Obecnie każdy początkujący przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z ulg przeznaczonych dla nowych firm. Jedną z bardziej znanych jest ulga dla nowych firm z 24-miesięcznym okresem obowiązywania. W ramach tej ulgi przedsiębiorca opłaca preferencyjne składki ZUS w dużo niższej wysokości. Po upływie okresu przewidzianego na ulgę przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty składek w wyższej standardowej wysokości. Dodatkowo musi dopełnić kilku istotnych formalności. koniec preferencyjnych skladek zus, przejscie na pełny zus

Dwuletni preferencyjny okres opłacania składek ZUS (art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

Możliwość skorzystania z ulgi dla nowych firm wymaga spełnienia kilku warunków:
 • przedsiębiorca nie może prowadzić działalności w okresie ostatnich 5 lat (60 miesięcy)
 • przedsiębiorca nie mógł w poprzednim roku ani obecnie być zatrudniony na umowę o pracę w firmie prowadzącej działalność w tej samej branży.
Czas trwania preferencyjnego ZUS-u wynosi pełne 24 miesiące liczone od momentu rozpoczęcia działalności, co oznacza, że jeżeli przedsiębiorca rozpocznie działalność 1 dnia miesiąca, to opłacanie pełnych składek rozpoczyna po upływie 24 miesięcy liczonych od danego miesiąca. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca zacznie prowadzić działalność w trakcie miesiąca, to pierwszy niepełny miesiąc nie jest wliczany do podstawowego okresu preferencyjnego. 

Wymiar składek w pierwszym okresie od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej
1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 pojęcie pracownika ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. 
2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób, które: 
1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 10 września 2021 roku. Skorzystał z możliwości opłacania składek ZUS w preferencyjnej wysokości. Będzie je opłacał do 30 września 2023 roku. Od jakiego miesiąca będzie musiał opłacać pełny ZUS?

Odpowiedź:
Przedsiębiorca zacznie opłacać pełne składki począwszy od października 2023 roku. Pierwszą wyższą składkę zapłaci w listopadzie 2023 roku. 

Zakończenie okresu zapłaty składek preferencyjnych ZUS – formalności 

Po zakończonym preferencyjnym okresie opłacania składek zusowskich przedsiębiorca musi przejść na pełne składki ubezpieczeniowe. Przejście nie następuje automatycznie, dlatego w tym celu przedsiębiorca musi dopełnić kilku ważnych formalności. 
 • złożenie w ZUS-ie druku ZUS ZWUA – wyrejestrowanie
  Na formularzu musi wskazać termin zakończenia płacenia niższej składki. Wyrejestrowanie następuje na podstawie kodu ubezpieczenia 05 70 xx. Przedsiębiorca ma na wykonanie tej czynności 7 dni licząc od daty utraty prawa do składek preferencyjnych
 • złożenie formularza ZUS ZUA – rejestracja płatnika składek ZUS 
  Przedsiębiorca musi wskazać w nim termin, od którego będzie opłacał składki w pełnej wysokości. Należy wskazać tytuł ubezpieczenia (standardowy duży ZUS) z kodem 05 10 xx lub (mały ZUS Plus) z kodem 05 90 xx. Formularz należy złożyć w terminie 7 dni od momentu obowiązywania wyższych składek ubezpieczeniowych
 • złożenie deklaracji ZUS DRA – druk składa się za pierwszy miesiąc opłacania składek w wyższej, standardowej wysokości lub zapłaty składek od dochodu
  Za pomocą tego druku przedsiębiorca wskazuje podstawę do wyliczenia składek. Formularz musi złożyć najpóźniej w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, przykładowo do 10 marca za miesiąc luty. Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników składa druk ZUS DRA w terminie do 15 dnia następnego miesiąca
Powyższe formularze ZUS przedsiębiorca składa samodzielnie, chyba że korzysta z usług biura rachunkowego, to w takiej sytuacji czynności te wykonuje pracownik biura w jego imieniu. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest pilnowanie terminu przejścia z preferencyjnych składek na pełen ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest zobowiązany do informowania przedsiębiorców o zakończeniu okresu preferencyjnego. Korzystanie z preferencji po upływie terminu jest bezprawne i może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami w postaci uregulowania zaległości, a czasami nawet z dodatkową opłatą w wysokości 100% zaległych składek.


Data publikacji: 2023-04-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU