Przedsiębiorcy po wykonaniu usługi lub sprzedaży towaru na rzecz drugiego przedsiębiorcy wystawiają fakturę. Czasami może dojść do sytuacji kiedy w jednym miesiącu dojdzie do kilku dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego klienta. Czy w takim przypadku należy wystawić odrębne faktury dla każdej transakcji, czy też dozwolona jest jedna faktura zbiorcza? faktura zbiorcza kto kiedy wystawic

Kiedy wystawia się faktury?

Faktura jest potwierdzeniem dokonanej transakcji handlowej. W przepisach podatkowych dotyczących VAT znajdują się wyjaśnienia dotyczące między innymi terminów wystawiania faktur i obowiązkowych elementów, które powinny się na niej znaleźć. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury na rzecz innego przedsiębiorcy w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów lub została wykonana usługa. Są to podstawowe zasady dotyczące wystawiania faktur. W tej kwestii jest kilka wyjątków, dzięki którym faktura może zostać wystawiona na zupełnie innych zasadach. Jednym z nich jest faktura zbiorcza. 

Faktura zbiorcza – sytuacje, w których można ją wystawić?

Kwestie związane z fakturą zbiorczą nie zostały omówione w przepisach podatkowych. Brak ich jest zarówno w ustawie o podatku VAT oraz w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur, dlatego przedsiębiorcy mają wątpliwości z tym związane. Wiele może wyjaśnić interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS nr 0112-KDIL1-2.4012.500.2021.2.ST z dnia 8 kwietnia 2022 roku. Jest ona odpowiedzią na pytanie zadane przez podatnika, czy może on wystawić fakturę zbiorczą do przeprowadzonych transakcji w ciągu 10 dni lub w całym miesiącu.
Wnioskodawca uważa, że w jego sytuacji nie może on sporządzić faktury zbiorczej. Zdaniem organu podatkowego jest taka możliwość. Sprawa we wniosku przedstawiona przez podatnika dotyczyła dostawy mleka na rzecz pracowników firmy na podstawie talonów wydanych przez pracodawcę. Wartość transakcji z talonów w skali miesiąca miała nie przekraczać kwoty 450 zł. Faktura zbiorcza miała być wystawiona na wystawcę talonów, a nie na poszczególne osoby fizyczne, które otrzymały talony. Zdaniem wnioskodawcy powinien on za każdy raz wystawić paragon na kasie fiskalnej dokumentujący sprzedaż na rzecz konsumenta będącego pracownikiem. Dyrektor KIS uznał, że nie ma przeciwwskazań do wystawienia faktury zbiorczej w przypadku omówionej transakcji lub jej podobnych w okresie 10 dni lub całego miesiąca. 

Podsumowanie

Organy podatkowe nie mają nic przeciwko, aby przedsiębiorcy wystawiali faktury zbiorcze, pod warunkiem, że będą one sporządzone w wymaganym terminie i będą zawierały wszystkie niezbędne elementy wskazane w ustawie o VAT.


Data publikacji: 2022-06-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU