Obecnie znajomość języków obcych jest niezwykle pożądana, również wśród przedsiębiorców. Dzięki tej umiejętności przedsiębiorca posiada większą możliwość odniesienia sukcesu w biznesie. Może prowadzić rozmowy z zagranicznymi kontrahentami, negocjować warunki współpracy. Języka angielskiego można nauczyć się w szkole językowej lub na kursach językowych. Z takiego szkolenia może skorzystać nie tylko przedsiębiorca, ale i pracownik. Faktura dokumentująca odbyty kurs językowy może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że usługa ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. kurs jezyka angielskiego w kosztach firmy

Kurs języka angielskiego, a koszt uzyskania przychodu

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodów uważane są te koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Odwołując się do wymienionego przepisu należy sądzić, że w zasadzie koszt kursu języka angielskiego odbytego przez pracownika w celu uzyskania umiejętności potrzebnych na jego stanowisku pracy, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że znajomość języka obcego ma związek z profilem firmy i zakresem obowiązków danego pracownika. 
Dokładnie zależność ta została wskazana w art. 17 Kodeksu pracy, w którym jest napisane, że pracodawca ma obowiązek ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Z kolei art. 1031 par. 1 wskazuje co należy rozumieć przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z nim jest to zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
Dodatkowy warunek, o którym nie wolno zapominać jest fakt, że dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji pracownika powinno być przyczyną osiągania wyższych przychodów przez przedsiębiorcę. 

Kurs języka angielskiego – zleceniobiorca

Przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów firmowych, wydatek poniesiony na kurs języka angielskiego dla zleceniobiorcy, o ile w zawartej umowie zlecenia będzie umieszczone postanowienie o sfinansowaniu kursu przez zleceniodawcę. W treści umowy powinna znaleźć się informacja, że znajomość języka obcego jest konieczna do wykonywania zlecenia przez zleceniobiorcę.
 

Kurs języka angielskiego – przedsiębiorca

Przedsiębiorca nie zawsze będzie mógł zaliczyć wydatki poniesione na kurs języka angielskiego do kosztów uzyskania przychodu. Podatnik musi wskazać cel wydatku oraz wykazać jego związek z prowadzoną działalnością. Powinien zastanowić się przede wszystkim nad tym, czy:
  • poniesiony wydatek może zostać uznany za związany z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy oraz umiejętności potrzebnych i niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej
  • poniesiony wydatek ma jedynie charakter osobisty, ponieważ służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Data publikacji: 2021-06-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU