Umowa o pracę może zostać rozwiązana na kilka sposobów. Jednym z nich jest rozwiązanie za wypowiedzeniem. Czy okres wypowiedzenia jest taki sam dla każdego rodzaju umowy? ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o prace

Kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem?

Zgodnie z Kodeksem pracy, umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez jedną ze stron. Dotyczy zarówno umów zawartych na okres próbny, a także na czas określony i nieokreślony. 

Wielkość okresów wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi odpowiednio:
 • 3 dni robocze – umowa zawarta na okres krótszy niż 2 tygodnie
 • 1 tydzień – umowa zawarta na co najmniej 2 tygodnie
 • 2 tygodnie – umowa zawarta na 3 miesiące. 
Przy określaniu wielkości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony bierze się pod uwagę czas zatrudnienia u danego pracodawcy, który wynosi odpowiednio:
 • 2 tygodnie – pracownik zatrudniony przez okres krótszy niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc – pracownik zatrudniony przez okres co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące – pracownik zatrudniony przez okres co najmniej 3 lata.

Wypowiedzenie – jak liczyć? 

Okres wypowiedzenia liczony jest w:
 • dniach – bieg rozpoczyna się od następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia.
  Pierwszym dniem wypowiedzenia jest dzień roboczy następujący po dniu doręczenia wypowiedzenia. Okres 3-dniowy dotyczy tylko umów zawartych na okres próbny trwający dłużej niż 2 tygodnie. Do określenia momentu, w którym rozpoczyna się bieg wypowiedzenia pod uwagę bierze się wyłącznie dni robocze bez niedziel i dni świątecznych, razem z dniami dodatkowo wolnymi od pracy, czyli sobotami
 • tygodniach – bieg rozpoczyna się od pierwszej niedzieli po złożeniu wypowiedzenia, a kończy się w sobotę
  Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po dniu złożenia wypowiedzenia, a kończy się po upływie 1 lub 2 tygodni kalendarzowych, co oznacza, że sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. Tydzień liczy 7 dni
 • miesiącach – bieg rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
  Bieg wypowiedzenia liczy się od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Oznacza to, że okres wypowiedzenia zawsze będzie kończył się z ostatnim dniem miesiąca i trwał pełne miesiące. W tym przypadku nie można sugerować się tym, że długość miesięcy jest różna (28, 29, 30 lub 31 dni), ponieważ nie ma to znaczenia dla terminu zakończenia wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia – łączny okres pracy u danego pracodawcy

Do okresu zatrudnienia, który ma wpływ na długość okresu wypowiedzenia wlicza się łączny okres pracy u danego pracodawcy. Bez znaczenia są przerwy pomiędzy kolejnymi umowami o pracę, a także ich rodzaj. Przy umowach o pracę na czas określony uwzględniane są wszystkie okresy w jakich pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy. 

Przykłady


PRZYKŁAD 1 

Pracownik posiada staż pracy 1 rok. Złożył wypowiedzenie pracy 16 marca. Bieg wypowiedzenia rozpocznie się 1 kwietnia, a skończy ostatniego dnia kwietnia. 

PRZYKŁAD 2
Pracownik został zatrudniony na umowę o pracę na okres próbny 2 tygodni począwszy od 1 stycznia 2022 roku. 5 stycznia 2022 roku złożył wypowiedzenie. Bieg wypowiedzenia rozpocznie się 7 stycznia 2022 roku (6 stycznia przypada święto). Okres wypowiedzenia zakończy się 12 stycznia 2022 roku. 

PRZYKŁAD 3 
Pracownik zatrudniony jest na umowę na czas nieokreślony. Jego staż pracy wynosi 1,5 roku. 15 kwietnia 2022 roku złożył wypowiedzenie umowy o pracę. W jego przypadku okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 1 maja. Umowa będzie obowiązywała do dnia 31 maja.


Data publikacji: 2022-04-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU