Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21, Dz. U. z 2021 roku poz. 779). Nowela wprowadziła rozszerzoną odpowiedzialność producentów. odpady rozszerzona odpowiedzialnosc producentow

Koszty gospodarowania odpadami

W niektórych przypadkach wskazanych w przepisach, kosztami gospodarowania odpadami zostaje obciążony wprowadzający produkty do obrotu na terytorium kraju. Do kosztów tych zalicza są koszty związane:
 • z gromadzeniem danych dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu oraz zbieraniem i przetwarzaniem odpadów powstałych z produktów, a także sprawozdawczością w tym zakresie
 • z informowaniem posiadaczy odpadów powstałych z produktów o środkach służących zapobieganiu powstawania odpadów, zakładów zajmujących się ponownym użyciem i przygotowaniem do ponownego użycia, systemów zbierania odpadów oraz o sposobach zapobiegania zaśmiecaniu
 • z selektywnym zbieraniem odpadów powstałych z produktów, a w następnej kolejności kosztami ich transportu i przetwarzania oraz kosztami niezbędnymi do realizacji innych celów i zadań, o których mowa jest w odrębnych przepisach, które zostają pomniejszone o przychody z ponownego użycia, ze sprzedaży materiałów pochodzących z przetwarzania tych odpadów oraz w przypadku pobierania kaucji kosztami związanymi z nieodebraniem kaucji.
Koszty związane z gospodarowaniem odpadami, w tym z potrzebną infrastrukturą oraz jej eksploatacją ponoszą: pierwszy wytwórca odpadów lub obecny, ewentualnie poprzedni posiadacz odpadów. 

Jeżeli mamy do czynienia ze zbiorowym wypełnianiem obowiązków wynikających z systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów, które realizowane są przez podmiot będący reprezentantem wprowadzających dane produkty, to koszty należy zróżnicować w zależności od danego produktu lub grup podobnych produktów biorąc pod uwagę ich trwałość, przydatność do naprawy, ponownego ich użycia i recyklingu, a także obecności w nich substancji niebezpiecznych. Koszty podmiotów będących uczestnikami systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta ustala się w taki sposób, aby nie przekraczały kosztów potrzebnych do świadczenia usług gospodarowania odpadami.  

Co należy rozumieć przez rozszerzoną odpowiedzialność producentów?

Zgodnie z ustawą przez system rozszerzonej odpowiedzialności należy rozumieć zestaw środków jakie zostaną podjęte w celu zapewnienia podmiotom wprowadzającym różne produkty, również te znajdujące się w opakowaniach do ponoszenia odpowiedzialności finansowej i odpowiedzialności organizacyjnej na etapie, kiedy produkt staje się odpadem. System rozszerzonej odpowiedzialności polega na tym, że producenci, którzy wprowadzają produkty do obrotu na terytorium kraju i realizują swoje obowiązki samodzielnie lub przez podmioty, które realizują te obowiązki w ich imieniu i:
 • nie ograniczają wykonywania tych obowiązków do przypadków, kiedy zbieranie i przetwarzanie odpadów przynosi największe zyski
 • zapewniają odpowiednią dostępność systemu zbierania odpadów na obszarze, na którym wprowadzane są produkty do obrotu
 • posiadają środki finansowe oraz organizacyjne niezbędne do wykonywania tych obowiązków.
Dodatkowo obowiązkiem producentów jest stosowanie mechanizmów samokontroli, a w szczególności audytów związanych:
 • z zarządzaniem finansami przeznaczonymi na realizację obowiązków
 • z gromadzeniem danych i sporządzaniem sprawozdań dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu
 • ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów powstałych z tych produktów.
Producenci mają obowiązek udostępniać publicznie informacje o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami oraz realizacji obowiązków jakie zostały nałożone na producentów w tym zakresie. Jeżeli obowiązki te zostały nałożone na terytorium kraju na podmioty wyznaczone przez producenta, to te podmioty mają dodatkowo obowiązek udostępniania informacji o: 
 • strukturze własności i członkostwa tych podmiotów
 • wkładach finansowych wnoszonych przez podmioty wprowadzające te produkty do obrotu na terytorium kraju w stosunku do każdej tony produktu wprowadzonego do obrotu
 • procedurze wyboru podmiotów gospodarujących odpadami.

Sposoby zapobiegania powstawania odpadów w świetle odpowiedzialności producentów

Obowiązujące przepisy mówią, że podmioty podejmujące działania, które powodują lub mogą powodować powstanie odpadów powinni takie działania planować, projektować i prowadzić z użyciem takich sposobów produkcji lub form usług, a także surowców i materiałów, które mogłyby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać liczbę odpadów oraz ich negatywny wpływ na życie i zdrowie ludzi, na środowisko, także przy wytwarzaniu produktów podczas ich używania oraz po zakończeniu ich użycia. 

W nowelizacji ustawy o odpadach znalazł się katalog czynności pozwalających na zapobieganie powstawaniu odpadów. Ustawa określa na czym takie czynności powinny polegać. Zgodnie z nią podejmowane działania muszą obejmować swoim zakresem przynajmniej:
 • promowanie i wspieranie zrównoważonych modeli produkcji oraz konsumpcji
 • zachęcanie do projektowania, wytwarzania i korzystania z produktów, które są oszczędne w zasoby, trwałe, nadające się do naprawy, ponownego użycia, modernizacji, a także do nieskracania w sposób sztuczny cyklu życia produktów
 • zachęcanie do ponownego używania produktów i tworzenia systemów promujących ich naprawę oraz ponowne użycie, szczególnie w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów, mebli, opakowań oraz materiałów i produktów budowlanych
 • zmniejszenie powstawania odpadów w procesach związanych z produkcją przemysłową, wydobywaniem kopalin ze złóż oraz z wytwórczością, budową i rozbiórką z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik
 • zmniejszenie wytwarzania odpadów żywności w produkcji podstawowej, przetwórstwie i wytwarzaniu, w sprzedaży detalicznej i innej dystrybucji żywności oraz w usługach gastronomicznych i w gospodarstwach domowych
 • zmniejszanie powstawania odpadów szczególnie tych, które nie nadają się do przygotowania do ponownego użycia lub do recyklingu
 • wspieranie dostępności części zamiennych, instrukcji obsługi, informacji technicznych lub innych narzędzi, sprzętu lub oprogramowania pozwalających na naprawę i ponowne użycie produktów bez szkody dla ich jakości i bezpieczeństwa o ile nie prowadzi to do naruszenia prawa własności intelektualnej
 • zachęcanie do dokonywania darowizn produktów spożywczych oraz do innych form redystrybucji żywności z zachowaniem pierwszeństwa przeznaczania dla ludzi przed wykorzystaniem jako paszy dla zwierząt czy przetwarzaniem na produkty niespożywcze
 • promowanie zmniejszania zawartości substancji niebezpiecznych w materiałach i produktach
 • identyfikowanie produktów będących głównymi źródłami zaśmiecania szczególnie środowiska lądowego i morskiego oraz podejmowanie działań w celu zapobiegania powstawaniu odpadów pochodzących z tych produktów i zmniejszaniu ich liczby
 • dążenie do przeciwdziałania powstawaniu oraz przedostawaniu się odpadów do środowiska morskiego
 • opracowanie i wspieranie kampanii informacyjnych podnoszących poziom świadomości na temat zapobiegania powstawaniu odpadów i zaśmiecania.


Data publikacji: 2022-08-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU