Co od stycznia 2022 roku zmieni się w zagadnieniach związanych ze zwolnieniem z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej? Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest już gotowy. zwolnienie z kasy fiskalnej 2022

Zwolnienie z kasy fiskalnej

Każda sprzedaż na rzecz osób prywatnych powinna być udokumentowana na kasie rejestrującej. Jednak od tej zasady obowiązują pewne wyjątki. Obecne przepisy aktualne do 31 grudnia 2021 roku dopuszczają zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej czynności dokonywanych przez określone grupy przedsiębiorców. A jak będzie od 1 stycznia 2022 roku?

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej obowiązujący od 2022 roku

W rozporządzeniu w sprawie zwolnień z ewidencji na kasie fiskalnej znalazły się zapisy dotyczące:
 • zwolnienia przedmiotowego (par. 2 rozporządzenia) dotyczące czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia
 • zwolnienia podmiotowego (par. 3 rozporządzenia)
 • towarów i usług, które nie zostały objęte zwolnieniem z ewidencjonowania na kasie fiskalnej (par. 4 rozporządzenia).

1. w projekcie rozporządzenia zostały wymienione nowe kody. W niektórych pozycjach kody PKWiU zostały zastąpione kodami CN 2021 lub PKWiU 2015. Zamiana związana jest z wdrożeniem nowej matrycy stawek podatku VAT. Dzięki temu nastąpiło rozszerzenie czynności objętych obowiązkiem ewidencjonowania w stosunku do rozporządzenia 2018, jak np.  
 • przed zmianą par. 4 pkt 1 lit. 1 dotyczył: 
  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem oraz obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90)
 • po zmianie: par. 4 pkt 1 lit. h dotyczy:
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU ex 26 i ex 27.11). 
2. do załącznika do rozporządzenia, w którym zostały wskazane czynności zwolnione z ewidencjonowania na kasie fiskalnej z powodu wejścia w życie pakietu e-commerce dołożono pozycje: 
 • 50 - Dostawa towarów i świadczenie usług rozliczanych w procedurach szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7 ustawy
 • 51 - Sprzedaż na odległość towarów importowanych, rozliczana w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy
 • 52 - Dostawa towarów i świadczenie usług przez operatora pocztowego zobowiązanego do świadczenia usług powszechnych, wybranego na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320).
3. zmianie nie uległy limity uprawniające do zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Tak jak do tej pory z obowiązku ewidencjonowania na kasie nadal będą zwolnieni przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, u których sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 20 000 zł.

4. dostawa towarów w systemie wysyłkowym z poz. 36 załącznika nadal będzie zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej jeżeli zostaną spełnione warunki wynikające z rozporządzenia.

5. zmiany nie objęły również przepisu z zakresu utrzymania prawa do zwolnienia z ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży dotyczącej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji, pod warunkiem, że czynności te zostały w całości udokumentowane fakturą.

6. przy obliczaniu wartości sprzedaży w związku z korzystaniem ze zwolnienia z kasy fiskalnej nie bierze się pod uwagę podatku VAT należnego od sprzedaży towarów i usług. 

Projekt rozporządzenia - zmiany

Ministerstwo Finansów wprowadzając zmiany do rozporządzenia miało na celu objęcie wszystkich pozostałych podatników obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Cały proces ma być upowszechniany stopniowo. 

Od 1 lipca 2022 roku kolejne czynności zostaną wprowadzone do katalogu czynności objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Wśród nich znajdują się usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym również takie, które wymagają użycia urządzeń obsługiwanych przez klienta w systemie bezobsługowym przyjmujące należności w banknotach i bilonie lub w innej formie bezgotówkowej.   

W związku z tym przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność usługową w zakresie automatycznych myjni samochodowych nie będą mogli już korzystać ze zwolnienia przedmiotowego wskazanego w poz. 40 załącznika do projektu. 
Pozostały zakres rozporządzenia nie został zmieniony. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku i będzie obowiązywało do 31 grudnia 2023 roku, z wyłączeniem usług dotyczących mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 roku.


Data publikacji: 2021-12-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU