Transakcje zagraniczne dokumentowane fakturami wystawionymi w walucie obcej wymagają dokonania przeliczenia kursu walut zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wątpliwości związane z przeliczeniem pojawiają się po wystawieniu faktury korygującej w obcej walucie, zwłaszcza w przypadku zastosowania odpowiedniego kursu walut. kurs waluty zwrot towaru

Kurs walut – przeliczanie faktury w walucie obcej

Odpowiednie przeliczenie kursu walut na walutę krajową jest niezwykle ważne, ponieważ wiąże się z prawidłowym określeniem podstawy opodatkowania oraz podatku VAT należnego. Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przeliczenia należy dokonać wg średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP bądź ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. 

Podsumowując, wystawiona faktura sprzedaży w walucie obcej powinna zostać przeliczona wg kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. 

Różnice kursowe

W przypadku przeliczania kursu walut z obcej na krajową mogą wystąpić różnice kursowe. Należy je wyliczyć w sytuacji kiedy faktura i zapłata zostaną wykonane w obcej walucie. Jeżeli po przeliczeniu kursu walut z faktury i zapłaty za nią wystąpią różne kwoty, to w takiej sytuacji mówimy o różnicach kursowych.

Przeliczenia dokonuje się następująco:  
  • należy przeliczyć wartość zapłaconych kwot na złotówki korzystając z wyciągu bankowego po kursie jaki obowiązywał w dniu zapłaty, pamiętając przy tym, że (przy płatnościach z wyciągu złotówkowego pod uwagę bierze się kurs walut faktycznie zastosowany przez bank. Natomiast w przypadku wyciągu walutowego będzie to kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania zapłaty)
  • należy przeliczyć wartość sprzedaży z faktury po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment wystawienia faktury.
W następnej kolejności: od pierwszej obliczonej kwoty należy odjąć kwotę wyliczoną jako drugą. Jeżeli otrzymana wartość będzie dodatnia, to przychód należy zaksięgować w kolumnie 8 KPiR – „Pozostałe przychody”. Wartość ujemna oznacza koszt, który należy ująć w kolumnie 13 KPiR – „Pozostałe wydatki”

Jeżeli faktura została wystawiona w obcej walucie, a zapłata nastąpiła w złotówkach, to w takim przypadku nie mają miejsca różnice kursowe. Wystąpi jedynie nadpłata lub niedopłata do faktury. 

Faktura korygująca 

Dokument korygujący wystawia się w przypadku kiedy:
  • została udzielona obniżka ceny w formie rabatu
  • został udzielony opust i miała miejsce obniżka ceny
  • podatnik otrzymał zwrot towarów i opakowań
  • podatnik otrzymał zwrot całości lub części zapłaty od nabywcy
  • została podwyższona cena lub została stwierdzona pomyłka w cenie, stawce, kwocie podatku lub w innej pozycji faktury.
Do końca 2015 roku faktury korygujące były ujmowane w ewidencji księgowej zawsze w okresie kiedy została wystawiona faktura pierwotna, bez brania pod uwagę przyczyny korekty, dlatego też zastosowany kurs walut w przypadku faktury korygującej odnosił się też do wystawionej faktury pierwotnej z zastosowaniem kursu jaki w tym okresie obowiązywał. 
Od stycznia 2016 roku nastąpiły zmiany w tym zakresie. W życie weszły nowe przepisy dotyczące między innymi wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. Zostały wprowadzone nowe rozwiązania związane z księgowaniem faktur korygujących. W związku z tym do art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały dodane: ust. od 1m do 1p związane z księgowaniem przychodowych faktur korygujących.

Obecnie moment ujęcia faktury korygującej zależy od tego z jakiego powodu została ona wystawiona. I tak:
  • jeżeli powodem wystawienia był błąd, np.: w cenie, ilości lub kwocie podatku VAT, to należy cofnąć się do momentu wystawienia faktury pierwotnej
  • jeżeli powodem było wystąpienie późniejszych zdarzeń, jak np.: reklamacja, całkowity lub częściowy zwrot towaru, udzielenie rabatu, to fakturę korygującą rozlicza się na bieżąco z datą jej wystawienia.

Zwrot towaru, a kurs walut

Od stycznia 2016 roku po zmianie przepisów, jeżeli powodem wystawienia faktury korygującej był zwrot towarów, to nie ma już potrzeby cofania się do okresu wystawienia faktury pierwotnej. Należy ją ująć w dacie wystawienia korekty. W związku z tym nie trzeba już dokonywać przeliczeń kursu waluty. 

Wielkość przychodu związana ze zwrotem towarów będzie dokonywana w miesiącu wystawienia faktury korygującej, co nie ma znaczenia do zastosowania przeliczenia kursu waluty. Jeżeli wartość zwracanych towarów jaka wynika z faktury korygującej została wyrażona w walucie obcej, to stosuje się taki sam kurs waluty jak przy wystawieniu faktury pierwotnej. Przeliczenia kursu waluty przy zwrocie towarów dokonuje się wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu ze sprzedaży towarów.


Data publikacji: 2021-06-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU