Nieodłącznym elementem sprzedaży wysyłkowej są koszty transportu. Z reguły kosztami wysyłki obciążony jest klient. Wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż towarów razem z dostawą oraz rozliczenie i odprowadzenie podatku to obowiązek podatnika, a co z kosztami transportu, jak należy ująć je na fakturze? Czy mogą stanowić odrębną pozycję sprzedaży? jak wykazac koszty dostawy na fakturze sprzedazy

Ujęcie kosztów transportu na fakturze – właściwa stawka podatku VAT

W celu zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla kosztów transportu należy najpierw określić podstawę opodatkowania. Jest nią wartość netto towaru, czyli kwota należna za sprzedaż pomniejszona o kwotę należnego podatku. Składa się na nią całość świadczenia należnego otrzymanego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zostaje powiększony o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają wpływ na kwotę należną dostarczanych towarów lub usług jakie są świadczone przez podatnika i pomniejszony o kwotę podatku należnego. 

Według art. 29a ust. 6 ustawy o VAT:

Podstawa opodatkowania obejmuje:
1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z przepisu wynika, że koszty transportu powinny zostać wliczone do podstawy opodatkowania i stanowić jedną całość, co oznacza, że należy je opodatkować taką samą stawką VAT co sprzedawany towar. 

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca prowadzi sklep internetowy z produktami dla niemowląt i dzieci. Zamówiony towar wysyła do nabywcy za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Sprzedawca nie posiada w ofercie możliwości odbioru osobistego w sklepie. Sprzedaż towarów opodatkowana jest stawką 5%. Przedsiębiorca otrzymuje od firmy kurierskiej fakturę za transport ze stawką 23%. Jaką stawkę przedsiębiorca powinien umieścić na fakturze sprzedaży? Czy koszty transportu powinny zostać ujęte jako osobna pozycja ze stawką podatku 23%, czy raczej przedsiębiorca powinien zastosować stawkę właściwą dla sprzedawanego towaru, czyli 5%?

Odpowiedź:
Usługa transportowa wliczana jest do podstawy opodatkowania, dlatego na fakturze sprzedaży powinna zostać umieszczona stawka VAT właściwa dla sprzedawanego towaru, czyli 5%. 

Ujmowanie kosztów transportu na fakturze sprzedaży

Z zasady kosztami wysyłki towarów obciążani są kupujący. Faktura może być wystawiona:
  • z jedną pozycją określającą nazwę towaru z podaną ceną za sprzedawany towar z doliczoną kwotą za transport
  • z dwoma osobnymi pozycjami, gdzie jedna dotyczyć będzie kosztu transportu, a druga sprzedanego towaru. Obie pozycje opodatkowane są taką samą stawką podatku VAT jaka dotyczy sprzedawanego towaru.
Potwierdzeniem prawidłowości takiego postępowania jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13 listopada 2013 roku, sygn. IPTPP3/4512-458/15-2/BM. Można w niej między innymi przeczytać:

elementy faktury określone w przepisach prawa podatkowego nie są jedynymi, które mogą być zamieszczone na dokumencie faktury. Ustawodawca w żaden sposób nie ograniczył prawa podatnika do zamieszczania na fakturach dodatkowych informacji np. ujęcie poszczególnych elementów kosztów dokonanej dostawy towarów.

Mając zatem na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że dopuszczalne jest ujęcie na fakturze kosztów wysyłki formalnie w odrębnej pozycji od ceny towarów, ale opisanej jako integralna część towaru (stanowiąca jednolitą podstawę opodatkowania).


PRZYKŁAD 2 
Przedsiębiorca wystawił fakturę VAT sprzedaży. Na dokumencie znalazło się kilka pozycji towarów ze stawką podatku 5%. Nabywca wybrał wysyłkę towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czy sprzedawca powinien zwiększyć wartość sprzedawanych towarów o koszty wysyłki oraz czy może wykazać na fakturze sprzedaży koszty transportu w oddzielnej pozycji? 

Odpowiedź:
Koszty transportu mogą zostać wykazane na fakturze sprzedaży jako osobna pozycja. Obowiązujące przepisy pozwalają na skorzystanie z takiej opcji. Przedsiębiorca musi jednak zastosować do kosztów transportu stawkę VAT właściwą dla sprzedawanego towaru, czyli w tym przypadku 5%. 

Wysyłka towaru, a stawka VAT

W stosunku do towaru wysyłanego za pośrednictwem kuriera zastosowanie ma stawka podatku VAT właściwa dla sprzedawanego towaru. W przypadku wysyłki przez Pocztę Polską wygląda to trochę inaczej, ponieważ usługi pocztowe świadczone przez pocztę zwolnione są z VAT. Na fakturach otrzymanych od operatora pocztowego stosowana jest stawka zwolniona. Należy mieć na uwadze, że koszty transportowe nie stanowią w działalności gospodarczej oddzielnie świadczonej usługi. Przedsiębiorca, który korzysta z usług transportowych oferowanych przez Pocztę Polską i za jej pośrednictwem wysyła towary do klientów nie może zastosować stawki zwolnionej w stosunku do kosztów transportu występujących na fakturze sprzedaży. Musi uwzględnić podatek VAT w stawce jaka dotyczy sprzedawanego towaru. Podobna zasada obowiązuje przy ryczałcie ewidencjonowanym. Podmioty rozliczające się ryczałtem muszą zastosować taką samą stawkę podatku VAT jaka obowiązuje przy ryczałcie, zarówno wtedy, kiedy koszt transportu wliczony jest w cenę towaru, a także wtedy, kiedy jest osobno wykazywany na fakturze sprzedaży. Podobne stanowisko w sprawie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z dnia 22 maja 2014 roku, sygn. IPPB1/415-237/14-2/AM stwierdził co następuje:

skoro przychód z dokonanej przez Wnioskodawczynię sprzedaży towarów podlega opodatkowaniu wskazaną we wniosku 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to również ta część uzyskanego przychodu, która odpowiada należności otrzymanej od nabywców towarów tytułem kosztów wysyłki również podlega opodatkowaniu ww. stawką ryczałtu.


PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca rozlicza się w działalności na podstawie ryczałtu. Sprzedaje towary wg stawki 3% i korzysta ze zwolnienia z VAT z powodu nieprzekroczenia limitu sprzedaży w poprzednim roku podatkowym. Wysyłki towarów do klienta dokonuje za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jaką stawką VAT i stawką ryczałtu przedsiębiorca powinien opodatkować koszty transportu na fakturze sprzedaży? 

Odpowiedź:
Z uwagi na to, że transport towarów jest nieodłączną częścią sprzedaży to przedsiębiorca powinien opodatkować koszty transportu na fakturze sprzedaży stawką ryczałtu jaka odpowiada sprzedawanemu towarowi, czyli 3%. Dodatkowo przedsiębiorca powinien do kosztów transportu zastosować stawkę zwolnioną, ponieważ korzysta ze zwolnienia z VAT.

Koszty transportu na fakturze, a różne stawki VAT dla towarów

Przedsiębiorcy mają prawo sprzedawać towar w różnych stawkach VAT. Wszystkie pozycje sprzedaży mogą zostać ujęte na jednej fakturze sprzedażowej. Jeżeli na dokumencie wszystkie sprzedawane towary objęte są jedną stawką VAT, to w tej sytuacji koszty transportu na fakturze powinny zostać opodatkowane taką samą stawką podatku. W przypadku, kiedy na fakturze znajduje się kilka pozycji, z których każda ma inną stawkę podatku VAT, to wtedy koszty wysyłki należy przyporządkować proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych danymi stawkami. Podobnie uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej o sygn. 2461-IBPP2.4512.849.2016.1.WN z dnia 29 grudnia 2016 roku napisał między innymi, że:

Koszty dodatkowe, między innymi, koszty przesyłki są jednym z poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtuje kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. Wynika z tego, że koszty wysyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów jako element świadczenia zasadniczego, winny zwiększać kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla sprzedawanych towarów. Jeżeli dostawa dotyczy towarów opodatkowanych według różnych stawek, to koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami.

Jeżeli na fakturze sprzedaży znajdą się pozycje opodatkowane stawkami podatku VAT przykładowo 23% i 8%, to w tej sytuacji koszty transportu na fakturze sprzedaży należy przyporządkować do poszczególnych towarów i związanych z nimi stawek. Stawka VAT dla kosztu wysyłki musi być taka sama jak stawka podatku przyporządkowana do towaru związanego z daną wysyłką.


Data publikacji: 2023-09-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU