Przedsiębiorcy kupujący towary od rolników ryczałtowych mają wątpliwości czy mogą odliczyć VAT z faktury RR w sytuacji kiedy płacą za towar gotówką. odliczenie vat faktura rr

Możliwość odliczenia VAT przez nabywcę produktów rolnych

Nabywca, który nabył towary od rolnika ryczałtowego i zapłacił za nie gotówką nie może obniżyć podatku należnego o VAT wynikający z faktury RR, ponieważ należność uregulowana w ten sposób nie daje takiej możliwości. Podatek można odliczyć tylko wtedy kiedy zapłata za fakturę RR zostanie dokonana przelewem
Zgodnie z przepisami nabywca produktów rolnych może odliczyć VAT z faktury RR o ile zostaną spełnione określone warunki.

Zwrot zgodnie z art. 116 ust. 6 ustawy o VAT może nastąpić jeżeli: 
  • nabycie produktów rolnych związane jest z dostawą opodatkowaną
  • zapłata należności za produkty rolne razem z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego w terminie nie późniejszym niż 14 dnia licząc od dnia zakupu z wyłączeniem przypadku kiedy rolnik zawarł umowę z nabywcą na dłuższy termin płatności
  • dokument stwierdzający dokonanie zapłaty zawiera numer i datę wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów bądź na fakturze potwierdzającej zakup zostaną podane dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty.

Rolnik ryczałtowy 

prowadzący działalność rolniczą oraz dostarczający produkty rolne nie jest podmiotem upoważnionym do:
  • wystawiania faktur
  • prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów oraz usług
  • składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej
  • zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT.
Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o VAT osobą, która może wystawić fakturę VAT RR jest nabywca produktów rolnych, który musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Faktura dokumentująca zakup produktów rolnych powinna być sporządzona w 2 egzemplarzach. Oryginał trafia do rąk dostawcy. 

Zwrot VAT – warunki 

Rolnik ryczałtowy, który dostarcza produkty rolne dla podmiotu będącego czynnym podatnikiem VAT ma prawo do zryczałtowanego zwrotu podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji przeznaczonych dla rolnictwa, które opodatkowane są wymienionym podatkiem. Kwotę zwrotu podatku wypłaca rolnikowi nabywca towarów rolnych. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 6% z kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. 
U nabywcy zryczałtowany zwrot podatku zwiększa kwotę podatku naliczonego. Podatek powinien zostać rozliczony w deklaracji za miesiąc, w którym nastąpiła zapłata. 

Jednym z warunków dokonania zwrotu podatku z faktury RR jest konieczność dokonania zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy rolnika nie później niż 14 dnia licząc od dnia zakupu. Zapłata uważana jest za dokonaną w dacie wydania dyspozycji bankowej przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego wtedy kiedy zostanie zrealizowana. W przypadku kiedy zapłata następuje za pomocą gotówki, to nie zostaje spełniony wymagany warunek do uzyskania zwrotu VAT. Zryczałtowany podatek VAT jaki przysługuje rolnikowi nie powoduje zwiększenia u podatnika (nabywcy produktów) kwoty podatku naliczonego. Podatnik nie ma prawa obniżyć kwoty podatku należnego VAT o zryczałtowany podatek VAT zawarty w fakturach VAT RR. Nieodliczony podatek naliczony z faktury VAT RR zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi koszt uzyskania przychodów. W świetle (art. 23 ust. 1 pkt 43 li. a), kosztem uzyskania przychodu jest podatek naliczony w tej części, w której nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT, pod warunkiem, że naliczony podatek VAT nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. 

Podobnego zdania jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w piśmie z dnia 7 marca 2008 roku  nr. IP-PB3-423-59/08-2/GJ napisał:

Niespełnienie warunków określonych w art. 116 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług skutkuje brakiem prawa obniżenia podatku należnego.
Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwestię zaliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku VAT do kosztów podatkowych w sytuacji, gdy zryczałtowany zwrot podatku VAT nie zwiększa podatku naliczonego, należy rozpatrywać pod kątem związku z przychodem z działalności gospodarczej (art. 15 ust. 1 ustawy). Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest częścią zapłaconej przez przedsiębiorcę ceny za produkty rolne. O ile więc zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego ma związek z osiąganiem przez przedsiębiorcę przychodów, kwota zryczałtowanego zwrotu podatku ujęta w kwocie nabycia brutto produktu rolnego stanowi koszt podatkowy.


Data publikacji: 2021-05-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU