Jednym z załączników do deklaracji ZUS DRA jest ZUS RSA. Czym jest ten załącznik, do czego służy? Jak należy go wypełnić i złożyć? druk ZUS RSA

ZUS RSA

jest jednym z wymaganych dokumentów jakie przedsiębiorca zobowiązany jest składać każdego miesiąca do ZUS-u. Stanowi załącznik do deklaracji ZUS DRA. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, to dodatkowo musi jeszcze dołączyć inne raporty imienne, takie jak: ZUS RZA, ZUS RCA. 
Imienny, miesięczny raport ZUS RSA pokazuje jakie świadczenia zostały wypłacone pracownikowi oraz jakie były przerwy w regulowaniu składek za zatrudnione osoby. Za pomocą druku ZUS RSA można także dokonać zmian, czy uściślić podane informacje w przypadku kiedy na złożonym formularzu pojawiły się jakieś nieprawidłowości. 
Za pomocą deklaracji RSA można uzyskać informacje dotyczące rodzajów oraz długości przerw opłacanych składek. 

Formularz ZUS RSA – wypełnianie krok po kroku

1. Część początkowa wymaga podania podstawowych informacji, takich jak:
dane organizacyjne oraz dotyczące płatnika składek. Należy sprawdzić również, czy identyfikator ZUS RSA zgadza się z tym wskazanym w ZUS DRA

2. Podanie danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, takich jak między innymi:
numer PESEL, czy seria i numer paszportu (obcokrajowcy), do czasu kiedy zostanie im nadany numer PESEL

3. Część IIIB – rodzaje i okresy przerw w regulowaniu składek
Jednym z obowiązków płatnika składek jest wykazanie wysokości wypłaconych 
świadczeń oraz wskazanie przerw w regulowaniu składek.
 • na początku w odpowiednim polu należy podać sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia (znajduje się w zgłoszeniu do ubezpieczenia)
 • kolejne pole służy do wpisania kodu świadczenia oraz kodu przerwy (trzyznakowego).
Należy podać także dokładne przedziały czasowe, w których nastąpiła przerwa w regulowaniu składek lub miała miejsce stała wypłata świadczenia z powodu przebywania na zwolnieniu chorobowym. Należy wskazać też ilość dni zasiłkowych lub ilość wypłat.  
W przypadku kiedy konieczne jest wypełnienie raportu o wypłaconych świadczeniach lub przerwach w zapłacie składek, to w takiej sytuacji wymagane jest wypełnienie pól w blokach IX – X

4. W końcowej części druku płatnik składek wpisuje datę, umieszcza swój podpis i ewentualnie firmową pieczątkę jeżeli jest w jej posiadaniu. 

Zasiłek macierzyński wykazany na druku RSA

Zasiłek macierzyński jest jednym ze świadczeń, które podaje się w deklaracji imiennej ZUS RSA w odpowiednio wyliczonej wysokości. Jego zwiększenie ma miejsce przez cały okres jego otrzymywania. 
Kwota miesięczna pochodząca z zasiłku jest pomniejszona o zaliczkę podatku dochodowego od osób fizycznych i jest niższa od wysokości kwoty, która wskazuje świadczenie rodzicielskie. W deklaracji ZUS RSA wpisuje się wartość świadczenia wynikającą z różnicy pomiędzy wysokością kwoty świadczenia rodzicielskiego, a miesięczną kwotą określającą wysokość zasiłku macierzyńskiego, który został pomniejszony o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Kody świadczenia przerwy

obejmują trzy kategorie. Złożone są z 3 znaków.

Kategoria I obejmuje kody wskazujące na przerwę w opłacaniu składek, jak np.:
 • kod 111 – urlop bezpłatny
 • kod 121 – urlop wychowawczy
 • kod 151 – okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy
 • kod 152 – okres nieusprawiedliwionej nieobecności. 
Kategoria II obejmuje kody wskazujące na rodzaj świadczenia, jak np.:
 • kod 212 – zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego
 • kod 214 – zasiłek z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.
Kategoria III obejmuje kody wskazujące na rodzaj świadczenia i przerwy
 • kod 311 – zasiłek macierzyński
 • kod 312 – zasiłek opiekuńczy
 • kod 313 i 314 – zasiłek chorobowy
 • kod 331 – określa wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy jaki wynika z choroby.

Korekta formularza ZUS RSA

W przypadku pomyłki na wypełnionym i przesłanym formularzu ZUS RSA możliwe jest dokonanie poprawek poprzez złożenie odpowiedniej korekty. Sposób poprawienia błędu zależy od rodzaju pomyłki. 

W sytuacji kiedy raport RSA nie powinien w ogóle zostać złożony, to na korygowanym druku należy wskazać tylko jeden okres, a w polu „liczba dni zasiłkowych” wpisać „0”. Natomiast pole kwoty pozostawić puste. W ten sposób pozostałe okresy zostaną wyksięgowane. 

Obowiązujące terminy

Druk ZUS RSA należy dostarczyć do ZUS-u w wymaganym terminie, który jest inny dla różnych podmiotów.
 • do 5 dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe oraz samorządowe
 • do 10 dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne dokonujące zapłaty tylko za siebie
 • do 15 dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.


Data publikacji: 2021-06-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU