Jednym z obowiązków pracodawcy jest terminowa wypłata wynagrodzenia pracownikowi za wykonaną pracę. Wysokość wynagrodzenia musi być określona w umowie o pracę, a każda zmiana wysokości w aneksie do umowy. W sytuacji, kiedy pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia, to pracownik może dochodzić swoich praw na kilka sposobów. brak wyplaty wynagrodzenia w terminie

Terminowa wypłata wynagrodzenia 

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest wypłata wynagrodzenia w terminie. Zgodnie z Kodeksem pracy każdemu pracownikowi za wykonaną pracę należy się wynagrodzenie, które powinno być mu wypłacone przynajmniej raz w miesiącu.

Przedsiębiorca ma obowiązki związane z wynagrodzeniem, do których należą:
  • regularne i terminowe wypłaty wynagrodzenia w odpowiedniej kwocie
  • wypłata wynagrodzenia w wysokości odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy oraz kwalifikacji pracownika
  • wypłata wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu w stałym terminie
  • wypłata wynagrodzenia z dołu w ustalonej wysokości z zastrzeżeniem, że czas ten nie może być dłuższy niż pierwsze 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
Przedsiębiorca absolutnie musi wywiązać się ze swoich obowiązków, ponieważ jeżeli tego nie zrobi, to musi liczyć się z poniesieniem szeregu konsekwencji. Brak wypłaty wynagrodzenie w terminie uważane jest za przestępstwo (art. 218 Kodeksu karnego), za które grożą odpowiednie kary. 

Kontrola pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy 

W sytuacji, kiedy pracownik w ustalonym dniu nie otrzyma wynagrodzenia lub innego świadczenia na konto, to ma prawo zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. Skargę powinien złożyć osobiście lub w formie pisemnej drogą pocztową lub elektroniczną. Wniesienie sprawy może mieć charakter anonimowy. Zawsze w takiej sytuacji podejmowana jest kontrola w danym zakładzie pracy, podczas której kontrolerzy nie mają prawa ujawnić danych pracownika, który złożył skargę, chyba, że sam pracownik wyrazi na to zgodę. 

Celem kontroli jest sprawdzenie, czy faktycznie zostało popełnione przestępstwo. Pod uwagę brana jest też częstotliwość jego popełnienia. Chodzi o to, czy prawa pracownika zostały naruszone jednorazowo, czy też zdarza się to często i jest przemyślanym działaniem. Z reguły kontrola kończy się wydaniem nakazu natychmiastowej wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia jakie przysługuje pracownikowi. Jeżeli podczas kontroli, inspektor stwierdzi, że miało miejsce ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę, to ma prawo nałożyć na niego karę upomnienia lub grzywny. 

Wniesienie do sądu skargi o wypłatę wynagrodzenia oraz innych zaległych świadczeń

Pracownik, który nie otrzyma w terminie wynagrodzenia ma prawo wnieść do sądu pracy skargę na pracodawcę. Takie prawo przysługuje zarówno pracownikowi, który jest zatrudniony w danym zakładzie pracy lub osobie, która nie świadczy już stosunku pracy dla danego pracodawcy. Sądem właściwym do złożenia pozwu jest sąd odpowiedni dla siedziby firmy lub miejsca, w którym była świadczona praca. Pozew składa sam pracownik osobiście lub wyznaczony w tym celu pełnomocnik, a w niektórych okolicznościach związek zawodowy. Pracownik musi podać w pozwie dokładne żądanie oraz opisać fakty potwierdzające naruszenie przez pracodawcę w sposób rażący niewywiązanie się z nałożonych na niego obowiązków, jakim jest wypłata wynagrodzenia w terminie. Karą za niewywiązanie się z obowiązku jest kara grzywny, a w niektórych przypadkach nawet kara ograniczenia wolności do lat 2. 

Ochrona wynagrodzenia, a przepisy prawa

Zgodnie z przepisami, wynagrodzenie pracownika podlega ochronie, co oznacza, że pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia, ani przekazać go osobie trzeciej. Z kolei pracodawca nie ma prawa bez zgody pracownika potrącić z wynagrodzenia za pracę dodatkowych należności poza nielicznymi wyjątkami jakimi są np. potrącenia komornicze.

Z każdego wynagrodzenia pracodawca może odliczyć: 
  • składki ZUS
  • podatki.
Z wynagrodzenia mogą być jeszcze potrącone:
  • świadczenia alimentacyjne lub inne wynikające z różnych tytułów wykonawczych przeznaczone na pokrycie należności
  • zaliczki wcześniej wypłacone pracownikowi
  • kary pieniężne.

Podsumowanie

Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorcę szereg obowiązków. Jednym z nich jest wypłata wynagrodzenia w terminie. Jeżeli pracodawca nie dotrzyma terminu, to pracownik ma prawo złożyć na niego skargę do sądu pracy. W takich okolicznościach pracodawca może liczyć się, że zostanie na niego nałożona kara grzywy, a nawet ograniczenia wolności do lat 2.


Data publikacji: 2022-08-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Stanisław
02 Maj 2024

What should I do if my employer does not want to pay me for the work I do?

Mariusz
24 Luty 2023

Proszę o niezbędne pliki lub wzory dokumentów potrzebne do złożenia skargi o brak wynagrodzenia i oświadczenie osoby wnoszącej skargę o wyrażenie zgody na ujawnienie faktu, iż kontrola jest przeprowadzona w zastępstwie przez tą osobę skargi