f ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówią, że podstawa obliczenia podatku dochodowego dłużnika zostaje zwiększona o zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego nieuregulowanego. Zwiększenia dokonuje się w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin 90 dni liczony od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze, czy rachunku lub w umowie. 

Z powyższych przepisów wynika, że upływ 90 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze lub umowie ma wpływ na dokonywane rozliczenia, zarówno w podatku VAT, jak i w podatku dochodowym. W sytuacji kiedy płatność należności wynikająca z faktury lub umowy stanowiąca podstawę do ustalenia daty uprawdopodobnienia nieściągalności wymienionej wierzytelności nie została uregulowana, to strony transakcji umownie mogą go odroczyć. Przesunięcie terminu płatności w przypadku gdyby dłużnik w dalszym ciągu nie uregulował zobowiązania ma wpływ na ustalenie okresu rozliczeniowego, w którym dłużnik:
  • ma obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego
  • ma obowiązek do zwiększenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym.
Przesunięcie terminu będzie skuteczne, jeżeli wola obu stron będzie zgodna w tej kwestii. Sam wniosek o zmianę terminu płatności złożony do wierzyciela przez dłużnika nie wystarczy. Koniecznie musi on być zaakceptowany przez wierzyciela. Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik muszą wspólnie ustalić nowy termin płatności.  

Przesunięcie terminu płatności 

Przesunięcie terminu płatności może mieć dowolną formę:
  • aneksu do umowy
  • porozumienia wierzyciela i dłużnika z zawartym zmienionym terminem płatności
  • wystawionej faktury korygującej, na której sprzedawca wskaże nowy termin płatności.
Aby było skuteczne musi posiadać formę pisemną. Nowy termin płatności powinien być określany za każdym razem w sposób staranny. W przypadku kiedy po akceptacji nowego terminu przez dłużnika i wierzyciela, należność w dalszym ciągu nie zostanie uregulowana, to nowy termin jest podstawą do obliczania okresów korekt wskazanych w przepisach o podatku VAT oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.  

Skuteczne przesunięcie terminu płatności – termin

Przesunięcie terminu płatności będzie skuteczne jeżeli strony zawrą porozumienie w okresie 90 dni liczone od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, to dojdzie do uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności w rozumieniu ustawy. Może to doprowadzić do zastosowania procedur wskazanych w przepisach ustaw o podatku VAT i podatku dochodowym. Wynika z tego, że porozumienie w sprawie przesunięcia terminu płatności powinno zostać zawarte jeszcze przed upływem 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie. 

Przesunięcie terminu płatności odnoszące się do części wierzytelności

Strony transakcji mogą także umówić się co do przesunięcia terminu płatności tylko do części kwoty jaka wynika z faktury. W tym przypadku obowiązują takie same zasady jak przy przesunięciu terminu płatności odnoszącego się do całości wartości transakcji. Podsumowując, aby porozumienie było skuteczne musi zostać zawarte przed upływem 90 dni licząc od daty upływu pierwotnego terminu zapłaty i koniecznie musi posiadać formę pisemną. W stosunku do części wartości transakcji, która ma być objęta porozumieniem, bieg terminu służącego do określenia daty uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności zaczyna liczyć się ponownie. Dodatkowo zawarte porozumienie może dzielić kwotę z faktury na części i wyznaczyć nawet kilka nowych terminów płatności. W konsekwencji możliwe będzie oddzielne obliczanie terminów uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności dla każdej z poszczególnych części należności.


Data publikacji: 2021-09-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU