Nauka języków obcych nigdy nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem jak ma to miejsce obecnie. Dzisiaj języki obce chcą znać nie tylko młode osoby, ale także dorośli, którym taka umiejętność może pomóc podnieść kwalifikacje zawodowe. Są to powody, dla których z usług szkół językowych korzysta coraz więcej osób. szkola jezykowa jak otworzyc

Własna szkoła językowa – wymagania i kwalifikacje

W szkołach językowych prowadzone są kursy, na których można nauczyć się różnych języków, nawet tych bardziej egzotycznych. Kurs kończy wydanie certyfikatu określającego zdobyte umiejętności. Dobra szkoła językowa powinna sama posiadać certyfikaty i akredytację Kuratorium Oświaty. 

Nauczycielem w szkole językowej może być każda osoba, która bardzo dobrze zna dany język obcy, posiada umiejętności przekazywania wiedzy i która doskonale zna metody nauczania oraz posiada odpowiednie materiały dydaktyczne. 

Jeżeli przedsiębiorca chce jedynie zarządzać szkołą językową, to nie są mu potrzebne żadne kwalifikacje. Wystarczy jak będzie potrafił zarządzać i kierować grupą ludzi w taki sposób, aby jednostka doskonale funkcjonowała i przynosiła zyski. Aby to osiągnąć w szkole muszą koniecznie być zatrudnieni profesjonalni lektorzy, a nauka będzie odbywała się na najwyższym poziomie. 

Odpowiedni lokal na szkołę

Prowadzenie usług językowych wymaga posiadania odpowiedniego lokalu z podziałem na sale, w których będą odbywały się zajęcia. Dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza na początku działalności jest wynajęcie sal lekcyjnych w szkole. W takiej sytuacji odpada zakup wyposażenia, jak: ławki, tablica oraz inny sprzęt potrzebny do nauki. Przyszły właściciel szkoły językowej może też wynająć duży lokal i stworzyć w nim sale lekcyjne, gdzie w każdej będzie mogła zmieścić się jedna grupa składająca się z ok. 6 osób. Jednak takie rozwiązanie wymaga większych nakładów finansowych, ale z drugiej strony zajęcia mogą być prowadzone w różnych godzinach. 

Wybór formy prawnej szkoły językowej

Zakładając szkołę językową na początku należy zastanowić się nad wyborem odpowiedniej formy prawnej. Dozwolone są wszystkie formy oprócz spółki partnerskiej, którą mogą wybrać jedynie osoby wykonujące wolny zawód. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza
Najprostsza i najtańsza forma prowadzenia działalności. Firmę zakłada się w prosty sposób, praktycznie bez żadnych nakładów finansowych. Przedsiębiorca sam kieruje firmą i w jej imieniu dokonuje wszystkich niezbędnych czynności, zaciąga zobowiązania, za które odpowiada całym swoim majątkiem. 

Spółka cywilna
Jest najprostszą formą działalności dla osób, które chcą prowadzić firmę razem ze wspólnikiem. Spółka nie posiada osobowości prawnej. Wszelkie czynności w jej imieniu podejmują wspólnicy. Za zaciągnięte zobowiązania odpowiadają wspólnicy solidarnie całym swoim majątkiem. 

Osobowa spółka handlowa
Szkołę językową można założyć również w formie spółki osobowej, takiej jak: spółka jawna, komandytowa i komandytowo-akcyjna. 
Spółki prawa handlowego nie posiadają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną, co oznacza, że jako podmiot prawny mogą zaciągać zobowiązania, zawierać umowy, a także być stroną w sądzie. W imieniu spółki działalność podejmują wspólnicy, którzy za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie razem z nią całym swoim majątkiem. Do założenia spółki osobowej nie jest wymagany kapitał, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej

Kapitałowe spółki handlowe
Są to spółki posiadające osobowość prawną. Szkołę językową można założyć w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej. Do ich założenia wymagany jest kapitał zakładowy. Może je założyć jedna osoba, która w tej sytuacji będzie jej jedynym wspólnikiem, z zastrzeżeniem, że jedynym wspólnikiem nie może być inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka za zobowiązania odpowiada swoim majątkiem. Wspólnicy zwolnieni są z odpowiedzialności. 

Wybór formy opodatkowania dochodów szkoły językowej

Dochody mogą być opodatkowane według dowolnej formy. Przedsiębiorca może wybrać jedną spośród kilku dostępnych.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych
Zasady ogólne są podstawową i najczęściej wybieraną formą opodatkowania dochodów. Przedsiębiorca, który wybierze zasady ogólne płaci podatek wg skali podatkowej w wysokości 17% w I progu podatkowym do limitu 85 528 zł lub 32% od nadwyżki osiągniętej po przekroczeniu 85 528 zł. Opodatkowanie na zasadach ogólnych pozwala obniżyć kwotę podatku o ulgi i inne odliczenia. Dodatkowo od podstawy opodatkowania można odliczyć opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Podatek liniowy
Dochody opodatkowane są jedną stałą stawką w wysokości 19 % (stan na 2021 rok). Podatek liniowy można wybrać już podczas rejestracji firmy lub w trakcie działalności poprzez złożenie oświadczenia w urzędzie skarbowym o zmianie formy opodatkowania. Jest to forma korzystna dla przedsiębiorców, którzy osiągają wyższe dochody przekraczające I próg podatkowy. Wybór podatku liniowego nie pozwala korzystać z ulg podatkowych. 

Ryczałt ewidencjonowany
Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą rozliczania podatku od osiągniętego przychodu. W przypadku szkoły językowej obowiązuje stawka ryczałtu w wysokości 20%. Przy tej formie rozliczania podatku nie ma możliwości wspólnego rozliczania się ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie można także odliczać ulgi na dzieci. Dozwolone jest jedynie odliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

Karta podatkowa
Możliwość rozliczania podatku za pomocą karty podatkowej mają osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych. Kartę podatkową można stosować już na samym początku działalności wybierając tę formę podczas rejestracji w CEIDG lub w późniejszym terminie na formularzu PIT-16 składanym w urzędzie skarbowym. Wniosek musi zaakceptować naczelnik urzędu skarbowego wydając odpowiednią decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego. Decyzja wydawana jest na każdy rok podatkowy. Wysokość podatku zależy od liczby mieszkańców danej miejscowości oraz liczby zatrudnionych pracowników w firmie. 

Dochody szkoły językowej prowadzonej w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej w pierwszej kolejności są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). 

Kody PKD dla szkoły językowej

Usługi świadczone przez szkołę językową muszą zostać odpowiednio sklasyfikowane za pomocą odpowiednich kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

W przypadku szkoły językowej obowiązują następujące kody PKD:
  • 74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami
  • 85.59.A – nauka języków obcych
  • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację.

Wybór biura księgowego dla szkoły językowej

Wybór właściwego biura rachunkowego przy prowadzeniu szkoły językowej jest bardzo ważną decyzją, którą przedsiębiorca powinien podjąć już podczas rejestracji firmy. Przed wyborem warto zapoznać się z opiniami innych klientów. Biuro przede wszystkim powinno wzbudzać zaufanie. Inną opcją jest internetowe biuro rachunkowe, gdzie współpraca polega na wprowadzaniu dokumentów księgowych do systemu. Większość biur rachunkowych internetowych udostępnia klientom program do księgowości, który posiada możliwość wystawiania faktur i samodzielnego prowadzenia księgowości. 

Rejestracja działalności gospodarczej typu szkoła językowa

Działalność gospodarczą można zarejestrować w zależności od wybranej formy prawnej szkoły językowej: w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). 

Rejestracja w CEIDG
Prowadzenie szkoły językowej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki cywilnej wymaga rejestracji w CEIDG.
Wniosek o rejestrację (CEIDG-1) można złożyć na kilka sposobów:
  • poprzez stronę internetową
  • osobiście w urzędzie gminy/miasta
  • drogą pocztową wysyłając wniosek listem poleconym.
Wpis do CEIDG jest darmowy. Jest jednocześnie zgłoszeniem o nadanie numeru REGON i NIP, zgłoszeniem płatnika składek do ZUS, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania.   

Rejestracja w KRS
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony jest przez rejonowe sądy gospodarcze. Wpisowi podlegają spółki handlowe. Dokonywany jest na wniosek składany na urzędowym formularzu w sądzie rejestrowym lub przez Internet. Do wniosków wymagane jest dołączenie wymaganych dokumentów w formie załączników, jak np.: umowa spółki lub akt założycielski spółki. Wpis jest płatny.

Zakładanie konta firmowego

Po rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien udać się do banku i założyć rachunek firmowy. Oddzielenie wpływów i kosztów firmowych od prywatnych pozwala na bieżąco śledzić stan posiadanych dochodów. Poza tym w przypadku kontroli skarbowej widać dokładnie wpływy gotówki i wydatki związane z prowadzeniem firmy. W celu założenia rachunku firmowego przedsiębiorca musi przedstawić w banku wymagane dokumenty, jak:
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji CEIDG lub KRS
  • dowód osobisty
  • pieczątka firmowa.


Data publikacji: 2021-08-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU