Dla niektórych przedsiębiorców może wydawać się to szokujące, ale w naszym kraju wciąż najpopularniejszą umową cywilnoprawną jest umowa zlecenie. Sytuacja ta ma miejsce mimo zmian, które miały miejsce w przepisach prawa, w imię których wynagrodzenie jest zależne od wielkości minimalnego wynagrodzenia. Zmianom nie uległ obowiązek udzielania urlopu wypoczynkowego, bądź zapłaty za urlop, który nie został wykorzystany. Pracownicy zatrudnieni na umowę o zlecenia w dalszym ciągu nie dostają wynagrodzenia za czas w którym dotknęła ich choroba, a w przypadku zwolnienia z pracy nie mogą się oni posłużyć przepisami o ochronie przed wypowiedzeniem umowy. Każdy przedsiębiorca, oferujący ten typ umowy musi się liczyć z konsekwencją, iż pracownik może w każdej chwili odejść z pracy, bez wcześniejszego zawiadomienia o swojej decyzji. Z powyższych argumentów wynika, że umowa zlecenia ma swoje wady oraz zalety, przeczytaj artykuł, a poznasz więcej szczegółów.

umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego, a w związku z tym jest umową cywilnoprawną. Osoby, które zatrudnione są na podstawie umowy zlecenie nie posługują się przepisami Kodeksu pracy, a jedynie prawami o których mowa w zawartej z pracodawcą umowie.

Zastanówmy się jakie występują podobieństwa oraz różnice między poszczególnymi formami zatrudnienia.
Każdy pracodawca, który zawiera z pracownikiem umowę cywilnoprawną ma obowiązek chronić swoich zleceniobiorców. Oto więc pierwsze podobieństwo, rodzaj umowy nie ma znaczenia, gdyż każdy pracodawca musi zapewnić bezpieczne, a także higieniczne warunki pracy, zarówno dla pracowników, jak również dla zleceniobiorców.
Umowa zlecenie nakłada na pracownika obowiązek wykonania danej czynności prawnej na rzec pracodawcy, który wydał zlecenie. W trakcie wykonywanie umowy o zlecenie nie zawsze dojdzie do otrzymania konkretnych rezultatów, a liczy się praca, która została wykonana dla zleceniodawcy.
Umowę zlecenie należy sporządzić na piśmie, a następnie podpisać przez strony, których dotyczy, a więc zleceniodawcę i zleceniobiorcę.
Dużym plusem umowy zlecenie jest swoboda dotycząca zarówno miejsca, jak i czasu, a nawet sposobu w jaki dana praca będzie wykonywana.

Warto skorzystać: Bezpłatny wzór umowy zlecenia

W dniu 1 stycznia 2017 roku miała miejsce nowelizacja przepisów, w której została określona minimalna stawka wynagrodzenia i odnosi się ona zarówno do umów zlecenia, a jest ona podana w stawce godzinowej. Nowelizacja o której mowa obowiązuje wszystkich pracodawców, zarówno tych, którzy zawarli z pracownikami umowy przed 1 stycznia 2017 r., jak i po 1 stycznia 2017 r.
Stawka godzinowa, a raczej jej wysokość ma bezpośredni związek z wysokością minimalnego wynagrodzenia za wykonaną pracę, a co za tym idzie, jeśli wysokość tego wynagrodzenia się zmieni to stawka też pójdzie w górę.

Minimalna stawka godzinowa na rok 2020 to 17,00 zł brutto za godzinę.
Minimalna stawka godzinowa pociąga za sobą pewne konsekwencje, a mianowicie ewidencję czasu, który został przepracowany przez pracownika.
Ewidencja o której mowa musi być dostępna dla organów kontrolnych, które w każdej chwili mogą wykazać chęć sprawdzenia czy przepisy, które odnoszą się do minimalnej stawki godzinowej są przez zleceniodawcę przestrzegane.

Składki na ubezpieczenie to kolejne zagadnienie, które weźmiemy pod uwagę omawiając umowę zlecenie.
Umowa zlecenia pociąga za sobą obowiązek naliczania, a także odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS-u. Pracodawca nie musi odprowadzać wspomnianych składek tylko i wyłącznie w sytuacji, jeśli pracownik ma już inne tytuły do ubezpieczenia, a ich kwota równa się minimalnej krajowej, albo ją przewyższa. Jeśli ta sytuacja ma miejsce, pracodawca płaci jedynie składkę zdrowotną.

Warto zapamiętać, że jeśli pracodawca zatrudnia studenta do 26 lat to nie ma konieczności opłacania, a także zgłaszania go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Jeżeli nie istnieją podstawy do zwolnienia pracodawcy z płacenia składek, należy zgłosić się do ZUS-u w terminie nie przekraczającym 7 dni od rozpoczęcia umowy zlecenia. Zgłoszenie to musi mieć formę formularza ZUS-ZUA.

Przedsiębiorca oprócz obowiązkowych ubezpieczeń społecznych może również zdecydować się na ubezpieczenie chorobowe, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym.
Jeśli przedsiębiorca zatrudnia już pracownika na umowę o pracę, a następnie zwiąże się z nim na umowę zlecenia, w tej sytuacji zleceniobiorcę obowiązują wszystkie ubezpieczenia, zarówno społeczne, jak i zdrowotne, wynikające z zawartej umowy zlecenie.

Czytej też: Jak sporządzić Umowę o pracę?

W kolejnym rozdziale, rozpatrzymy zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika, który występuje przy umowie zlecenie.
Wynagrodzenia, które powstają na podstawie umowy zlecenie uwarunkowane są naliczaniem, a w dalszej kolejności odprowadzaniem zaliczki na podatek dochodowy. Aby obliczyć wspomnianą zaliczkę należy pomniejszyć przychód o koszty uzyskania przychodów, a także odjąć składki, które zostały poniesione na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, oczywiście w sytuacji, gdy ubezpieczenia te zostały opłacone.
Deklaracja podatkowa nie musi być składana każdego miesiąca, należy jednak każdego miesiąca obliczać, a także uiścić zaliczkę na podatek dochodowy w terminie nieprzekraczającym 20. dnia każdego miesiąca, która dotyczy miesiąca poprzedniego.
Zleceniobiorcy mają obowiązek otrzymywać informację PIT-11. Dokument o którym mowa, stanowi podstawę do rozliczenia rocznego.

Z jakich uprawnień może korzystać pracownik zatrudniony na umowę zlecenie?
Niestety, pracownik zatrudniony na umowę zlecenie nie posiada wielu korzyści z niej płynących, w przeciwieństwie do umowy o pracę. W umowie o pracę mamy do czynienia z konkretnymi terminami wypowiedzenia umowy, pracownikowi przysługują urlopy wypoczynkowe, a także wynagrodzenia za czas choroby, pracownik dostaje świadczenia, dodatki za pracę, która była wykonana w tak zwanych nadgodzinach, których niezapłacenie może przenieść sprawę do sądu.
Osoby, które podpisały umowę zlecenie nie mają do dyspozycji wymienionych przywilejów.

Zleceniobiorcy, zatrudnieni na umowę zlecenie nie mogą wliczyć jej do stażu pracy, a co za tym idzie, ciągłość zatrudnienia stoi pod znakiem zapytania.
Umowa zlecenie jest korzystna tylko i wyłącznie dla pracodawcy, gdyż brak w niej zobowiązań, a pracownik nie spełniający oczekiwań zleceniodawcy może pożegnać się z pracą z dnia na dzień.
Nie warto zapominać, że prawo odejścia z pracy w trybie natychmiastowym ma również zleceniobiorca.

Warto zwrócić uwagę na spełnianie kryteriów stosunku pracy, gdyż nie wypełnienie ich może przysłużyć się do wykorzystania przez zleceniodawcę.
Do kryteriów o których mowa zalicza się:
- stałe miejsce oraz godziny w jakich praca będzie wykonywana,
- wykonywanie pracy w podporządkowaniu służbowym, a także organizacyjnym,
- bezwzględny wymóg osobistego świadczenia pracy.

Umowa zlecenie, która określa wykonywanie pracy w warunkach podporządkowania, a także we własnej osobie i odpłatnie, we wskazanym miejscu, a także czasie to mamy tak naprawdę do czynienia z umową o pracę.

W tym momencie warto wspomnieć, jeśli umowa zlecenie spełnia kryteria o którym mowa powyżej to ma miejsce wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Wykroczenie to oczywiście popełnia pracodawca. Wykroczenie to może zostać zauważone przez inspektora kontrolującego, a ta sytuacja zmusza pracodawcę do podpisania umowy o pracę z pracownikiem za czas już przepracowany, ale nie tylko. Pracodawca będzie również musiał uiścić wszystkie należności, wynikające ze stosunku pracy, zaległe wynagrodzenie urlopowe, wszystkie przepracowane nadgodziny oraz wyrównać minimalne wynagrodzenie.

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-27
Data publikacji: 2018-06-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU