Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą może skorzystać z ulg lub innych rozwiązań ułatwiających prowadzenie firmy, jak np.: obniżenie wysokości składek do ZUS-u. preferencyjny zus fundusz pracy

Preferencyjne składki na ZUS

Obecnie przedsiębiorcy, którzy zakładają działalność gospodarczą mogą skorzystać z możliwości opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne w ZUS-ie przez okres 24 miesięcy począwszy od pierwszego dnia rozpoczęcia działalności lub zakończenia ulgi na start

Mały ZUS

nie jest dla każdego nowego przedsiębiorcy. Nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy:
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy prowadzili działalność gospodarczą. Od zakończenia wykonywania poprzedniej działalności musi upłynąć 5 lat. Dopiero po tym okresie przedsiębiorca zakładający ponownie firmę może liczyć na preferencyjne składki ZUS
 • prowadzą działalność na rzecz byłego pracodawcy
 • w bieżącym lub poprzednim roku byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i wykonywali takie same czynności, które obecnie będą wykonywać w działalności
 • prowadzili działalność jako wspólnik spółki cywilnej i teraz zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą, a składki ZUS z nowej działalności będą stanowić minimalne składki w wysokości 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Obniżone składki na ZUS, a zwolnienie z opłacania FP

Przedsiębiorca, który opłaca składki preferencyjne na ZUS nie musi koniecznie regulować składek na Fundusz Pracy. Składki ustalane są od kwot, które w okresie miesiąca stanowią łącznie przynajmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia jakie każdego roku ogłaszane jest na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi 3 010 zł brutto. 

Obniżone składki na ZUS, a składka na FP

Nie każdy przedsiębiorca, nawet jeżeli korzysta ze składek preferencyjnych na ZUS może być zwolniony z opłaty na Fundusz Pracy. Obowiązek zapłaty składki na FP ma:
 • przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie uzyskuje dochód z umowy zlecenia przy łącznej kwocie podstawy wymiaru składek przekraczających wysokość minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku - 3 010 zł brutto)
  Jeżeli podstawa wymiaru obniżonych składek na ZUS w 2022 roku wynosi 903 zł, a dochód z umowy zlecenia 2 200 zł, to podstawa wymiaru składek po połączeniu obu dochodów będzie w wysokości 3 103 zł, co jest kwotą wyższą od minimalnego wynagrodzenia. Z tego powodu przedsiębiorca ma obowiązek opłacić składkę na Fundusz Pracy wynikającą z działalności, a zleceniodawca, z którym przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia także musi odprowadzić od tej umowy składkę na Fundusz Pracy.
 • przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę na kwotę 2 107 zł brutto
  W tym przypadku przedsiębiorca również nie jest zwolniony z zapłaty na Fundusz Pracy z tytułu prowadzonej działalności pomimo, że opłaca składki preferencyjne na ZUS. Obowiązek zapłaty składki na FP ma też pracodawca przedsiębiorcy z tytułu umowy o pracę. Dochód z umowy o pracę 2 107 zł + podstawa wymiaru składek preferencyjnych na ZUS 903 zł, co daje łącznie 3 010 zł. Jest to kwota równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. 
  W przypadku kiedy przedsiębiorca podlega obowiązkowi zapłaty składek emerytalnych i rentowych z kilku tytułów, to ma obowiązek zapłaty składki na Fundusz Pracy, ponieważ łączna kwota ze wszystkich tytułów, która będzie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe może być równa lub wyższa kwocie minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego każdego roku na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Przedsiębiorcy, kobiety w wieku przynajmniej 55 lat oraz mężczyźni w wieku co najmniej 60 lat zwolnieni są z opłacania składki na Fundusz Pracy niezależnie od wysokości wszystkich osiąganych dochodów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne. 

Obniżone składki na ZUS, umowa zlecenia bez składek na Fundusz Pracy

Przedsiębiorca prowadzi swoją pierwszą działalność gospodarczą i ma prawo opłacać składki na ZUS w obniżonej wysokości. Jednocześnie jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia i osiąga miesięczny dochód w wysokości 2 200 zł brutto. Z zasady powinien opłacić składkę na FP (wynika to z łącznego dochodu – 3 103 zł), ale zleceniodawca jednocześnie zatrudnia 3 osoby na umowę zlecenia, gdzie dwie z nich przekraczają kwotę minimalnego wynagrodzenia. Zleceniodawca jest osobą fizyczną i to są jego jedyni pracownicy. Nie zatrudnia osób na umowę o pracę. 
W sytuacji kiedy zleceniodawca zatrudnia tylko osoby na umowę zlecenia i nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, to jest zwolniony z opłacania składki na Fundusz Pracy i nie ma znaczenia, że wynagrodzenia zleceniobiorców przekraczają kwotę minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Jednocześnie przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ma obowiązek naliczyć składkę na Fundusz Pracy nawet jeżeli jego zleceniodawca zwolniony jest z jej naliczania i zapłaty do ZUS-u.

Ostatnia aktualizacja: 2022-06-02
Data publikacji: 2021-03-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU