Zgodnie z prawem przedsiębiorcy z zagranicy mogą wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na zasadach jakie zostały wskazane w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP. firma w polsce prowadzona przez obcokrajowca

Obcokrajowiec, a prowadzona przez niego działalność w Polsce

Działalność w Polsce może prowadzić zarówno osoba z innego kraju Unii Europejskiej jak i spoza Unii. Przedsiębiorcy zamieszkujący na terenie Unii Europejskiej mają prawo podjąć i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak polscy przedsiębiorcy.

Takie same zasady obejmują również obywateli z innych państw nie będących państwami członkowskimi UE, którzy posiadają:
 • zezwolenie na pobyt stały w Polsce
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • zezwolenie na pobyt czasowy jakie zostało udzielone w związku z okolicznością wskazaną w art. 144, art. 151 ust. 1, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3, 4 i 7 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, czyli chodzi o obcokrajowców, którzy posiadają:
  • status uchodźcy
  • ochronę uzupełniającą
  • zgodę na pobyt z powodów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany
  • zezwolenie na pobyt czasowy pozostający w związku małżeńskim zawartym z polskim obywatelem mieszkającym na terytorium Polski
  • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, które zostało udzielone w celu kontynuowania prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG.
Na takich samych zasadach działalność mogą również wykonywać inne osoby z zagranicy, które:
 • korzystają w RP z ochrony czasowej
 • posiadają ważną Kartę Polaka
 • są członkami rodziny zgodnie z właściwymi przepisami, którzy dołączają do obywateli państw członkowskich lub przebywają z nimi
 • przebywają na terytorium RP na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach lub na podstawie stempla umieszczonego w dokumencie podróży potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieli prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c i g
 • uczestniczą w organizowanych lub współorganizowanych przez podmioty, o których jest mowa w art. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, programów wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP. 
Członek rodziny osoby zagranicznej, której dotyczą umowy międzynarodowe, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy, ma prawo podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak osoba zagraniczna. Natomiast członek rodziny posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielone z powodu przebywania na terytorium RP lub z powodu przebywania w celu połączenia się z rodziną ma prawo podjąć i wykonywać działalność gospodarczą w zakresie takim samym jak cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i wykonujący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonany na zasadzie wzajemności. 

We wszystkich pozostałych, niewymienionych przypadkach osoby zagraniczne mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą jedynie w formie spółki: komandytowej,  komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , PSA oraz spółki akcyjnej. Mogą też przystąpić do jednej z wymienionych spółek, a także objąć lub nabyć ich udziały bądź akcje, pod warunkiem, że umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. 

Czasowe świadczenie usług przez przedsiębiorców z UE 

Przedsiębiorcy z UE mogą czasowo świadczyć usługi zgodnie z zasadami określonymi w przepisach regulujących swobodę świadczenia usług bez posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS lub CEIDG. Co do pozostałych osób zagranicznych innych od tych wymienionych wyżej, to mogą świadczyć one usługi na terytorium Polski zgodnie z zasadami określonymi w umowach międzynarodowych lub w przypadku ich braku na zasadzie wzajemności.

W niektórych przypadkach czasowe świadczenie usług przez przedsiębiorcę zagranicznego (z innego państwa członkowskiego UE) może wymagać uzyskania pozwoleń takich jak:
 • koncesja
 • zezwolenie
 • wpis do rejestracji działalności regulowanej
 • certyfikat
 • inna forma reglamentacji
o ile z przepisów odrębnych ustaw wynika taki obowiązek. 

Ograniczenia w świadczeniu usług przez zagranicznych przedsiębiorców

Usługobiorca nie może być ograniczany wymaganiami jakie mogłyby być na niego nałożone w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez usługodawcę z państwa członkowskiego UE, a szczególnie do:
 • obowiązku uzyskania zezwolenia na korzystanie z usługi 
 • ograniczeń stanowiących dyskryminację w zakresie przyznawania pomocy finansowej.
Obowiązkiem usługodawcy jest zadbanie o to, aby ogólne warunki dostępu do świadczonej przez niego usługi nie ograniczały usługobiorcy z powodu obywatelstwa lub miejsca zamieszkania. 

Zasady dotyczące przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych

Zagranicznym przedsiębiorcom wolno jest tworzyć i prowadzić w Polsce przedstawicielstwa. Zakres ich działań może dotyczyć wyłącznie działalności reklamującej i promującej przedsiębiorcę. Możliwość tworzenia przedstawicielstw posiadają również osoby zagraniczne powołane aktem właściwego organu państwa siedziby przedsiębiorcy do promowania gospodarki tego państwa w zakresie obejmującym jedynie promocję i reklamę gospodarki tego państwa. 

Przedstawicielstwo może zostać utworzone i prowadzone tylko pod warunkiem dokonania wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych będącym rejestrem przedstawicielstw prowadzonym przez ministra. Wpis dokonywany jest na podstawie złożonego wniosku oraz zgodnie z treścią w nim zawartą na okres 2 lat licząc od dnia dokonania wpisu. Wpis może zostać przedłużony na okres kolejnych 2 lat po złożeniu wniosku przez zagranicznego przedsiębiorcę w okresie ostatnich 90 dni jakie pozostały do końca jego obowiązywania. 

Obowiązki zagranicznego przedsiębiorcy w zakresie utworzonego przedstawicielstwa

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący przedstawicielstwo ma obowiązek:
 • używać w nazwie przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorstwa zagranicznego, do której muszą być dodane wyrazy: „Przedstawicielstwo w Polsce”
 • prowadzić odrębną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości
 • zgłaszać ministrowi wszystkie zmiany dotyczące stanu faktycznego i prawnego danego przedstawicielstwa oraz wszystkich zmian dotyczących otwarcia likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył przedstawicielstwo, bądź dotyczące utraty przez przedsiębiorcę prawa do wykonywania działalności gospodarczej w terminie 14 dni licząc od dnia wystąpienia tych zdarzeń. 
Obowiązkiem zagranicznego przedsiębiorcy jest też ustanowienie osoby upoważnionej do reprezentowania go w przedstawicielstwie.

Zasady dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce

Przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich prowadzący działalność na terytorium Polski mogą ją prowadzić za pośrednictwem utworzonych oddziałów z siedzibą na terenie Polski. Pozostali przedsiębiorcy zagraniczni mogą wykonywać działalność gospodarczą w Polsce tworząc oddziały z siedzibą na terytorium RP na zasadzie wzajemności, pod warunkiem, że międzynarodowe umowy ratyfikowane nie stanowią inaczej
Obcokrajowiec może prowadzić działalność w utworzonych oddziałach w Polsce tylko w tym zakresie w jakim prowadzi działalność za granicą. 

Przedsiębiorca zagraniczny ma obowiązek w utworzonym oddziale ustanowić przedstawiciela, który będzie go reprezentował. Działalność może być rozpoczęta po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców w KRS.

Dodatkowo przedsiębiorca, który utworzył zagraniczny oddział w Polsce ma obowiązek:
 • prowadzenia dla oddziału oddzielnej rachunkowości w języku polskim zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami o rachunkowości
 • zgłaszania ministrowi wszystkich zmian dotyczących stanu faktycznego i prawnego w zakresie otwarcia likwidacji przedsiębiorcy bądź utraty prawa wykonywania działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia
 • używania do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego razem z przetłumaczoną na polski język nazwą formy prawnej przedsiębiorcy z dopisaniem słów „Oddział w Polsce”.


Data publikacji: 2022-01-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU