Stronami stosunku pracy są z jednej strony pracownicy, a z drugiej pracodawca. W ramach umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i w czasie przez niego wyznaczonym. W zamian pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za ustalone wynagrodzenie. wynagrodzenie zasadnicze jak obliczyc

Czym jest wynagrodzenie zasadnicze?

Wynagrodzenie zasadnicze, czyli płaca zasadnicza jest podstawowym i obowiązkowym składnikiem pensji każdego pracownika. Mówiąc najprościej jest to kwota jaką pracodawca uzgodnił z pracownikiem, która została wpisana do umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Wynagrodzenie zasadnicze może być określane w stawce:
 • miesięcznej
 • godzinowej
 • akordowej
 • prowizyjnej.
Najczęściej wybieraną formą jest stawka miesięczna. Wynagrodzenie wypłacane jest w całości w tej samej wysokości każdego miesiąca przepracowanego w pełnym zakresie. Może zostać obniżone jeżeli pracownik był nieobecny w pracy bez prawa do wynagrodzenia. 

Składniki wynagrodzenia

Do wynagrodzenia zalicza się składniki mogące pełnić różne funkcje, jak np. zmotywowanie pracownika do wydajnej pracy. Pracodawca ma prawo ustalić i wskazać, które składniki wynagrodzenia będą przysługiwały pracownikowi za wykonaną pracę. Składniki mogą być obowiązkowe i dobrowolne

Do obowiązkowych składników wynagrodzenia zalicza się między innymi:
 • wynagrodzenie zasadnicze
 • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jak: wynagrodzenie za czas choroby, za czas urlopu, za urlop szkoleniowy, przestojowe itp.
 • diety za czas podróży służbowych
 • odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne
 • odszkodowania
 • wynagrodzenia i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej.
Do dobrowolnych składników wynagrodzenia zalicza się:
 • premie i nagrody jubileuszowe
 • prowizje
 • dodatki do wynagrodzenia, jak stażowe i funkcyjne. 
Do wynagrodzenia miesięcznego nie wlicza się:
 • premii
 • nagród jubileuszowych
 • dodatku stażowego
 • dodatku funkcyjnego
 • prowizji
 • środków pieniężnych wypłaconych za nadgodziny i pracę w weekendy
 • dodatków do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
 • odpraw emerytalnych i rentowych.

Wynagrodzenie zasadnicze, a umowa o pracę

W każdej umowie o pracę powinny być zawarte warunki płacowe określone w formie pisemnej. Wszelkie warunki związane z wynagradzaniem i przyznawaniem innych świadczeń związanych z pracą znajdują się w układzie zbiorowym pracy. 
Jeżeli pracodawca zatrudnia przynajmniej 50 pracowników nieobjętych układem zbiorowym pracy, to warunki odnoszące się do wynagrodzenia za pracę zostają ustalone w regulaminie wynagradzania. Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników nie ma obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania. W tej sytuacji wynagrodzenie zasadnicze i pozostałe warunki płacowe zostają ustalone bezpośrednio w umowie o pracę. 

Jeżeli umowa o pracę będzie zawierała kwotę wynagrodzenia w wysokości mniej korzystnej dla pracownika w porównaniu z ogólnymi postanowieniami zawartymi w wewnętrznych przepisach płacowych, jakim jest np. regulamin wynagradzania, to pracownik ma prawo domagać się wypłaty wynagrodzenia w wysokości przewidzianej w wewnętrznych przepisach płacowych. 

Czy wynagrodzenie zasadnicze jest tym samym co wynagrodzenie minimalne?

Wynagrodzenie zasadnicze, to nie to samo co wynagrodzenie minimalne. Wynagrodzenie zasadnicze jest składnikiem pensji, a wynagrodzenie minimalne jest regulowane ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na podstawie której można określić wysokość najniższej płacy jaką pracodawca ma obowiązek zagwarantować wszystkim zatrudnionym pracownikom.


Data publikacji: 2022-05-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU