Zgłoszenie do ZUS-u odbywa się za pomocą deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZUA (przeznaczona dla osób opłacających składki społeczne i składkę zdrowotną) oraz ZUS ZZA (dla osób opłacających tylko składkę zdrowotną). Czasami do wypełnianych deklaracji może zakraść się błąd, który należy poprawić za pomocą korekty. korekta danych ZUS

Korekta deklaracji zgłoszeniowych – dane identyfikacyjne

W przypadku podania błędnych danych identyfikacyjnych na deklaracjach ZZA i ZUA, jak: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu należy po zauważeniu błędu niezwłocznie złożyć korektę na druku ZUS ZIUA (zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej). 

PRZYKŁAD 1
W wysłanym zgłoszeniu ZUS ZUA zostało podane błędnie pierwsze imię zgłaszanej osoby, zostały pomylone litery, tzw. literówka. 
Błąd należy poprawić na druku ZUS ZIUA dokonując korekty. W bloku III formularza „Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej” należy wpisać błędne imię, a następnie w bloku IV „Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej” wpisuje się poprawne dane. 
Błędy w imieniu i nazwisku mogą też zostać zaktualizowane automatycznie za pomocą danych z rejestru PESEL. W tym momencie do kartoteki ubezpieczonego wpływają prawidłowe, zmienione dane, a te z formularza stają się nieaktualne. Jeżeli osoba zostanie zgłoszona do ubezpieczenia bez numeru PESEL, to należy złożyć druk ZUS ZIUA. 

Korekta deklaracji zgłoszeniowych – dane ewidencyjne i adresowe

Podane błędne dane ewidencyjne osoby ubezpieczonej, takie jak: drugie imię, nazwisko rodowe, obywatelstwo, płeć lub dane adresowe należy poprawić na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA w trybie korekty. W bloku I „Dane organizacyjne” należy wpisać cyfrę 2, co oznacza korektę. 

PRZYKŁAD 2
W deklaracji ZUS ZZA został podany błędny adres zamieszkania, został niepoprawnie wpisany numer domu. W celu poprawienia błędu należy złożyć formularz ZZA z poprawnymi danymi w trybie korekty. 

Korekta deklaracji zgłoszeniowych (ZUS ZWUA)

Druk ZUS ZWUA stosuje się w sytuacji kiedy w deklaracjach ZUS ZUA lub ZZA został błędnie podany:
 • termin objęcia ubezpieczeniami
 • kod tytułu ubezpieczenia
 • rodzaj ubezpieczeń.
W celu wykonania korekty wymienionych błędów należy:
 • złożyć wyrejestrowanie z ubezpieczeń z dniem błędnego zgłoszenia (deklaracja ZUS ZWUA)
 • jeszcze raz wypełnić druk ZUS ZUA lub ZUS ZZA podając prawidłowe dane.
PRZYKŁAD 3
Zleceniobiorca został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA z błędną datą 10 września 2020 roku. Umowa zlecenia została podpisana w dniu 11 sierpnia 2020 roku i z taką datą osoba powinna zostać zgłoszona do ubezpieczenia. Celem korekty należy:
 • wypełnić druk ZUS ZWUA, na którym należy podać datę wyrejestrowania wpisując błędną datę zgłoszenia (10 września 2020 roku)
 • złożyć do ZUS-u druk ZUS ZUA z poprawną datą 11 sierpnia 2020 roku.
PRZYKŁAD 4 
Formularz ZUS ZZA został złożony z błędnym kodem ubezpieczenia (05 70 xx). Prawidłowy kod to: 05 10 xx. W takiej sytuacji należy:
 • dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA podając nieprawidłowy kod 05 70 xx. Datą wyrejestrowania z ubezpieczeń powinna być data podana w ZZA (data powstania obowiązku ubezpieczeń). Należy podać też kod przyczyny wyrejestrowania. W tym przypadku będzie to: 600 – „Inna przyczyna wyrejestrowania”
 • wypełnić deklarację ZUS ZZA z prawidłowym kodem 05 10 xx.
PRZYKŁAD 5
Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia została zgłoszona do ubezpieczenia na druku ZUS ZUA z datą 11 września 2020 roku. Zleceniobiorca dodatkowo zatrudniony był na umowę o pracę z wynagrodzeniem wyższym od minimalnego. Zleceniobiorca powinien być zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.
Korekty należy dokonać następująco: 
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z datą wyrejestrowania 11 września 2020 roku
 • wypełnienie i złożenie druku ZUS ZZA z datą 11 września 2020 roku. 

Korekta deklaracji zgłoszeniowych składanych za członka rodziny

Dane członka rodziny osoby ubezpieczonej należy skorygować za pomocą formularza ZUS ZCNA.
W deklaracji zgłoszeniowej należy:
 • wyrejestrować członka rodziny na druku ZCNA
 • ponownie zgłosić członka rodziny z poprawnymi danymi.
PRZYKŁAD 6 
Dziecko pracownika zostało zgłoszone do ubezpieczenia z błędnym imieniem z datą 1 września 2020 roku. W takiej sytuacji należy:
 • złożyć wyrejestrowanie na druku ZCNA z błędnym imieniem z datą 1 września 2020 roku
 • złożenie ponownego zgłoszenia na druku ZCNA, na którym wprowadza się prawidłowe imię oraz datę 1 września 2020 roku. 

Podsumowanie

Dane przekazywane do ZUS na deklaracjach ubezpieczeniowych muszą być poprawne. W przypadku kiedy zdarzy się pomyłka i deklaracja będzie zawierała błędy należy je poprawić w terminie 7 dni od momentu zauważenia pomyłki przez sporządzenie korekty na odpowiednim druku i przekazania jej do ZUS-u.


Data publikacji: 2021-08-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU