Od kilku lat do Polski przybywa coraz więcej obcokrajowców, którzy chcą pracować w naszym kraju. Przedsiębiorcy noszący się z zamiarem zatrudnienia cudzoziemców muszą zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców. zatrudnienie pracownika zagranica

Legalizacja pobytu cudzoziemca

Procedury związane z legalnym zatrudnieniem w Polsce obywatela z innego kraju regulują przepisy Ustawy o cudzoziemcach, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Kodeksu pracy. 

Zgodnie z tym co mówią przepisy cudzoziemiec może zostać zatrudniony poprzez
:
 • oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – powyższe dotyczy obywateli: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i Armenii, którzy mogą być zatrudnieni maksymalnie na okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, wniosek składa pracodawca
 • zezwolenie na pracę – dotyczy obywateli państw spoza obszaru Unii Europejskiej oraz EOG, którzy mogą być zatrudnieni na czas określony nieprzekraczający 3 lat, wniosek składa pracodawca
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – dotyczy obywateli państw spoza UE oraz EOG, którzy mogą być zatrudnieni na czas określony nieprzekraczający 3 lat, wniosek składa cudzoziemiec.
Cudzoziemiec może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
Procedura związana z zatrudnieniem pracownika z zagranicy jest czasochłonna i wymaga dobrej znajomości przepisów oraz doświadczenia. Obowiązek załatwienia wszystkich niezbędnych formalności spoczywa na pracodawcy. Różnorodność przepisów i fakt, że przypadek każdego cudzoziemca należy traktować indywidualnie powoduje, że wielu pracodawców ma problem z załatwieniem sprawy. Wyjściem jest skorzystanie z pomocy biura rachunkowego, które profesjonalnie zajmie się procesem legalizacji pracy i pobytu pracownika w Polsce. 

Pośrednictwo biura rachunkowego w sprawie legalizacji pobytu i pracy wiąże się z poniesieniem przez pracodawcę pewnych kosztów. Poniżej orientacyjny cennik:
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (kartę pobytu z pozwoleniem na pracę) - od 600 zł + opłaty urzędowe
 • zezwolenie na pracę każdego typu - od 400 zł + opłaty urzędowe
 • zaproszenie członka rodziny cudzoziemca - od 200 zł + opłaty urzędowe
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE - od 800 zł + opłaty urzędowe
 • cofnięcie zakazu wjazdu - od 300 zł
 • oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy - od 150 zł
 • pomoc w wypełnieniu wniosku + zapisanie na wizytę w urzędzie lub złożenie dokumentów - od 250 zł
 • sprawdzenie kompletu dokumentów do złożenia w urzędzie - od 250 zł
 • dodatkowe stawiennictwo w urzędzie, pomoc wnioskodawcy podczas rozmowy z urzędnikiem - od 200 zł
 • karta pobytu dla członków rodziny na zasadzie łączenia rodziny, w tym sprawdzenie i pomoc w zebraniu kompletu dokumentów - od 1 000 zł za osobę
 • odwołanie w razie otrzymania negatywnej decyzji - wycena indywidualna
 • wsparcie w razie kontroli legalnego pobytu/pracy cudzoziemców - wycena indywidualna

Wykaz dokumentów uprawniających zatrudnienie pracownika z zagranicy do pracy i pobytu w Polsce

Samo oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi nie jest dokumentem, który legalizowałby jego pobyt w Polsce.

Oprócz oświadczenia cudzoziemiec musi posiadać:
 • wizę
 • paszport biometryczny lub
 • zezwolenie na pobyt. 
Karta pobytu daje obcokrajowcowi prawo do podjęcia pracy na rzecz danego pracodawcy oraz na warunkach jakie zostały określone w zezwoleniu.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę

Wniosek wraz z oświadczeniem o powierzeniu pracy cudzoziemcowi składa pracodawca w Powiatowym Urzędzie Pracy. Natomiast wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę składa sam zainteresowany we właściwym Urzędzie Wojewódzkim. 

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce 

Proces legalizacji pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce zależy od jego indywidualnej sytuacji i wynosi odpowiednio:
 • od 7 do 60 dni – zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
 • kilka miesięcy – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu), składa cudzoziemiec.

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemca – konsekwencje

Pracodawca, który zatrudnia nielegalnie cudzoziemca musi liczyć się z poniesieniem kary w postaci grzywny, której minimalna wysokość wynosi 3 000 zł. W przypadku wprowadzenia cudzoziemca w błąd grzywna może wynieść nawet 10 000 zł. 
Z kolei na cudzoziemca, który wykonuje pracę niezgodnie z polskimi przepisami może zostać nałożona kara grzywny, której minimalna wysokość wynosi 1 000 zł. Dodatkowo może on również otrzymać decyzję o konieczności opuszczenia Polski.

Opłaty urzędowe

Uzyskanie potrzebnych zezwoleń wiąże się z uiszczeniem stosownych opłat
 • 440 zł – wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • 340 zł – wydanie zezwolenia na pobyt czasowy
 • 50 zł – wydanie lub wymiana karty pobytu
 • 50 zł – wydanie zezwolenia na pracę na czas nieprzekraczający 3 miesięcy
 • 100 zł – wydanie zezwolenia na pracę na czas dłuższy niż 3 miesiące
 • 30 zł – oświadczenie o powierzenie pracy cudzoziemcowi
 • 406 zł – przedłużenie wizy.


Data publikacji: 2020-07-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU