Przepisy podatkowe pozwalają na wystawianie faktur VAT w walucie obcej. Wystawia się je nie tylko w przypadku sprzedaży dla kontrahenta zagranicznego. Kraj odbiorcy jak również status kontrahenta nie mają tu znaczenia.

Czym jest faktura walutowa?

Faktura walutowa jest dokumentem księgowym przypominającym standardową fakturę VAT z tą różnicą, że jest wystawiana w obcej walucie przez przedsiębiorców, którzy dokonują płatności obcymi walutami. 
Dokument mogą wystawiać również przedsiębiorcy dokumentujący transakcje w obrocie krajowym zawierające wartości wyrażone w obcej walucie. W ich przypadku kwota podatku VAT musi być wyrażona w PLN.

Wykaz elementów jakie powinny znaleźć się lub też nie powinno ich być na fakturze zawiera art. 106e ust. 1 – 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma w nim informacji nakazujących lub zakazujących stosowania waluty. Takie znajdziemy w art. 106e ust. 11. Zgodnie z nim kwoty podatku powinny być wykazane w złotych, a te wyrażone w walucie obcej należy wykazać w złotych stosując zasady przeliczania na złotówki przyjęte dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Niezależnie od tego w jakiej walucie została wystawiona faktura, to musi na niej znaleźć się zapis o przeliczeniu podatku VAT na złotówki. 

Zastosowanie kursu przeliczeniowego

Art. 31a ust. 1 ustawy o VAT zawiera informacje jaki kurs należy zastosować do przeliczenia faktury. Jeżeli kwoty zastosowane do określenia podstawy opodatkowania zostały określone w walucie obcej, to przeliczenia na złotówki dokonuje się według:
  • średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego
  • ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
Waluty inne niż euro przeliczane są z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Data publikacji: 2020-04-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU