Jednym z obowiązków każdego przedsiębiorcy jest prowadzenie księgowości. Przeważnie sprawy księgowe powierzane są profesjonalnym księgowym. Przedsiębiorca gromadzi dokumenty księgowe i na ich podstawie tworzone są później zapisy księgowe. klasyfikacja dokumentow ksiegowych

Czym są dokumenty księgowe?

Dokumenty księgowe wystawiane są w celu dokumentowania różnych zdarzeń gospodarczych mających miejsce w firmie. Obowiązkowo powinny zostać sporządzone w języku polskim, nawet wtedy kiedy dotyczą transakcji przeprowadzanych z podmiotami zagranicznymi. Jeżeli zostaną wystawione w obcym języku, to muszą zostać przetłumaczone na polski język.

Do dowodów księgowych zaliczane są różne dokumenty odpowiednio sklasyfikowane, które powinny być jasne i czytelne oraz zawierać obowiązkowe elementy, jak np.:
 • nazwa dowodu
 • kolejny numer dowodu
 • nazwy stron transakcji
 • adresy stron transakcji
 • numery NIP każdej ze stron
 • data wystawienia dokumentu
 • data wystąpienia zdarzenia gospodarczego
 • przedmiot transakcji
 • ilość
 • miara jednostki
 • cena jednostkowa netto
 • wartość netto i brutto
 • opis operacji gospodarczej
 • podpisy stron.

Podział dokumentów księgowych 

Dokumenty księgowe można podzielić w różny sposób w zależności od kryteriów wziętych pod uwagę. 

1. Podział ze względu na pochodzenie:
 • dowody własne zewnętrzne – dokumenty przeznaczone dla kontrahentów firmy i przekazywane im w oryginale, jak np. faktury
 • dowody wewnętrzne – rejestrują zdarzenia gospodarcze jakie mają miejsce wewnątrz firmy w wyniku przeprowadzonych operacji
 • dowody źródłowe obce – dowody otrzymane od kontrahentów, które dokumentują fakt zakupu określonych towarów lub usług. 
2. Podział ze względu na przeznaczenie 
 • dowody zbiorcze – służą do łącznego księgowania zbioru dowodów księgowych, należą do nich wszystkie posiadane dokumenty źródłowe wchodzące w skład dowodu
 • dowody korygujące – służą do korekty wcześniejszych, błędnych zapisów, wykorzystuje się je do korygowania nieprawidłowo sporządzonych dokumentów VAT
 • dokumenty rozliczeniowe – sporządzane są w sytuacji kiedy zachodzi potrzeba dokonania zapisów zgodnie z nowymi kryteriami klasyfikacyjnymi, jak np. sprzedawanych produktów. 
Czasami, w niektórych sytuacjach trzeba sporządzić tzw. dokumenty zastępcze. Taka sytuacja ma miejsce kiedy brak jest dokumentów źródłowych. Wtedy księgowanie odbywa się na ich podstawie.

 
Podział dokumentów księgowych – inne kryteria

Dokumenty księgowe mogą zostać podzielone również ze względu na:
 • sposób dokumentowania stanu środków i zobowiązań firmy na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dowody tworzone są na podstawie sporządzonego spisu z natury
 • sposób opierający się na zmianach zachodzących w określonym czasie w strukturze posiadanych aktywów oraz ciążących na podmiocie zobowiązań. W tej grupie prowadzona jest ewidencja przebiegu procesu produkcji, ewidencja działalności handlowej lub usługowej. Wyróżnia się także ewidencję środków trwałych, gospodarki magazynowej, działalności finansowej, pracy i płac
 • dane dotyczące zmian w posiadanych aktywach i zobowiązaniach jakie notowane są na ostatni dzień danego roku obrachunkowego, a także na ostatni dzień prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku jej likwidacji.

Inna klasyfikacja dowodów księgowych

Do prowadzenia ewidencji księgowej wykorzystywane są również inne dokumenty, jak między innymi: 
 • polecenia księgowania
 • dokumenty wtórne
 • dokumenty zbiorcze
 • dokumenty zastępcze
 • rozdzielniki
 • inne dokumenty stanowiące podstawę księgowania w określonych przypadkach.
Dowody księgowe mogą zostać sklasyfikowane ze względu na:
 • podstawę sporządzania
 • jednostki sporządzające – dowody własne i obce
Dowody obce, to dowody wystawione przez inne podmioty, jak np. faktura zakupu. Z kolei do dowodów własnych należy np. polecenie księgowania. Dowody te wystawiane są przez własną jednostkę
 • przeznaczenie – dowody wewnętrzne sporządzane na własne potrzeby i dowody zewnętrzne sporządzane dla innych jednostek 
 • rodzaj przedmiotu ewidencji księgowej – dowody pierwotne i wtórne
Pierwotne dowody księgowe, czyli dowody źródłowe służą do ewidencjonowania po raz pierwszy transakcji gospodarczych. Z kolei dowody wtórne wystawiane są do dowodów pierwotnych. Zalicza się do nich np. raport kasowy

Podział dowodów zewnętrznych ze względu na rodzaj przedmiotu ewidencji księgowej

 • dowody sprzedaży – np. faktury sprzedaży, zaliczki
 • dowody zakupu – faktury zakupu, rachunki
 • dowody magazynowe – zawierają zapisy dotyczące pracy magazynu, między innymi: przyjęcia zewnętrzne i wewnętrzne (PZ i WZ), przyjęcie oraz rozchód wewnętrzny (PW i RW) lub MM, czyli przesunięcie magazynowe
 • dowody operacji na środkach trwałych – dowód przyjęcia środka trwałego (OT), dowód likwidacji środka trwałego (LT), przekazanie środka trwałego (PT) 
 • dowody kasowe służą do rejestracji zmiany środków na kasie, jak np. KW, KP lub potwierdzające stan środków (RK)
 • dowody bankowe związane z operacjami bankowymi, np. WB.


Data publikacji: 2022-04-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU