Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony obowiązek umieszczania na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy. W tym momencie pojawił się dylemat, czy paragon fiskalny z NIP nabywcy wystawiony do kwoty 450 zł może być traktowany jak faktura uproszczona. Czy możliwe jest, aby sprzedawca decydował o tym, czy paragon jest fakturą uproszczoną? adnotacja paragon faktura uproszczona

Kiedy faktura jest uproszczona?

Zgodnie z przepisami dyrektywy unijnej sprzedawcy z państw członkowskich UE mają obowiązek wystawiania i otrzymywania faktur uproszczonych jeżeli kwota na fakturze nie jest wyższa od 100 euro, czyli 450 zł. Taka faktura zawiera mniejszą ilość danych niż tradycyjny dokument. Na fakturze uproszczonej brak jest pełnych danych nabywcy. Zawiera ona jedynie jego NIP. Początkowo przepisy nie były zrozumiałe dla wszystkich przedsiębiorców. Część z nich wystawiała dodatkowo faktury do paragonów na kwotę do 450 zł, a część nie. Dopiero po wydaniu przez Ministra Finansów stosownych objaśnień podatkowych zostały przekazane zalecenia jak należy postępować w takiej sytuacji. 

Sposób dokumentowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych i przedsiębiorców

Sprzedawca może wystawić fakturę zarówno na rzecz przedsiębiorcy, jak i osoby prywatnej. Dokument wystawia się w różny sposób w zależności od tego kto jest jego odbiorcą. 
  • sprzedawca ma obowiązek na żądanie nabywcy wystawić fakturę dokumentującą dokonaną sprzedaż, o ile żądanie nastąpi w ciągu 3 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym został dostarczony towar lub wykonana usługa, bądź sprzedający otrzymał całość lub część zapłaty - kupującym jest osoba prywatna
  • nabywca musi wyrazić żądanie wystawienia faktury standardowej jeszcze przed wystawieniem dokumentu z kasy rejestrującej – kupującym jest przedsiębiorca. 
Jeżeli sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł/100 euro została udokumentowana paragonem fiskalnym z NIP nabywcy, to taki dokument stanowi fakturę uproszczoną, do której nie wystawia się już kolejnej faktury. Sprzedawca powinien odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej, ponieważ jedna sprzedaż nie może być dokumentowana dwiema fakturami, czyli fakturą uproszczoną i standardową. 

Paragon nie jest fakturą uproszczoną – czy sprzedawca może tak uważać?

Objaśnienia podatkowe mają moc wiążącą zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów podatkowych, dlatego sprzedawca powinien się do nich dostosować i postępować w sposób opisany powyżej. Sprzedawca nie ma prawa napisać na paragonie z NIP nabywcy wystawionym do kwoty 450 zł, adnotacji: „Paragon nie jest fakturą uproszczoną. Taki zapis nie jest zgodny z wydanymi objaśnieniami i jest sprzeczny ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów

Jeżeli na paragonie fiskalnym z NIP nabywcy do kwoty 450 zł będzie widniała taka adnotacja, to i tak taki paragon należy traktować jak fakturę uproszczoną, którą trzeba uwzględnić w rozliczeniach podatkowych.


Data publikacji: 2021-08-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU