Obowiązujące w Polsce przepisy podatkowe pozwalają sprzedawcy wystawić fakturę w terminie do 30 dni przed dokonaniem sprzedaży. Co w sytuacji kiedy przedsiębiorca wystawi dokument przed realizacją dostawy, a kontrahent w międzyczasie zrezygnuje z zamówienia? Faktura VAT przed dostawą towaru

Obowiązek wystawienia faktury

dotyczy przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na rzecz innych firm. Dokument sprzedaży wystawia się w dwóch egzemplarzach, jeden dla sprzedawcy, a drugi dla nabywcy w terminie maksymalnie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi lub dostawy towarów. 

Odpłatna dostawa towarów
(art. 7 ust. 1 ustawy o VAT) ma miejsce kiedy na kontrahenta zostaje przeniesione prawo rozporządzania towarem tak jak właściciel. Nie zawsze oznacza to prawo przeniesienia własności (np.: sprzedaż na raty). Za dzień dostawy towarów zostaje uznany dzień, w którym towary zostały wydane.

Faktura wystawiona przed dokonaną dostawą towaru

W ustawie o VAT w art. 106i ust. 7 znajduje się zapis dotyczący terminu w jakim dozwolone jest wystawianie faktur. Zgodnie z tym przepisem faktura nie może być sporządzona wcześniej niż 30 dni przed: 
  • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi
  • otrzymaniem przed dokonaną dostawą lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.
Stąd za zbyt wczesne wystawienie faktury VAT należy uznać fakt kiedy zostanie ona sporządzona wcześniej niż 30 dni przed dostawą. Sytuacja taka może wystąpić między innymi z winy kupującego. Jeżeli strony ustalą między sobą termin odbioru zamówienia, to sprzedawca w zasadzie może w tym momencie wystawić już fakturę sprzedaży, pomimo że jeszcze nie doszło do faktycznego przekazania towaru (nie może to być jednak wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy). Jeżeli kupujący odbierze towar w późniejszym terminie jaki został wcześniej ustalony, to zostanie przekroczony limit wskazany w umowie. Przedsiębiorca powinien w takiej sytuacji wystawić fakturę korygującą.

Faktura wystawiona za wcześnie – zasady postępowania

Jeżeli faktura sprzedaży zostanie wystawiona przed dostawą towaru i wcześniej niż zostało to wskazane w ustawie, to w takiej sytuacji najlepszym, a co najważniejsze wskazanym przez organy podatkowe rozwiązaniem jest wystawienie faktury korygującej na zero, a następnie sporządzenie nowego dokumentu sprzedaży z właściwym terminem, który nie może przypadać wcześniej niż 30 dni przed przekazaniem towaru i nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy towarów. Jeżeli przedsiębiorca nie postąpi w ten sposób, to wtedy faktura może zostać uznana za pustą, a to wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku VAT.


Data publikacji: 2020-10-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU