Sprzedaż wysyłkowa z terytorium danego kraju może być realizowana w walucie kraju, w walucie państwa dostawy lub w euro. Kwoty limitów w poszczególnych państwach Unii Europejskiej są zróżnicowane. W większości sprzedaż odbywa się przez sieć sklepów online z wykorzystaniem Internetu. limit sprzedaz wysylkowa UE

Sprzedaż wysyłkowa, a WDT

Czasami sprzedaż wysyłkowa mylona jest z Wewnątrzwspólnotową Dostawą Towarów (WDT), a są to dwa różne pojęcia. Obydwie formy dotyczą sprzedaży towarów do innych krajów Unii Europejskiej. Różnica polega na tym, że sprzedaż wysyłkowa dotyczy najczęściej konsumentów, osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Natomiast WDT zajmuje się obrotem towarów pomiędzy przedsiębiorcami, osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju 

Rozumiana jest jako dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Definiując sprzedaż wysyłkową istotne jest, aby podać status odbiorcy dostawy. W ustawie o VAT napisane jest, że „dostawa dokonywana jest na rzecz: 
a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej”. 
Sprzedaż wysyłkowa na rzecz osób nie będących podatnikami podatku od wartości dodanej kiedy towary nie są nowymi środkami transportu oraz nie są montowane przez dostawcę na miejscu dostawy to transakcję można opodatkować w miejscu rozpoczęcia dostawy w ramach limitu ustanowionego przez poszczególne kraje członkowskie UE.

Sprzedaż wysyłkowa – sposób rozliczania

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju powinna podlegać opodatkowaniu na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia (art. 23 ust. 1 ustawy o VAT). Podatnicy mają możliwość opodatkowania i rozliczenia podatku VAT w określonych przedziałach kwotowych ustalonych przez dane państwa członkowskie. 
Przedsiębiorca ma prawo wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie sposób i metodę opodatkowania sprzedaży wysyłkowej. Polski podatnik może skorzystać z możliwości rozliczenia podatku VAT na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego wysyła towary. Takie rozwiązanie może okazać się jednak dość niewygodne, zwłaszcza dla osób prowadzących mniejsze firmy, dlatego też większość podatników wybiera Polskę jako kraj opodatkowania dostaw.

Sprzedaż wysyłkowa – jak rozliczać?

Każda sprzedaż wysyłkowa powinna być udokumentowana fakturą z krajową stawką podatku VAT. Chociaż transakcje, do których dochodzi zawierane są z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, to jednak nie ma obowiązku rejestracji takiej operacji na kasie rejestrującej.

Przy sprzedaży wysyłkowej obowiązują pewne limity po przekroczeniu, których podatnik ma obowiązek:
  • zarejestrować się do VAT-UE
  • złożyć informację podsumowującą VAT-UE.

Sprzedaż wysyłkowa - limity 2021

Obecnie obowiązujące limity sprzedaży wysyłkowej nie mogą być niższe od 35 000 euro, a wyższe od 100 000 euro. Większość państw członkowskich UE stosuje niższe limity, bliżej 35 000 euro lub w przeliczeniu na walutę danego kraju. Wykazy limitów dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/. Dla Polski limit został ustalony na kwotę 160 000 PLN
Poniżej limity sprzedaży wysyłkowej obowiązujące w poszczególnych krajach UE.

Państwo członkowskie Limit w euro Państwo członkowskie Limit w euro
Austria 35 000 Litwa 35 000
Belgia 35 000 Luksemburg 100 000
Bułgaria 70 000 BGN Łotwa 35 000
Chorwacja 270 000 HRK Malta 35 000
Czechy 1140 000 CZK Niemcy 100 000
Cypr 35 000 Portugalia 35 000
Dania 280 000 DDK Rumunia 118 000 RON
Estonia 35 000 Słowacja 35 000
Finlandia 35 000 Słowenia 35 000
Francja 35 000 Szwecja 320 000 SEK
Grecja 35 000 Węgry 35 000
Hiszpania 35 000 Wielka Brytania 70 000 GBR
Holandia 100 000 Włochy 35 000
Irlandia 35 000    

Sprzedaż wysyłkowa – przekroczenie limitu

Limit sprzedaży wysyłkowej łatwo jest przekroczyć. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji wtedy należy w pierwszej kolejności dokonać rejestracji na potrzeby podatku VAT w państwach UE, do których mają być wysyłane towary. Od momentu rejestracji wszystkie transakcje dokonane w danym państwie muszą być rozliczane zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami. Nie można ich ujmować w polskiej deklaracji VAT.

Inną możliwością jest opodatkowanie już od pierwszej dostawy w kraju zakończenia wysyłki. Podatnik może wybrać taką możliwość między innymi z powodu niższych stawek podatkowych jakie obowiązują w danym państwie. Jednak musi pamiętać o doliczeniu kosztów obsługi podatkowej na miejscu. 
Kolejna dostawa po przekroczeniu limitu jest opodatkowana na zasadach ogólnych, a w roku następnym po przekroczeniu nie można korzystać z bardziej wygodnych zasad opodatkowania.

Sprzedaż wysyłkowa – obowiązki

Polski przedsiębiorca, który zarejestruje się w innym państwie członkowskim nie musi: 
  • zawiadamiać polskiego urzędu skarbowego
  • składać zawiadomienia VAT-21
  • rejestrować się do VAT-UE i składać informacji podsumowującej VAT-UE
  • ujmować w deklaracji VAT i JPK-VAT transakcji przeprowadzanych w państwie członkowskim.
Obowiązkiem podatnika jest za to prowadzenie ewidencji, która ma zawierać informacje o dokonywanych transakcjach (art. 109 ust. 3 ustawy o VAT). Przedsiębiorca koniecznie musi posiadać wymaganą dokumentację, o której mówi art. 23 ust. 14 – 15b. Są to przede wszystkim:
  • dokumenty przewozowe otrzymane od spedytora
  • dokumenty potwierdzające odbiór towarów poza terytorium kraju.
Dodatkowym dokumentem może być np.: korespondencja e-mailowa, zapłata za towar. Przedsiębiorca musi je posiadać jeszcze przed terminem złożenia deklaracji podatkowej. Jeżeli nie będzie nimi dysponował to daną transakcję musi opodatkować i wykazać w deklaracji VAT złożonej w Polsce. Takie rozliczenie wymaga korekty, ponieważ może dojść do podwójnego opodatkowania transakcji podatkiem VAT. 

Limity przy sprzedaży wysyłkowej - podsumowanie

Celem ustanowienia limitów przy sprzedaży wysyłkowej do danego kraju w ramach limitu obowiązującego w tym kraju jest możliwość wyboru przez podatnika miejsca opodatkowania. 
Limity dla Polski wynikają z polskich aktów prawnych. Natomiast limity innych państw zostały podane w oparciu o dostępną literaturę. 
  • art. 34 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. U. E L 347)
  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Nr 54, poz. 535), art. 23. 2, art. 24. 2.

Ostatnia aktualizacja: 2021-03-04
Data publikacji: 2020-04-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Grzegorz
10 Czerwiec 2021

Jesli jestem juz zarejestrowany do VAT na przyklad we Francji. I sprzedaje dla firmy we Francji ktora jest rowniez zarejestrowana do VAT we Francji. Towar jest wysylany z Polski.

To wystawiam fakture ze stawka VAT 20% (jaka obowiazuje w tym kraju) czy musze sie zarejestrowac do VAT EU i wystawic fakture 0% ?

ela
02 Marzec 2021

Jakie są sankcje przy przekroczeniu limitu w sprzedaży wysyłkowej?
W jaki sposób zarejestrować się do vat-ue w państwach ue?

 
FakturaXL
04 Marzec 2021

W przypadku przekroczenia limitu wysyłkowego dla danego kraju, następuje automatycznie obowiązek rozliczania podatku VAT w kraju wysyłki. Dlatego istotne jest, aby na bieżąco monitorować wartość sprzedaży wysyłkowej.