Przedsiębiorca, który otrzyma fakturę w obcej walucie ma obowiązek przeliczenia jej wartości na złotówki przy zastosowaniu właściwego kursu. Zasady wg, których należy przeliczać faktury wystawione w obcej walucie zostały zawarte w art. 31a ustawy o VAT. jak przeliczyc walute na fakturze

Art. 31a ustawy o VAT (Przeliczenie określonej w walucie obcej podstawy opodatkowania)

1. W przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank
Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.
2. W przypadku, gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.


Faktura w obcej walucie wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego 

Zgodnie z przepisami faktura może być wystawiona na 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru bądź wykonaniem usługi lub otrzymaniem całości bądź części zapłaty. W tej sytuacji przeliczenia na złotówki w przypadku rozliczeń VAT należy dokonać w oparciu o art. 31a ust. 2 wymienionej ustawy.

Faktura w obcej walucie wystawiona po terminie powstania obowiązku podatkowego

Jeżeli faktura została wystawiona już po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy, to przeliczenia z faktury wystawionej w walucie obcej na złotówki należy dokonać wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy przed powstaniem obowiązku podatkowego lub wg ostatniego kursu opublikowanego przez EBC w dniu poprzedzającym powstanie obowiązku podatkowego. 

Wystawienie faktury zaliczkowej i końcowej w obcej walucie

Udokumentowaniem otrzymania przez przedsiębiorcę zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów lub wykonania usługi jest faktura zaliczkowa. Po całkowitym wykonaniu usługi lub dostarczeniu towaru wystawiana jest faktura końcowa z kwotą VAT pomniejszoną o wartość podatku VAT z faktury zaliczkowej. Na fakturze końcowej muszą znaleźć się też informacje o wcześniej wystawionych fakturach zaliczkowych.

Zgodnie z przepisami, ustawą o podatku VAT, przeliczenia z faktury zaliczkowej wystawionej w obcej walucie dokonuje się według:
  • średniego kursu ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający powstanie obowiązku podatkowego
  • średniego kursu walutowego ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy przed wystawieniem faktury, w przypadku, kiedy faktura została wystawiona jeszcze przed powstaniem obowiązku podatkowego.

WDT oraz WNT, a zaliczka w obcej walucie

Jeżeli podatnik otrzymał zaliczkę na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) lub została dokonana zapłata zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), to nie trzeba wystawiać faktur zaliczkowych. Dokumenty wystawia się dopiero po realizacji całego zamówienia. Wtedy powstaje obowiązek podatkowy. W tej sytuacji przeliczenia dokonuje się po średnim kursie NBP lub EBC z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury dokumentującej transakcję. 

Przykłady

PRZYKŁAD 1
10 maja 2021 roku firma otrzymała zaliczkę w obcej walucie. Faktura zaliczkowa została wystawiona w dniu 14 maja. Obowiązek podatkowy powstał w dniu otrzymania zaliczki. W związku z tym, przeliczenia należy dokonać zgodnie z kursem waluty z dnia 9 maja 2021 roku. Kwoty z faktury końcowej należy przeliczyć na PLN według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dostawę towaru lub wykonania usługi. 


PRZYKŁAD 2
Faktura w obcej walucie została wystawiona 20 kwietnia 2021 roku. Dostawa towarów miała miejsce 4 maja 2021 roku. Po jakim kursie należy dokonać przeliczenia na złotówki?

Odpowiedź:
Fakturę należy przeliczyć po średnim kursie NBP lub EBC z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury, czyli w tym przypadku z dnia 19 kwietnia 2021 roku.


Data publikacji: 2022-08-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU