Czynni podatnicy VAT mają możliwość odliczenia podatku VAT od dokonanych zakupów. Czasami może zdarzyć się sytuacja, kiedy sprzedawca zastosuje na fakturze niewłaściwą, zawyżoną stawkę podatku VAT. W tej sytuacji ma on obowiązek odprowadzić podatek w wykazanej wysokości. Natomiast nabywca, który otrzyma taką fakturę może odliczyć od niej podatek od towarów i usług. Jednak czasami taka czynność nie będzie możliwa. Błąd może skutkować nałożeniem na podatnika sankcji karnej w postaci dodatkowego zobowiązania. odliczenie vat od faktury ze zla stawka vat

Zawyżenie stawki VAT, a prawo nabywcy do odliczenia podatku VAT (interpretacja indywidualna nr 0112-KDIL1-3.4012.556.2023.2.KK z dnia 8 lutego 2024 roku)

W przypadku, kiedy sprzedawca na wystawionej fakturze VAT zawyży stawkę podatku to taka czynność nie ma żadnych konsekwencji dla nabywcy, który ma cały czas prawo do odliczenia podatku naliczonego. Takie stanowisko prezentuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej nr 0112-KDIL1-3.4012.556.2023.2.KK z dnia 8 lutego 2024 roku. Wniosek o wydanie interpretacji złożyła spółka o statusie czynnego podatnika VAT i VAT UE. Podmiot na potrzeby transportu międzynarodowego z Federacji Rosyjskiej do Polski oraz z Królestwa Norwegii do Polski będzie korzystał z usług polskich przewoźników. Spółka chce wykorzystywać nabyte usługi do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Najprawdopodobniej na fakturach od przewoźników będzie stosowana stawka podatku VAT w wysokości 23% pomimo tego, że będą one dokumentowały usługi transportu międzynarodowego, dla których została przewidziana stawka 0%. W związku z powyższym spółka wystąpiła o wydanie indywidualnej interpretacji, która mogłaby być dla niej potwierdzeniem faktu, że w tej sytuacji przysługuje jej prawo do odliczania VAT z faktur otrzymywanych od przewoźników. 

Dyrektor KIS we wspomnianej wyżej interpretacji uznał stanowisko spółki za prawidłowe. W uzasadnieniu napisał między innymi:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":
W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:
Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
a) nabycia towarów i usług,
b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powyższych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.
Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W dalszej części uzasadnienia Dyrektor KIS wskazał, że jeżeli wnioskodawca otrzyma faktury korygujące do faktur dotyczących wniosku, to w takiej sytuacji spółka zobowiązana jest do dokonania korekty podatku naliczonego wykazanego na fakturach. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 grudnia 2021 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.615.2021.1.JK – inny przykład na prawo nabywcy do odliczenia VAT w przypadku zawyżenia podatku na fakturze

O wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka z o. o. będąca czynnym podatnikiem VAT zajmująca się organizacją wyjazdów turystycznych. Spółka posiada w ofercie sprzedaż imprez turystycznych za pośrednictwem agentów wynagradzanych prowizyjnie. Każda organizacja imprezy turystycznej, która odbywa się poza terytorium Unii Europejskiej uprawnia agentów do wystawienia faktury ze stawką podatku VAT 0%. Taka sama obniżona stawka VAT ma zastosowanie do usług świadczonych przez pośredników wykonujących czynności w imieniu i na rzecz osób trzecich pod warunkiem, że ich pośrednictwo dotyczy transakcji dokonywanych poza terytorium UE. Czasami zdarza się, że agenci stosują stawkę VAT w podwyższonej wysokości 23% w odniesieniu do faktury wystawianej na rzecz spółki z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych, które odbywają się poza obszarem Unii Europejskiej. Spółka w wystosowanym wniosku poprosiła organ podatkowy o potwierdzenie jej prawa do odliczenia VAT z faktury, na której została zastosowana podwyższona stawka podatku VAT do 23%. 

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe i zgodził się z oceną spółki, że przysługuje jej prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących usługi pośrednictwa w zawyżonej stawce VAT 23% zamiast 0%. Powyższe wynika z ustawy o VAT oraz zasady jaka obowiązuje w podatku od towarów i usług, czyli neutralności rozliczenia dla podatnika. 

Podsumowanie

Organy podatkowe są zdania, że zastosowanie na fakturze VAT przez jej wystawcę zarówno stawki zawyżonej jak i zaniżonej nie ma wpływu na pozbawienie nabywcy możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wskazanego na fakturze. Fakt ten nie stanowi negatywnej przesłanki, która uniemożliwiałaby odliczenie podatku naliczonego. Otrzymanie przez podatnika faktury korygującej błąd w stawce podatku zobowiązuje go do korekty podatku naliczonego wykazanego na danej fakturze.


Data publikacji: 2024-03-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU