Przedsiębiorcy dokonujący Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT) muszą posiadać wszystkie niezbędne dokumenty, które będą potwierdzały daną transakcję i uprawniały do zastosowania stawki zerowej VAT. dokumenty potwierdzajace WDT

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT)

oznacza wywóz towarów z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a następnie ich sprzedaż nabywcy z UE zidentyfikowanego na podstawie numeru VAT UE. WDT objęte jest zerową stawką VAT o ile dostawca posiada dowody potwierdzające, że dokonuje takiej transakcji. 

Podstawowy warunek jaki musi zostać spełniony to posiadanie numeru VAT UE przez dostawcę towaru i nabywcę (kontrahenta z innego państwa członkowskiego). Na stronie internetowej Komisji Europejskiej znajduje się wyszukiwarka dzięki, której można zweryfikować europejski status podatnika

Dokumenty potwierdzające WDT

Przedsiębiorca przed złożeniem deklaracji podatkowej powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Jeżeli dyspozycję wywozu towarów otrzymał tzw. podmiot trzeci, to dokumentami potwierdzającymi WDT będą:
 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika, który odpowiada za wywóz towarów z terytorium kraju potwierdzające, że towary zostały dostarczone do innego państwa członkowskiego
 • kopia faktury
 • specyfikacja poszczególnych sztuk załadunku.
Przeważnie jest tak, że przedsiębiorcy, którzy dokonują WDT posiadają jedynie kopię listu przewozowego. Niestety nie jest to wystarczający dowód, ponieważ taka kopia nie jest dowodem na to, że towary zostały dostarczone do miejsca przeznaczenia. Stanowi jedynie dowód na zawarcie umowy przewozu danych towarów. 

Dokumenty potwierdzające WDT przy samodzielnym transporcie

Jeżeli WDT realizuje sam dostawca lub nabywca wykorzystując przy tym własne środki transportu, to dodatkowo oprócz kopii faktury i specyfikacji ładunku, dostawca powinien posiadać dokument zawierający przynajmniej:
 • imię i nazwisko lub nazwę wraz z adresem siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika, który dokonuje WDT oraz nabywcy towarów
 • adres, pod który mają być dostarczone towary o ile jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy
 • nazwy towarów i ich ilości
 • potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w miejscu znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
 • rodzaj środka transportu, którym wywożone są towary, jego numer rejestracyjny bądź numer lotu.
Z kolei jeżeli nabywca dokonuje wywozu nowych środków transportu nie używając przy tym innych środków transportu, to w takiej sytuacji oprócz kopii faktury WDT i szczegółowej specyfikacji ładunku musi posiadać dodatkowy dokument zawierający niezbędne informacje:
 • na podstawie, których można łatwo zidentyfikować podatnika dokonującego dostawę oraz nabywcę, jak również przedmiot dostawy jako nowy środek transportu
 • datę dostawy
 • podpisy podatnika i nabywcy
 • oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni licząc od dnia dostawy
 • pouczenie nabywcy o skutkach jakie mu grożą za niewywiązanie się z obowiązku podpisania oświadczenia „dokumentu wywozu”.

Pozostałe dokumenty WDT

Jeżeli wymienione wyżej dokumenty okażą się niewystarczające, aby można było jednoznacznie stwierdzić, że towary zostały dostarczone do nabywcy, to w takiej sytuacji dowodem mogą być inne dokumenty potwierdzające wykonanie WDT, takie jak:
 • korespondencja handlowa dostawcy z nabywcą, w tym także złożone zamówienie
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu
 • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
 • dokument potwierdzający zapłatę za towar z wyłączeniem sytuacji kiedy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie realizowane jest w innej formie. Wtedy wymagany jest inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania.

WDT, a podatek VAT

Możliwość zastosowania przez podatnika zerowej stawki podatku VAT zależy od tego w posiadaniu jakich dokumentów jest podatnik. Czy wskazują one jednoznacznie na realizację wywozu towarów poza terytorium Polski. Dowodem będzie każdy dokument, który spełni wymieniony wymóg, również taki przesłany za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 
Ze stawki VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów skorzysta podatnik, który niekoniecznie będzie w posiadaniu wszystkich podstawowych dokumentów. Może uzupełnić je innymi dodatkowymi dokumentami lub dowodami, które zebrane razem będą potwierdzały, że WDT zostało faktycznie zrealizowane.


Data publikacji: 2021-06-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU