Od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady dotyczące wyliczania zaliczek na podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Informacje na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. zaliczka na podatek dochodowy 2022

Kogo dotyczy zaliczka na podatek?

Art. 31 ustawy o PIT mówi, że:

osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane (…) zakładami pracy, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.


Zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy za 2019 rok

Od 1 października 2019 r. zmieniła się wysokość stawki podatku dochodowego, która została obniżona z 18% na 17%. Do końca 2019 r. obowiązywały przepisy przejściowe, gdzie stawka została obliczona na 17,75%. 

Do zaliczek opłaconych w 2019 r. zostały zastosowane poniższe zasady (art. 6 z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw):
  • zaliczki za wynagrodzenie otrzymane do końca września 2019 r. są wyliczane wg dotychczasowych zasad
  • od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku stosuje się stawkę 17% zamiast 18%.
Na wniosek podatnika istnieje możliwość zastosowania stawki 17,75% zamiast 17%.

Zaliczka na podatek dochodowy w 2021 r. 

W 2021r. podobnie jak w latach poprzednich obowiązują dwa progi podatkowe:
  • dochody do kwoty 85 528 zł – 17%
  • dochody powyżej kwoty 85 528 zł – 32%
Jednocześnie kwota zmniejszająca podatek została ustalona na 525,12 zł.

Zmianie uległy również stosowane wyliczenia podatkowe. I tak, pracownik, który w danych miesiącach osiągnął dochód mieszczący się w pierwszym progu podatkowym będzie miał naliczony podatek w wysokości 17%. W miesiącu, w którym przekroczy pierwszy próg podatkowy zostanie mu naliczony podatek 17% od części dochodów, które się w nim znalazły. Od pozostałego dochodu podatek wyniesie 32%. W następnym miesiącu zaliczki będą liczone od 32%.

Zaliczki na podatek dochodowy w 2022 r. 

W 2022 r.  po reformie Polski Ład obowiązują dwa progi podatkowe, kóre zostały podwyższone:
  • dochody do kwoty 120 000 zł: 17% - 5 100 zł (kwota zmniejszająca podatek)
  • dochody powyżej kwoty 120 00 zł: 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.
Kwota wolna od podatku to 30 000 zł, więc kwota zmniejszająca podatek wynosi 5 100 zł.

Data publikacji: 2020-02-17, autor: FakturaXL
Ostatnia aktualizacja: 2022-02-08

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Anonim
18 Wrzesień 2020

jakie zaliczki od zysków w Spólkach komandytowych ? czy trzeba wysyłac deklaracje ?