W ostatnim czasie w Polsce pracę znajdują również pracownicy spoza terytorium kraju. Wśród nich pewien odsetek stanowią studenci. W jaki sposób należy zatrudnić cudzoziemców, aby było to zgodne z przepisami prawa? zatrudnianie cudzoziemca

Zezwolenie na pracę – warunek konieczny

Aby zatrudnić w Polsce legalnie cudzoziemca na jakiejkolwiek umowie, to koniecznie musi on posiadać zezwolenie na pracę wydane na wniosek podmiotu zatrudniającego (pracodawcy lub zleceniodawcy). Zezwolenie na pracę wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy, który ma zamiar zatrudnić cudzoziemca na czas określony nie dłuższy niż 3 lata z możliwością przedłużania. Przepisy pozwalają na ustalenie innego okresu obowiązywania zezwolenia. Wszelkie szczegóły związane z tą kwestią zostały opisane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Zezwolenie na pracę powinno zawierać określenie:
 • cudzoziemca, dla którego ma być ono wydane
 • podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy
 • stanowiska lub rodzaju pracy wykonywanej przez cudzoziemca
 • najniższego miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca na danym stanowisku
 • wymiaru czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu bądź w miesiącu
 • rodzaju umowy na podstawie, której ma być wykonywana praca oraz okres ważności zezwolenia.
Każdy pracownik z zagranicy musi być zatrudniony zgodnie z przepisami prawa. Osoba, która powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł. 

Zezwolenie na pracę – zatrudnienie cudzoziemca będącego studentem

Zezwolenia na pracę nie muszą posiadać między innymi studenci. Dotyczy to studentów: 
 • studiów stacjonarnych odbywanych na terenie RP lub uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich odbywanych w Polsce:
  • którzy wykonują pracę w ramach staży zawodowych, do których skierowanie otrzymali od organizacji będących członkami międzynarodowych zrzeszeń studentów
  • którzy wykonują pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich zagranicznych partnerów pod warunkiem, że powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało potwierdzone przez właściwy organ zatrudnienia
 • szkół wyższych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie należą do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy wykonują pracę w ramach praktyk zawodowych zgodnie z regulaminem studiów lub programem nauczania pod warunkiem, że otrzymali skierowanie na taką praktykę ze szkoły wyższej lub zawodowej
 • uczestników programów wakacyjnej pracy studentów zorganizowanych w ramach porozumienia z ministrem właściwym do spraw pracy.
PRZYKŁAD 1
Mieszkaniec Niemiec rozpoczął studia stacjonarne na Uniwersytecie Warszawskim oraz podjął pracę na umowę zlecenia w firmie zajmującej się dowozem posiłków do mieszkań. Czy student musi posiadać zezwolenie na pracę? 

Odpowiedź:
Wykonywanie czynności na podstawie umowy zlecenia nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę, ponieważ osoba, która jest studentem studiów stacjonarnych nie ma takiego obowiązku. 

Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych

Cudzoziemiec zatrudniony w Polsce przez polskiego pracodawcę na umowę o pracę lub umowę zlecenia i wykonujący pracę na terenie Polski podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od osiąganych dochodów.  
W przypadku cudzoziemców zatrudnionych na terenie Polski przez polskich przedsiębiorców, zakres obowiązku podatkowego może być modyfikowany w oparciu o zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Art.. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej rozstrzyga ważność umów. Zgodnie z zapisem, ratyfikowana umowa międzynarodowa stoi pierwsza przed ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli dana ustawa nie jest zgodna z umową. 

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Cudzoziemiec zatrudniony na umowę o pracę lub umowę zlecenia powinien zostać zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz zobowiązany jest do odprowadzania składek na wymienione ubezpieczenia.

Przy objęciu obcokrajowca polskimi ubezpieczeniami znaczenie ma:
 • zawarcie stosunku pracy lub umowy zlecenia z polskim przedsiębiorcą
 • wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy lub umowy zlecenia na obszarze Polski.

Zatrudnienie studenta z zagranicy

Obowiązek zgłoszenia i zapłaty podatku dochodowego nie dotyczy studentów zagranicznych, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Przychody otrzymywane przez podatnika do ukończenia przez nich 26 lat do wysokości nieprzekraczającej I progu podatkowego (85 528 zł) wolne są od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (ulga dla młodych). Po ukończeniu 26 roku życia nie można już korzystać z tej ulgi, nawet jeżeli przysługujące należności pochodzą z umów zawartych przed tym dniem.  

PRZYKŁAD 2
Student z zagranicy w dniu 1 października 2020 roku zawarł umowę o pracę z polskim pracodawcą. Pracę wykonuje na terenie Polski. 20 lutego 2021 roku ukończył 26 lat. Wynagrodzenie za pracę za miesiąc luty otrzymał 26 lutego 2021 roku. W tym dniu nie był objęty już ulgą podatkową, ponieważ uzyskał przychód już po dniu, w którym skończył 26 lat. 
Ulga dla młodych dotyczy jedynie tych przychodów, do których stosuje się zasady opodatkowania zgodne z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanie skalą podatkową. Ulga dla młodych nie obejmuje przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy zlecenia opodatkowane ryczałtem zawarte przez nierezydentów Polski, czyli osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium Polski. 
W przypadku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zatrudniony na umowę zlecenia student obcokrajowiec do 26 roku życia nie musi być zgłoszony do ubezpieczeń. Natomiast jeżeli zostanie zatrudniony na umowę o pracę, to taki obowiązek będzie już istniał.


Data publikacji: 2021-05-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU