Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dotyczy sprzedaży towarów do innego kraju, który jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z kolei odbiorcą musi być podmiot z europejskim numerem NIP. zbiorcza faktura wdt

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – kiedy ma zastosowanie?

Art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

WDT to przeniesienie prawa do rozporządzania towarem w taki sam sposób jak jego właściciel. Na skutek podjętych działań towary są przesyłane z Polski do innego kraju należącego do Unii Europejskiej. Takie stanowisko potwierdza art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednym z warunków zastosowania WDT jest posiadania VAT-UE, co oznacza numer identyfikacji podatkowej (NIP). Przed numerem widnieje dwuliterowy kod kraju, w którym dokonano rejestracji. W przypadku Polski jest to PL.

Aby brać udział w wewnątrzwspólnotowych transakcjach handlowych, wymaga się ważnego VAT-UE obu stron biorących udział w sprzedaży. Rejestracja powinna odbyć się zanim dojdzie do pierwszej transakcji kwalifikowanej jako WDT. Cała procedura nie należy do skomplikowanych, gdyż wystarczy przygotować i złożyć formularz VAT-R do urzędu skarbowego odpowiadające miejscu zamieszkania podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Dostawa towarów musi zostać wykazana w pliku JPK_V7 i w informacji podsumowującej VAT-UE.

W WDT obowiązuje 0% stawka podatku VAT, jednak skorzystanie z niej jest możliwe po spełnieniu konkretnych warunków:
  • odbiorcą dostawy jest podmiot z ważnym i właściwym numerem VAT-UE,
  • podatnik, który podejmuje dostawy, dokonał rejestracji VAT-UE przed transakcją,
  • podatnik jest w stanie udokumentować, iż towary stanowiące przedmiot WDT opuściły Polskę i są dostarczone na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

Jak wygląda obowiązek podatkowy przy WDT?

Wystawienie faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów to moment wystąpienia obowiązku podatkowego. Warto zaznaczyć, że przygotowanie dokumentu musi nastąpić nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy wykonano dostawę. Takie stanowisko przedstawia art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4.

PRZYKŁAD 1
Pani Anna wykonała wewnętrzwspólnotową dostawę towarów. Dostawa miała miejsce 24 sierpnia 2022 roku. Z kolei fakturę wystawiono 19 września 2022 roku. Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu WDT? Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstał 15 września 2020 roku. Pani Anna przygotowała fakturę 19 września, ale obowiązek podatkowy z tytułu WDT przypada na 15 września.

PRZYKŁAD 2
Pani Anna z pierwszego przykładu w dniu 24 sierpnia 2022 roku wykonała WDT i w tym samym dniu wystawiła dokument potwierdzający transakcję. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek podatkowy powstaje w dniu, kiedy wystawiono fakturę, czyli w tym przypadku 24 sierpnia 2022 roku.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a kurs walut

Art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Przedsiębiorcy sprzedający towary dla zagranicznych kontrahentów przygotowują faktury w obcych walutach. W tej sytuacji obowiązują przepisy omówione w art. 31 ust. 1 ustawy o VAT.

W przypadku, gdy kwota na fakturze jest wyrażona w obcej walucie, do przeliczenia na złotówki stosuje się średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Przypomnijmy, że obowiązek podatkowy występuje w dniu wystawienia faktury i najpóźniej niż 15. dnia miesiąca po miesiącu, kiedy wykonano dostawę towarów.

PRZYKŁAD 3
Dostawa towarów wewnątrzwspólnotowych miała miejsce 24 sierpnia 2022 roku. Jaki kurs wykorzystywany do podstawy opodatkowania powinna zastosować pani Anna, gdy faktura została wystawiona?
  • 19 września 2022 roku,
  • 24 sierpnia 2022 roku

Wartości na fakturze powinny zostać przeliczone z wykorzystaniem średniego kursu NBP ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy występujący przed dniem powstania obowiązku podatkowego.

Gdy faktura została wystawiona 19 września, obowiązek podatkowy powstaje 15 września, co oznacza, że stosuje się kurs ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy przypadający przed 15 września, czyli w tym przypadku 14 września 2022 roku.

Z kolei w przypadku wystawianie faktury w dniu 24 sierpnia 2022 roku należy zastosować średni kurs NBP obcej waluty opublikowany na ostatni dzień roboczy przez 24 sierpniem, czyli 21 sierpnia 2022 roku.

Zbiorcza faktura dokumentująca WDT a kurs przeliczeniowy

Faktury potwierdzające wykonanie wewnątrzwspólnotowowej dostawy towarów powinny być dokumentowane w taki sam sposób jak transakcje odbywające się w kraju. Oznacza to, że faktury wystawia się nie później niż 15. dnia następującego po miesiącu, kiedy wykonano dostawy towarów oraz nie wcześniej niż 60 dni przed wykonaniem dostawy towarów (art. 106i ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 106i ust. 7 ustawy).

Przepisy prawa przewidują również możliwość przygotowania faktur zbiorczych. Warunkiem przygotowania jednego dokumentu dla kilku dostaw jest wykonanie ich w tym samym miesiącu.

Obowiązek podatkowy w przypadku faktur zbiorczych powstaje w dniu wystawiania faktury, ale nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania transakcji WDT. Do przeliczenia wartości widniejących na fakturze zbiorczej stosuje się średni kurs danej waluty, który został opublikowany przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy występujący przed dniem powstania obowiązku podatkowego.

PRZYKŁAD 4
Pan Adam dostarcza towary do Niemiec w formie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Wszystkie dostawy wykonywane w jednym miesiącu wpisuje do faktury zbiorczej. Dostawy zaliczane do WDT wykonane w czerwcu 2022 roku zostały udokumentowane na fakturze zbiorczej wystawionej 7 lipca 2022 roku na kwotę 20 000 euro. Jaki kurs należy zastosować przy przewalutowaniu faktury?

Dokumentowane dostawy miały miejsce w czerwcu 2022 roku, jednak pan Adam wystawił fakturę w lipcu, stąd dzień powstania obowiązku podatkowego to dzień wystawiania faktury (nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania dostawy WDT). Fakturę przygotowano 7 lipca 2022 roku i to właśnie wtedy wystąpił obowiązek podatkowy. Z kolei w trakcie przeliczania należy zastosować średni kurs euro opublikowany przez NBP z dnia 6 lipca, czyli ostatniego dnia roboczego przed wystąpieniem obowiązku podatkowego.

Obliczenia na podstawie Tabeli kursów nr 129/A/NBP/2022 z 6 lipca 2022 roku:
20 000 euro x 4,7942 = 95 884 zł


Data publikacji: 2022-11-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU