Większość przedsiębiorców każdego miesiąca ma obowiązek zapłaty należności z tytułu podatku VAT lub zaliczki na podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego w terminie przewidzianym ustawą. Czy płatność za podatek może być dokonana kartą płatniczą, czy jedynie przelewem? podatek zaplacony karta

Zapłata podatku do właściwego urzędu skarbowego

Przedsiębiorca rozliczający się w oparciu o zasady ogólne, podatek liniowy lub ryczałt ma obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz zapłaty podatku VAT (dotyczy czynnych podatników VAT) za każdy okres działalności gospodarczej na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Sposób zapłaty podatku VAT lub PIT

Zobowiązania z tytułu zapłaty podatków można uregulować przez:
  • wysłanie zwykłego przelewu z osobistego konta bankowego podatnika na mikrorachunek podatkowy
  • wpłatę gotówkową bezpośrednio w kasie urzędu skarbowego
  • zlecenie wpłaty w urzędzie pocztowym, banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej SKOK
  • wpłatę za pomocą karty płatniczej lub za pomocą systemu płatności mobilnych BLIK pod warunkiem, że dany urząd skarbowy posiada terminal do obsługi tego typu płatności.
Dla celów podatku VAT w przypadku osób fizycznych pod uwagę należy wziąć miejsce zamieszkania. Natomiast w przypadku osoby niebędącej osobą fizyczną, jak np.: spółka cywilna właściwy jest urząd skarbowy ze względu na adres siedziby firmy.  
Jeżeli przedsiębiorca ma problem z ustaleniem właściwego urzędu skarbowego, to może odszukać go za pomocą wyszukiwarki internetowej jako bazy urzędów skarbowych. W celu wyszukania należy wprowadzić adres zamieszkania. 

Obecnie czynni podatnicy VAT wraz z wejściem w życie mechanizmu podzielonej płatności mają również możliwość opłacenia podatku VAT bezpośrednio z rachunku VAT poprzez złożenie zlecenia przelewu wpłaty zobowiązania z tytułu podatku VAT na mikrorachunek podatkowy. Jednak za pomocą rachunku VAT można opłacić jedynie podatek od towarów i usług. 
Podatnik przed dokonaniem przelewu z tytułu zapłaty podatków powinien najpierw ustalić swój prawidłowy mikrorachunek podatkowy przewidziany do wpłaty zobowiązań podatkowych. Właściwe numery rachunków bankowych można wygenerować na stronach Ministerstwa Finansów podając numer NIP lub PESEL. 

Podatek nieopłacony w terminie – konsekwencje

Jeżeli podatnik nie zapłaci podatku w obowiązującym terminie, to musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, ponieważ taki podatek traktowany jest jako zaległość podatkowa. Podatnik, który nie wywiąże się z tego obowiązku zobowiązany jest do zapłaty kwoty podatku razem z odsetkami za nieuregulowanie płatności w ustawowym terminie. Odsetki należy wyliczyć samodzielnie korzystając z dostępnych w Internecie  kalkulatorów odsetek ustawowych. 
Jeżeli przedsiębiorca przez dłuższy okres czasu nie będzie opłacał w terminie zobowiązań podatkowych, to oprócz odsetek zgodnie z art. 57 ust. 1 Kodeksu karnego skarbowego może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej. Za uporczywe uchylanie się od wpłaty podatku w terminie grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe. Jej zakres jest dość szeroki i mieści się w kwocie od 280 zł do aż 56 000 zł (od 1/10 kwoty płacy minimalnej do jej 20-krotności).


Data publikacji: 2021-07-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU