Do wydatków związanych ze sprzedażą wysyłkową należą wydatki związane z transportem. Z reguły koszt transportu ponosi nabywca. Obowiązkiem sprzedawcy jest wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż razem z kosztami dostawy oraz odprowadzenie podatku. W jaki sposób koszty dostawy powinny być ujęte na fakturze? koszt transportu na fakturze

Koszty transportu uwzględnione na fakturze sprzedaży

Podatnik w celu ustalenia właściwej stawki VAT dla kosztów transportu musi w pierwszej kolejności ustalić podstawę opodatkowania. W przypadku sprzedaży wysyłkowej będzie nią obrót, na który składa się wartość netto towaru (kwota należna ze sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku) oraz całość świadczenia jakie należy się od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót może być powiększony o dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mogą wpływać na wysokość ceny, czyli kwotę należną dla sprzedawcy od nabywcy za dostarczone towary lub świadczone usługi pomniejszone o kwotę podatku należnego.  

Zgodnie z przepisami do podstawy opodatkowania wliczają się: 
  • podatki
  • cła i inne należności o podobnym charakterze
  • koszty dodatkowe, jak: prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia naliczane i pobierane przez sprzedawcę od nabywcy.
Oznacza to, że koszt transportu powinien być wliczony do podstawy opodatkowania i stanowić jedną całość ze sprzedawanym towarem i powinien być opodatkowany taką samą stawką podatku VAT. 

Koszty transportu na fakturze – różne stawki VAT 

Na fakturze VAT mogą być wyszczególnione towary o różnych stawkach podatku VAT. W przypadku kiedy na fakturze jest kilka pozycji z różnymi stawkami podatku, to stawki podatku powinny być przyporządkowane poszczególnym towarom, gdyż taka sama stawka musi być zastosowana zarówno do towaru, jak i do kosztu transportu z nim związanego. Na przykład: towarowi opodatkowanemu stawką 23% musi odpowiadać taka sama stawka przy kosztach transportu. 
Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku, sygn. 2461-IBPP2.4512.849.2016.1.WN

Koszty dodatkowe, między innymi, koszty przesyłki są jednym z poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtuje kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. Wynika z tego, że koszty wysyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów jako element świadczenia zasadniczego, winny zwiększać kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla sprzedawanych towarów. Jeżeli dostawa dotyczy towarów opodatkowanych według różnych stawek, to koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami.


Sposób ujęcia wydatków za transport towarów 

Sprzedawca ma prawo obciążyć kupującego kosztami wysyłki towaru.

Jeżeli faktura sprzedaży ma zawierać koszty transportu, to istnieją dwa sposoby na jego wykazanie:
  • koszty transportu ujmowane są jako osobna pozycja na fakturze. Koszt transportu musi być opodatkowany taką samą stawką jak sprzedawany towar, faktura zawiera 2 pozycje: nazwę towaru i koszt transportu
  • koszty transportu wliczone są w cenę sprzedawanego towaru, na fakturze jest tylko jedna pozycja, nazwa towaru z wliczoną ceną przesyłki.
Z takimi sposobami ujęcia kosztów transportu zgadzają się też organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 13 listopada 2015 roku, sygn. IPTPP3/4512-458/15-2BM napisał, że:

elementy faktury określone w przepisach prawa podatkowego nie są jedynymi, które mogą być zamieszczone na dokumencie faktury. Ustawodawca w żaden sposób nie ograniczył prawa podatnika do zamieszczania na fakturach dodatkowych informacji np. ujęcie poszczególnych elementów kosztów dokonanej dostawy towarów.
Mając zatem na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że dopuszczalne jest ujęcie na fakturze kosztów wysyłki formalnie w odrębnej pozycji od ceny towarów, ale opisanej jako integralna część towaru (stanowiąca jednolitą podstawę opodatkowania).

W odniesieniu do wysyłki towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej należy odnieść się do art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT, który wskazuje, że usługi pocztowe świadczone przez Pocztę Polską zwolnione są z podatku VAT, co oznacza, że na fakturze sprzedaży z poczty będzie uwzględniona stawka zwolniona. W działalności gospodarczej koszty transportu nie są objęte odrębną usługą. Jednocześnie jeżeli przedsiębiorca wysyła towar do klienta za pośrednictwem poczty, to nie może na fakturze zastosować do kosztów transportu, stawki zwolnionej. 

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych obowiązują podobne zasady. Koszty transportu mogą być wykazywane na fakturze osobno lub mogą zostać wliczone do kosztów towaru. W obu przypadkach obowiązuje taka sama stawka podatku od towarów i usług stosowana przy ryczałcie. Takiego samego zdania jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 22 maja 2014 roku, sygn. IPPB1/415-237/14-2/AM napisał między innymi, że:  

skoro przychód z dokonanej przez Wnioskodawczynię sprzedaży towarów podlega opodatkowaniu wskazaną we wniosku 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to również ta część uzyskanego przychodu, która odpowiada należności otrzymanej od nabywców towarów tytułem kosztów wysyłki również podlega opodatkowaniu ww. stawką ryczałtu.


Data publikacji: 2022-05-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU