Podatnik podatku VAT ma zarówno prawa, jak i obowiązki. Do pierwszej grupy zalicza się możliwość odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów wykonanych zgodnie z charakterem prowadzonej firmy. Aby dokonać odliczenia, wymaga się udokumentowania transakcji fakturą, chociaż to nie jedyna akceptowana opcja. Celem niniejszego artykułu jest dokładne omówienie sposobu wystawiania faktury uproszczonej i jej roli w odliczaniu VAT. faktura uproszczona odliczenie vat

Faktura uproszczona – co to jest?

Realizując sprzedaż na rzecz innego przedsiębiorcy, podatnik jest zobowiązany do przygotowania faktury dokumentującej sprzedaż czy wyświadczenie usługi. Przy pomocy faktury dokumentuje się rzeczywiste transakcje gospodarcze, za których wykonanie odpowiada podatnik. Faktura traktowana jest jako dowód w wyznaczaniu wymiaru podatku VAT, stąd niezwykle ważne jest właściwe oznaczenie każdego z elementów faktury.

Faktura potwierdza, że przedsiębiorca nabył konkretne towary albo usługi, albo dokumentuje przekazanie zaliczki.

Przez wystawienie faktury rozumie się przygotowanie dokument, a następnie jego dostarczenie do nabywcy. Takie działanie zmierza do wprowadzenia faktury do obrotu gospodarczego.

Obowiązujące przepisy narzucają na przedsiębiorców przygotowanie faktury w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie jeden z nich jest przekazywany nabywcy, a drugi pozostaje u sprzedającego podatnika (art. 106g ust. 1 ustawy  VAT).

Art. 106e ust. 1 ustawy o VAT precyzyjnie określa, jakie informacje muszą znaleźć na fakturze.

Zapis konstrukcyjny faktury uproszczonej można uzyskać z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT.
Na fakturze, której wartość jest mniejsza od kwoty 450 zł albo 100 euro nie trzeba wprowadzać:
  • imion i nazwisk lub nazw podatnika i nabywcy towarów bądź usług oraz ich adresów,
  • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
  • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),  
  • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),
  • stawki podatku albo stawki podatku od wartości dodanej – dla  transakcji, w których obowiązują szczegółowe procedury omówione w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9,
  • sumy wartości sprzedaży netto, z wyszczególnieniem sprzedaży objętej konkretnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z wyszczególnieniem kwoty dotyczącej konkretnych stawek podatku.

Wszystkie wymienione elementy muszą znaleźć się na fakturze uproszczonej.

Na fakturze uproszczonej znajduje się także NIP nabywcy i dostawcy, dzięki czemu wykonanie weryfikacji nie zajmuje dużo czasu. Dodatkowo faktura uproszczona to jeden z pełnoprawnych dokumentów, które może wystawić przedsiębiorca. Trzeba podkreślić, że generuje jednakowe skutki podatkowe, co tradycyjna faktura ze wszystkimi elementami wyznaczonymi w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT.

Bardzo ważną zasadą dla faktur uproszczonych jest limit wartości, a dokładnie kwota należności nie może przekroczyć 450 zł albo 100 euro. To dokument, jak sama nazwa wskazuje uproszczony, stąd nie musi zawierać wszystkich elementów wyznaczonych w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT.

Z jakich elementów składa się faktura uproszczona?

Na fakturze uproszczonej znajduje się minimum informacji, ale dane są niezbędne do wykorzystania dowodu sprzedaży w celach podatkowych.

To dobry moment, żeby wspomnieć o interpretacji Dyrektora KIS wydanej 9 lutego 2021 roku (nr 0111-KDIB3-1.4012.825.2020.2.KO), stanowisko organu podatkowego wskazuje jednoznacznie, że potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie przyczynia się do powstania skutków w zakresie podatku VAT, czyli obowiązku zapłaty wykazanego w tym dowodzie podatku i nie umożliwia odliczenie podatku VAT widniejącego w dokumencie.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia ma charakter informacyjny, dzięki czemu kontrahent uzyskuje informację o rozpoczęciu realizacji złożonego zamówienia, co daje mu przybliżony czas realizacji i upewnia go, że wszystkie potrzebne czynności zostały wykonane. Dokument jest oznaczony jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia, czyli zgodnie z przepisami o VAT nie spełnia wymogów, aby być klasyfikowanym jako faktura.

Interpretacja ww. organu z dnia 9 lutego 2021 roku (nr 0111-KDIB3-1.4012.860.2020.1.ASY) wskazuje, iż umowa, na której znajdują się dane wymienione w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT i w tym samym czasie jest powiązana z usługą, której wartość należności ogółem jest mniejsza od 450 zł, nie może zostać określona jako faktura uproszczona.

Umowa to porozumienie minimum dwóch stron, gdzie wskazane są zarówno ich prawa, jak i obowiązki. Jeżeli dokument jest oznaczony jako umowa jest to jednoznaczne z tym, że zgodnie z przepisami o VAT nie można mu przypisać cech faktury. Oznacza to, że umowa nie jest zarówno fakturą, jak i fakturą uproszczoną i nie może być tak traktowana. Podpisanie umowy nie generuje żadnych skutków w zakresie podatku VAT, czyli obowiązku zapłaty widocznego w dokumencie podatku.

Należy podkreślić, że potwierdzenie zamówienia albo umowa handlowa nie mogą być traktowane tak samo, jak faktura uproszczona. Wystawienie faktury uproszczonej jest niezbędne, nawet gdy w obrocie gospodarczym występują już wymienione dokumenty.

Jak wygląda odliczenie VAT z faktury uproszczonej?

Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego to jedno z praw przedsiębiorców. Mogą z niego skorzystać pod warunkiem, że zostaną spełnione wymagania, co oznacza, że odliczenie musi być wykonane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Drugi wymóg to korzystnie z towarów i usług, których zakup wygenerował możliwość odliczenia podatku do świadczenia czynności opodatkowanych.

Obliczając kwotę podatku naliczonego, bierze się pod uwagę sumę kwot podatku uzyskanych z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu zakupu towarów oraz usług. Takie stanowisko zostało przedstawione w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT.

Omówione regulacje są związane nie tylko z fakturami uproszczonymi, ale odnoszą się do wszystkich rodzajów faktur. Co oznacza, że nie ma przeciwwskazań do odliczenia VAT z faktury uproszczonej i przedsiębiorca stosuje jednakowe zasady, jak dla zwykłych faktur.

Reasumując, kiedy kwota transakcji jest stosunkowo niska, nie ma konieczności wystawiać tradycyjnej faktury, gdyż faktura uproszczona bardzo dobrze sprawdzi się w tym przypadku. Faktura uproszczona służy do potwierdzenia czynności opodatkowanych, gdyż ma taką samą moc podatkową, jak inne rodzaje faktur. Taka informacja pozwala na odliczenie VAT z faktury uproszczonej.


Data publikacji: 2022-12-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU